PRIPADNICI MO I OS BiH NA PUTU ZA LURD PDF Ispis E-mail

Kolibarci ispratili pripadnike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na hodo?aš?e u Lurd.

Župa Svetog Mihovila Arkan?ela Kolibe kod Bosanskog Broda u utorak 13.5.teku?e godine bila je doma?in ispra?aja pripadnika Ministarstva odbrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na ovogodišnje 56. Me?unarodno vojno-redarstveno hodo?aš?e u marijansko svetište u Lurd.
Grupu od 30 hodo?asnika predvodio je vojni biskup u BiH monsinjor Tomo Vukši? koji je zajedno sa doma?im župnikom vl?. Mirkom Iki?em za hodo?asnike i župljane predvodio Svetu Misu. U svojoj kratkoj propovijedi hodo?asnicima i župljanima biskup Vukši? je govorio o smislu hodo?aš?a „našoj nebeskoj Majci“ te o „veli?anstvenoj ulozi koju majke, suradnice Božje u Božjem planu stvaranja“, imaju u današnjem društvu.

Nakon Svete Mise župljani su im priredili doru?ak i okrepu, a u znak srda?nog do?eka i ispra?aja biskup i vojnici hodo?asnici su obe?ali da ?e se po dolasku u marijansko svetište u Lurdu moliti i za župu Kolibe i za sve njene župljane.

Sponzor ovog do?eka i ispra?aja hodo?asnika pripadnika ministarstva obrane i oružanih snaga BiH bio je Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine. 

odrzivipovratak.ba

 
PDF Ispis E-mail

videoJu?er, na Uskrsni ponedjeljak, u kolibarskoj župnoj crkvi sv Mihovila Arkan?ela, nakon svete mise, održan je Uskršnji koncert na kome su u?eš?e uzeli bosanskobrodski KUD Brodski biseri, koji je i nositelj programskih aktivnosti, zatim KUD Fra Ivo Šimi? iz Novog Sela Balegovca i ženske pjeva?ke skupine iz Hrvatske, Klakarske snaše iz Klakara i Bošnja?ke snaše iz Bošnjaka. 
U okviru programa izveden je i jedan šaljivi igrokaz, kao i humoristi?ni gluma?ki monolog.

Misno slavlje predvodio je kolibarski župnik vl?. Mirko Iki?, a Župa Kolibe bila je i suorganizator ove kulturno-vjerske manifestacije. Organizacijsku potporu pružili su i Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, kao i Savjet MZ Kolibe Donje.

Kako nam je rekao Andrija Manot, predsjednik KUD-a Brodski biseri, ovo je šesti po redu Uskršnji koncert koji se iz godine u godinu održava u crkvi sv Ilije u Bosanskom Brodu i u crkvi sv Mihovila Arkan?ela u Kolibama. Cilj je da se i u sve?anom vremenu Uskrsnog slavlja, kroz ovakve manifestacije, o?uva povijesno-kulturna baština Hrvata katolika sa ovih prostora.

Koncertu u Kolibama nazo?ili su i dragi gosti iz Slavonskog Broda, dogradona?elnik prof. Hrvoje Andri?, predsjednik Gradskog vije?a Davor Gruber i vije?nik Gradskog vije?a Mario Rubil. Bilježimo i nazo?nost Josipa Jerkovi?a, predsjednika kluba Hrvata u Vije?u naroda Republike Srpske i Mate ?ondri?a vije?nika u Op?inskom vije?u Bosanskog Broda. 

Nakon koncerta druženje je uz igre i pjesme ovog kraja nastavljeno na prostoru Župnog centra, a doma?ini su se pobrinuli za okrepu za sve u?esnike i goste ove uspješne manifestacije. Medijski pokrovitelji Uskrsnog koncerta bili su Šoka?ki portal, portal odrzvipovratak.ba i Kolibe Online portal.

Više detalja svakako se može vidjeti u polusatnom video dokumentu koji je nastao u Zavi?ajnoj radionici Kolibe Online.

odrzivipovratak.ba / kolibe.com / 22. 4. 2014.

 

 
FMROI OBJAVILO JAVNI POZIV ZA DODJELU SADNICA JAGODI?ASTOG VO?A PDF Ispis E-mail
Bosna i Hercegovina 
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH 
OSOBA I IZBJEGLICA
 
 
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 
JAVNI OGLAS – Program pomo?i održivog povratka PROLJETNA/JESENJA SADNJA 
 
 
 
JAVNI POZIV - NR Kina / MLJPI BiH PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Srijeda, 19 OĹľujak 2014 08:47
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 
objavljuje 
 
 
za podnošenje prijava za dodjelu donacije Narodne Republike Kine Bosni i Hercegovini u 
poljoprivrednoj mehanizaciji i opremi na podru?ju slijede?ih opština,gradova i distrikta: (OVDJE)
AĹľurirano: Srijeda, 19 OĹľujak 2014 08:52
 
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE RS I AMERI?KI KARITAS-CRS URU?ILI SJEMENSKE PAKETE POVRATNICIMA U BROD PDF Ispis E-mail
odrzivipovratak.baCRS je danas u Kolibama Donjim zahvaljuju?i financijskoj potpori
Ministarstva za izbjelice i rasljene osobe RS uru?io sjemenske
pakete pomo?i za 23 povratni?ke obitelji u op?inu Brod, pomažu?i
na taj na?in održivi povratak u ovu op?inu. Tom prilikom uru?eni
su i certifikati povratnicima koji su tijekom 2013. godine uspješno
poha?ali obuke kroz CRS radionice iz oblasti poljoprivrede.

U ime MIRL RS i CRS-a pomo? je uru?io g-din Perica Koljanin
pomo?nik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske,
?emu je nazo?io i Ivo Kamenjaševi?, savjetnik u istom ministarstvu,
te u ime op?ine Brod
g-din Ivo Miji?, predsjednik SO Brod i Senad Maši? dopredsjednik SO Brod, te Siniša Ja?imovi? ispred odjeljenja za
poljoprivredu administrativne službe op?ine Brod, kao i Pavo Dujak u ime terenskog partnera u ovom projektu Saveza
za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, koji je bio i organizator uru?enja ove pomo?i.
(pove?aj sliku)   (VIDEO)

odrzivipovratak.ba / 27. 2. 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kolibe: Proizvodnja rasada povr?a u punom jeku PDF Ispis E-mail

image26. 2. 2014. / Kolibarski proizvo?a?i rasada povr?a proizvest ?e ove godine
u zašti?enom prostoru oko 40.000 pikiranih sadnica paradajza, paprike,
patlidžana, krastavaca i drugih povrtlarskih kultura. Proizvodnju su po?eli
desetak dana kasnije nego prijašnjih godina, prema savjetu poljoprivrednih
stru?njaka Stevana Mesarovi?a iz Bijeljine i Sr?ana Jo?i?a iz Bosanskog Broda.

Od ove godine u Kolibama je udvostru?en broj proizvo?a?a rasada, zahvaljuju?i
projektu i naporima CRS-a iz Sarajeva i Saveza za povratak raseljenih i izbjeglih
u Bosansku Posavinu
, u kojemu su povratni?kim porodicama u Kolibe dodijeljena
tri nova plastenika ukupne površine 450 m2 i projektu Federalnog ministarstva
za raseljene i izbjegle osobe
koji je u Kolibama dodijelio jedan plastenik od 100 m2.
Tako sada kolibarski proizvo?a?i raspolažu sa ukupno nešto više od 2.000 m2
plasteni?kih površina, a privatne investicije kolibarskih porodica u ovom sektoru
su oko 50%.

Najve?i proizvo?a? rasada u Kolibama je Mustafa Muj?in, koji je ujedno i najve?i proizvo?a? rasada na bosanskobrodskoj opštini.
Iako stalno pove?avaju proizvodnju Kolibarci još uvijek ne pokrivaju ni tre?inu potreba koje postoje na našoj opštini. 

Kolibarske sadnice povr?a pokazale su se vrlo kvalitetnim pa su ve? krenule narudžbe kojima korisnici žele na vrijeme obezbjediti
prvoklasne sadnice iz Koliba.

kolibe.com / odrzivipovratak.ba

 
NATJE?AJ CRS-a: Deset donacija za hrvatske povratnike u Derventi PDF Ispis E-mail

crs pomaze u derventiAmeri?ki Caritas (Catholic Relief Services) objavio je poziv za prijave za pomo?
u održivom povratku koje se podnose za dodjelu poljoprivredne mehanizacije,
dodjelu plastenika i sustava za navodnjavanje, dodjelu opreme za p?elarstvo,
dodjelu sitne i krupne stoke, dodjelu sadnica vo?a, dodjelu sjemenskog materijala
i dodjelu opreme za zanatsku djelatnost.

Za prijave na ovaj natje?aj vrlo je važno znati slijede?e infomacije:

a) natje?aj se odnosi isklju?ivo na povratni?ku populaciju hrvatske nacionalnosti
u op?ini Derventa

b) CRS ima na raspolaganju manju koli?inu novca koja mu je preostala od prošlogodišnjih programa pomo?i i ovaj put
?e mo?i dodijeliti samo 10 donacija

c) na natje?aj se mogu prijaviti i oni koji su se bili prijavili prošle godine, ali nisu imali dovoljan broj bodova.
Oni mogu predati samo popunjenu prijavu na ovaj natje?aj, a svi ostali moraju priložiti sve druge tražene dokumente.

d) Prijave na natje?aj primat ?e se u šalter dvorani Op?ine Derventa samo do 26. velja?e ove godine.

e) Na natje?aju sigurno ne?e pro?i oni koji ve? imaju strojeve za obradu zemlje ili su prijašnjih godina
od bilo koga primili donacije za sli?ne stvari.

Tajnica Feniksova ureda u Derventi gospo?a Danijela Zirdum rado ?e, kao i dosad, pružiti sve potrebne informacije
i upute o projektu svakome tko se uljudno obrati za pomo?, ali svi moraju imati na umu da niti ona niti Udruga Feniks
ne dijele donacije nego samo informacije o tome kako se prijavljuje za donaciju. Zato bi svatko tko bude dolazio po
informacije svoju nervozu ili frustracije obavezno trebao ostaviti kod ku?e.


Puni tekst natje?aja

Obrazac prijave

 
JAVNI OGLAS PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Srijeda, 22 SijeÄŤanj 2014 09:56

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I
IZBJEGLICA

 

J A V N I O G L A S

za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomo?i održivog povratka
u cilju podrške zapošljavanju/samozapošljavanju povratnika u poljoprivredi
 u op?inama Republike Srpske
 
1. Predmet javnog oglasa
Podnošenje prijava/zahtjeva/projekata fizi?kih lica - povratnika radi pružanja pomo?i u
zapošljavanju/samozapošljavanju u poljoprivredi na podru?ju republike Srpske i to za:
 
PROGRAM: Pomo? za zapošljavanje u poljoprivredi:
1. Dodjela poljoprivredne mehanizacije i priklju?aka: traktori, motokultivatori, kosa?ice,
kopa?ice i priklju?ci;
2. Plasteni?ka proizvodnja - plastenici od 50 do 300 m²;
3. Obnova i izgradnja stajskih objekata.
 
2. Pravo u?eš?a
Prijavu/zahtjev/projekat na Javni oglas mogu podnijeti:
- Fizi?ka lica - povratnici u op?inama Republike Srpske koja izraze spremnost za li?no
u?eš?e u sufinansiranju projekta u iznosu 30% od ukupne vrijednosti projekta.

TEKST JAVNOG OGLASA - PREUZMITE OVDJE
OBRAZAC PRIJAVE - PREUZMITE OVDJE


 

AĹľurirano: Srijeda, 22 SijeÄŤanj 2014 10:20
 
?ESTITKA PDF Ispis E-mail

cestitka imageZahvalni na ?estitkama za sretne blagdane, sretnu i uspješnu

Novu 2014. godinu želimo svima da nam takva bude i naša

suradnja u ovoj godini, a svim prognanim, izbjeglim i

povratnicima da donese obilje mira i sre?e u vlastitom domu,

svojoj vjeri i na svom ognjištu.

 
PDF Ispis E-mail

image logo

 

 

 

Sukladno javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za dodjelu financijskih potpora projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranje
održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2013. godinu, objavljenom dana 20. studenog 2013. godine na službenim stranicama
Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, a u skladu s zadovoljenim kriterijima i uvjetima poziva, Zajedni?ko povjerenstvo
za odabir projekata donijelo je odluku o financiranju slijede?ih projekata:

 1. Vrhbosanska nadbiskupija, Sarajevo – Sanacija ku?e Vrhbosanskog nadbiskupa, II.faza
  (obnova starog dijela zgrade) u iznosu od 500.000,00 kn

   
 2. Dom za djecu ometenu u tjelesnom ili psihi?kom razvoju „Marija naša nada“, Široki Brijeg –
  Projekt prilagodbe i opremanja prostora za rad s djecom s pervazivnim razvojnim poreme?ajima u iznosu od 404.000,00 kn

   
 3. Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Bosanski Brod –
  Projekt opremanja Centra održivog razvoja ruralnih povratni?kih zajednica Hrvata u Op?ini Bosanski Brod“ u iznosu od 142.000,00 kn.

Sa svim odabranim korisnicima sklopljeni su ugovori o financijskog potpori za provedbu Programa pomo?i Vlade Republike Hrvatske za
povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu u 2013. godini te je time zapo?ela provedba projekata.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine zahvaljuje se Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske
na prepoznavanju potreba i ukazanom povjerenju kroz odabir projekta koji je uradio i kandidirao Savez za povratak raseljenih i izbjeglih
Bosanske Posavine.

Predsjednik
Pavo Dujak

odrzivipovratak.ba / 30. 12. 2013.

 
PDF Ispis E-mail

Javni poziv za prijave za obnovu stambenih jedinica u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja produžen je do 6. 1. 2014.

Predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica su u proteklom periodu održali sastanke sa predstavnicima
resornih kantonalnih ministarstava, op?ina, centara za socijalni rad i nevladinog sektora u Hercegova?ko - neretvanskom,
Zapadnohercegova?kom, Kantonu 10, Kantonu Sarajevo i Posavskom kantonu radi upoznavanja sa raspisanim Javnim pozivom
i ciljevima Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Detaljnom analizom navedenog Programa, u?esnici su iskazali potrebu za produženjem Javnog poziva kako bi upoznali
najugroženije kategorije potencijalnih korisnika sa istim i pružili im pomo? radi apliciranja na navedeni Javni poziv.
Pored toga, svakodnevno se Ministarstvu obra?aju gra?ani koji su zainteresovani da apliciraju na Javni poziv, ali im je potreban
duži vremenski period zbog prikupljanja potrebne dokumentacije. (VIŠE OVDJE)

 

 

 
PDF Ispis E-mail

Ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Davor ?ordaš otvorio je
Dom kulture u dobojskom naselju Fo?a, u ?iju obnovu je Ministarstvo za izbjeglice
i
raseljena lica RS do sada uložilo oko 70.000 KM.

?ordaš je rekao da je za potpuni završetak ovog objekta potrebno još izme?u
50.000 i 60.000 KM, te podsjetio da je Vlada Republike Srpske pomogla i obnovu crkve
u ovom naselju, u kojem žive hrvatski povratnici.
On smatra da ljudima treba omogu?iti da se druže na mjestima kao što su domovi kulure,
a pri tome prevazi?i razmišljanje da, ako se napravi takav objekat, onda više nema novca
za obnovu ku?a i puteva.
Ministar je rekao da se obnovom društvenih domova povratnicima pruža mogu?nost
da se okupljaju, organizuju kulturna dešavanja, te razmjenjuju iskustva i informacije,
?ime se zna?ajno doprinosi u?vrš?ivanju povratni?kih zajednica,
a samim tim i održivosti povratka na prostor Republike Srpske.

Predsjednik Skupštine grada Doboj Edin Mahmutovi? rekao je da je gradska uprava uložila mnogo sredstava
za stvaranje ambijenta za nesmetan povratak na ovo podru?je, što podrazumijeva elektrifikacija naselja,
rješavanje problema vodovoda i putne infrastrukture.

Povratnik Bariša Jelavi? rekao je da je u Fo?i od prijeratnih 400 ku?a obnovljeno 126 u kojima živi 46 porodica,
dok ostali mještani ponekad dolaze vikendom. Jelavi? je naveo da se vra?aju stariji penzionisani mještani koji
se pretežno bave poljoprivrednim radovima.

"O povratku mladih teško je govoriti pošto mjesto nema Dom zdravlja, trgovinu, školu niti vrti?", izjavio je Jelavi?.


odrzivipovratak.ba / 14. 11. 2013.
 

 
Posjeta izaslanstva ameri?kog veleposlanstva Kolibama PDF Ispis E-mail

imageU srijedu 23.10. teku?e godine izaslanstvo ameri?kog veleposlanstva u BiH posjetilo je povratnike u Kolibama kod Bosanskog Broda.

Zajedno sa izaslanstvom ameri?ke ambasade bili su i predstavnici CRS-a kao implemantatori pomo?i Sjedinjenih ameri?kih država u ekonomskom osnaživanju povratka u BiH.

Doma?in ove posjete bio je Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao partner CRS-u u provo?enju programa pomo?i u održivom povratku u op?ini Bosanski Brod.

Predstavnici ameri?kog veleposlanstva  izrazili su zadovoljstvo naporima povratnika u Kolibama da uz njihovu pomo? osnaže svoj položaj i svoju povratni?ku zajednicu. Posebno su ih zanimali realni efekti CRS-ovog projekta ekonomskog osnaživanja povratnika.

Prije ove posjete izaslanstvo ameri?kog veleposlanstva posjetilo je korisnike CRS.ovog projekta u Derventi.

Zbog odgovornog odnosa prema ovom projektu, njegova realizacija doživjela je i tre?u fazu, koja zasigurno ne?e biti i posljednja.

odrzivipovratak.ba / 24. 10. 2013.


 

 

 

 
PDF Ispis E-mail

posao za nezaposlene povratnikePREDSTOJNICA Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske
Daria Krsti?evi? istaknula je u petak tijekom razgovora
s ministrom za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske
Davorom ?ordašom (HDZ BiH) da ?e se posredstvom natje?aja
koji raspisuje njezin ured ubudu?e financirati ve?e projekte koji
jam?e otvaranje radnih mjesta za tamošnje Hrvate.


Kako su priop?ili iz ?ordaševa ureda tijekom razgovora u Banjoj Luci
kojemu je nazo?ila i zastupnica u Hrvatskom saboru Marija Rapo,
razgovaralo se o unaprje?enju potpore povratku Hrvata
u Republiku Srpsku.


"Predstojnica Krsti?evi? je naglasila opredjeljenje vlade Republike Hrvatske da se samo financiranjem ve?ih,
strateški važnih te razvojnih projekata koji otvaraju nova radna mjesta uistinu može o?ekivati realan i zna?ajniji
povratak Hrvata", navodi se u priop?enju.


Kako bi se osigurala brža i u?inkovitija realizacija projekata koji pridonose održivom povratku, opstanku
i ostanku Hrvata na podru?ju Republike Srpske, naglašena je potreba zajedni?kog djelovanja i ja?e
koordinacije ministarstva izbjeglica i Državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.


Ministar ?ordaš zahvalio je vladi RH i Državnom uredu za Hrvate izvan RH na potpori koju pruža Hrvatima
povratnicima putem natje?aja za financiranje kulturnih, znanstvenih, obrazovnih, zdravstvenih i ostalih programa
od posebne važnosti za Hrvate u BiH.

index.hr / 21. 2. 2014.

 
PDF Ispis E-mail

Ministar za izbjeglice i raseljena lica RS Davor ?ordaš sa
pomo?nicima ministra Vesnom Miki?, Nenadom ?oki?em
i Dragom Vuletom primio je danas u svom uredu predstavnike
Razvojn
e banke Vije?a Europe Stefana Selena (Stephan Sellen),
zamjenika generalnog direktora za zajmove i socijalni razvoj,
i Vasilisa Petridesa (Vassilis Petrides). Na sastanku je
razgovarano o Regionalnom stambenom programu, kojim
?e biti osigurana trajna stambena rješenja za 5.400 obitelji
u Bosni i Hercegovini, odnosno po 1.800 obitelji iz reda
svakog od konstitutivnih naroda i ostalih.

Ministar ?ordaš upoznao je predstavnike Razvojne banke o napretku u realizaciji Regionalnog stambenog
programa, te o radu Komisija za odabir korisnika i broju pristiglih i obra?enih zahtjeva, kao i o aktivnostima
Jedinice za implementaciju iz Republike Srpske. Ministar je pri tom istakao da je Ministarstvo spremno
implementirati Regionalni stambeni program, te ukazao na mogu?nost i na?in otklanjanja manjih proceduralnih
prepreka, koje se odnose na izbor korisnika, a koje trenutno usporavaju po?etak implementiranja, ?ime bi se
omogu?ilo da uskoro krene realizacija prvog vala i izgradnja prvih objekata iz ovog projekta.

Zamjenik generalnog direktora Stefan Selen istaknuo je zadovoljstvo dosadašnjim radom Ministarstva
za izbjeglice i raseljena lica RS na implementiranju, te izrazio nadu da ?e se dobra suradnja nastaviti
i u budu?nosti, složivši se sa ministrom da je veoma zna?ajno i što ?e implementiranjem projekta do?i
do unaprije?enja gospodarstva Bosne i Hercegovine angažiranjem doma?ih firmi za izvo?enje radova,
nabavke materijala za izgradnju, te indirektno kroz zapošljavanje radnika u ovim kompanijama, što ?e
zna?ajno doprinijeti ekonomskoj stabilnosti i razvoju.

Sugovornici su se složili da dosadašnja uspješna suradnja treba da se nastavi, te su dogovorili održavanje
novih sastanaka kako bi se napravio plan aktivnosti koje treba da se preduzmu u slijede?em razdoblju,
a sa ciljem da se ubrza proces implementacije projekta.

31. 1. 2014.

 
Federalno ministarstvo raspisalo Javni oglas (9. 1. 2014.) PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA

J A V N I  O G L A S

za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata

za programe pomo?i održivog povratka - izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih
objekata od zna
?aja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka
na prostoru Republike Srpske

1. Predmet javnog oglasa

Podnošenje prijava/zahtjeva/projekata pravnih lica radi pružanja pomo?i u realizaciji projekata izgradnje i sanacije
infrastrukturnih i drugih objekata od zna?aja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Republici Srpskoj i to:

1. putne infrastrukture;

2. vodovodne i kanalizacione infrastrukture;

3. objekata vjerskog i sakralnog karaktera;

4. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera;

5. ostali objekti od zna?aja za širu društvenu zajednicu.

2. Pravo u??a

Prijavu/zahtjev/projekat na Javni oglas mogu podnijeti: organi vlasti, institucije i vjerske zajednice,
te udruženja/organizacije/asocijacije ?ije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost. 
Oglas je objavljen 9. 1. 2014. i otvoren je 20 dana od dana objavljivanja.


( CIJELI TEKST JAVNOG OGLASA OVDJE)

(OBRAZAC PRIJAVE PREUZMITE OVDJE)

odrzivipovratak.ba / 11. 1. 2014.

 
PDF Ispis E-mail

videoPod pokroviteljstvom Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih
Bosanske Posavine danas je u Donjim Kolibama kod Bosanskog
Broda u Pastoralnom centru Župe Svetog Mihovila Arkan?ela
održano Boži?no prelo kao kulturna manifestacija s ciljem
o?uvanja tradicije, obi?aja i kulturne baštine Hrvata ovog
dijela BiH.

Nositelj izvedbi kutrurnih sadržaja i programa bilo je Kulturno
umjetni?ko društvo Brodski Biseri koje je izvelo svoj program
pu?kih pjesma i kola uz šargiju i violinu i tako oživjelo kulturnu
tradiciju i pu?ku baštinu bosansko-posavskih Hrvata.

Održavanju ove kulturne manifestacije prethodila je Sveta misa
kojoj su pored ?lanova kulturno-umjetni?kog društva Brodski
Biseri nazo?ili doma?i župljani te brojni gosti izme?u kojih treba
posebno ista?i Davora ?ordaša ministra u Vladi RS i
Josipa Jerkovi?a narodnog poslanika u Vije?u naroda NSRS.

odrzivipovratak.ba / 29. 12. 2013.

 
PDF Ispis E-mail

Povodom najljepšeg katoli?kog blagdana Boži?a, svim vjernicima koji
slave Boži? po gregorijanskom kalendaru, upu?ujemo najiskrenije ?estitke.

Boži? je blagdan ljubavi i mira, radosti i nove nade, blagdan koji poziva
na razumijevanje i me?usobno poštovanje, na solidarnost me?u ljudima
i brigu za ?ovjeka.

Zauzmimo se zajedni?ki za ?ovjeka i njegovo dostojanstvo, za mir i dobro,
za ljudsku toplinu i solidarnost.

Neka nam Boži? donese svjetlo i naša srca ispuni ljubavlju i mirom, te nadom
i vjerom u bolje sutra.

Uz želje da Boži? provedete sa svojim obiteljima i prijateljima
u veselom blagdanskom raspoloženju, želimo Vam sretne i blagoslovljene
Boži?ne blagdane.

Na dobro Vam došao Boži? i sveto poro?enje Isusovo !

Pavo Dujak
predsj. Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine
odrzivipovratak.ba / 24. 12. 2013.

 

 
PDF Ispis E-mail

Donji VišnjikDanas je u Donjem Višnjiku kod Dervente u organizaciji Catholic Relief Services(CRS) i
Odjela Vlade SAD-a za populaciju, izbjeglice i migracije (PRM),  uprili?eno sve?ano
obilježavanje završetka projekata u Bosanskoj Posavini, kojima je pružena pomo? za
bolju održivost povratnika i obitelji u procesu povratka u op?inama Derventa i Brod.    

Pomo? je u ovom podru?ju osigurana kroz dva projekta: Podrška manjinskom povratku
u Bosansku Posavinu
financiranom udruživanjem sredstava Ambasade SAD-a kroz
fond Julia V. Taft, državnog i entitetskih ministarstava za izbjeglice, UNHCR-a, op?ine
Derventa i CRS-a, ?ime je pomognuto 35 obitelji; i Održivi povratak u Posavinu kroz
ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventu i Brod,
proveden sredstvima PRM-a,
a sufinanciran od strane entitetskih ministarstava raseljenih osoba i izbjeglica i CRS-a,
?ime je 21 obitelj u Derventi dobila potporu u manjim opravcima ku?a, a 53 obitelji
u Derventi i Brodu dobile su podršku za ekonomsku stabilnost.   

Otpravnik poslova ameri?kog veleposlanstva u BiH Nicholas M Hill pozdravio je prisutne goste i, izme?u ostalog,izrazio zadovoljstvo dobro provedenim
projektom, koji je odmah po?eo davati pozitivne efekte kod korisnika.

Donji Višnjik BiH
Današnjoj sve?anosti nazo?ili su direktor CRS-a za BiH Marc D'Silva, direktorica
programa CRS-a Sanela Imamovi?, ministar za izbjegle i raseljene osobe u Vladi Republike
Srpske Davor ?ordaš sa suradnicima, pomo?nik federalnog ministra za izbjeglice i raseljene osobe
Sulejman Alijagi?, pomo?nik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadi?,
predsj. Kluba Hrvata u Vije?u naroda Republike Srpske Josip Jerkovi?, predstavnici
 op?ine Derventa, predstavnica ameri?kog veleposlanstva iz Beograda, predstavnik UNHCR-a
i drugi gosti.

Op?inu Brod na ovoj sve?anosti predstavljali su danas predsj. SO Ivo Miji?,
potpredsj. SO Senad Maši? i zamj. na?elnika Goran Gara?i?.
Partneri u ovom projektu na terenu su bili Savez za povratak izbjeglih i raseljenih
Bosanske Posavine iz Koliba sa predsj. Pavom Dujakom i UG Feniks iz Dervente ?iji su
predstavnici tako?er prisustvovali današnjoj sve?anosti.


O ovom projektu smo iscrpno izvješ?ivali u sve tri provedene faze.


odrzivipovratak.ba / 21. 11. 2013.

 
PDF Ispis E-mail
Subota, 02 Studeni 2013 10:25

Katolici širom Bosne i Herecegovine, ali i svijeta ju?er su molitvama, paljenjem svije?a i polaganjem cvije?a obilježili blagdan Svih svetih.

U povratni?koj Župi Kolibe blagdan je obilježen svetom misom na groblju sv Ivana Krstitelja na Unci i svetom misom na Mjesnom groblju u Kolibama. Misno slavlje predvodio je kolibarski župnik vl?. Mirko Iki?.

Danas je Dušni dan koji se zako?er tradicionalno obilježava me?u katoli?kim vjernicima, a u Župi Kolibe u 11:00 sati u crkvi ?e se održati euharistijsko slavlje posve?eno dušama umrlih.

Brojni Kolibarci, Un?ani, Kri?anovci, pripadnici Župe Kolibe ju?er i danas obilazili su grobove svojih najmilijih, položili cvije?e i molitvom se sjetili onih koji više nisu me?u nama.

Fotogalerija sa groblja u Kolibama nalazi se na Facebook profilu Kolibe Online.

preuzeto sa: kolibe.com / 2. 11. 2013.

AĹľurirano: Subota, 02 Studeni 2013 10:29
 
<< PoÄŤetak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

Stranica 2 od 5