JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Nedjelja, 13 Listopad 2013 10:59

IMAGEMinistarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i

Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava u svrhu dodjele pomo?i u obnovi i izgradnji

komunalne i socijalne infrastrukture (OVDJE)

AĹľurirano: Nedjelja, 13 Listopad 2013 11:16
 
JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Petak, 04 Listopad 2013 06:27

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba I izbjeglica u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice objavljuje

J A V N I P O Z I V

raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republici Srpskoj za podnošenje prijava za pomo? u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )

 

Prijave se podnose na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju op?ih i posebnih kriterija na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina br. 41, 71 000 Sarajevo, sa naznakom:

„ZA JAVNI POZIV raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republiku Srpsku za podnošenje prijava za pomo? u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )“.

Prijave se preuzimaju u prostorijama Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, Vilsonovo šetalište br. 10, na web stranici www.fmroi.gov.ba i op?inama boravka i povratka.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Nezavisne novine“, „Dnevni list“ i „Oslobo?enje“.  (objavljen je 1. 10. 2013.)

Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e biti uzete u razmatranje.

Svi detalji OVDJE

 

 
PDF Ispis E-mail

Ameri?ki katoli?ki karitas (CRS) provodi i tre?u fazu projekta „Ekonomsko osnaživanje povratnika u Bosansku Posavinu“. Ovih dana 23 korisnika iz ovog projekta dobili su ponovo poljoprivredne pakete, priklju?ne alate za motokultivatore i drugu pomo?. Istovremeno se provodi i program edukacije iz raznih oblasti poljoprivredne proizvodnje, a predava?i su eminentni profesori sa poljoprivrednog fakulteta iz Sarajeva.

U ovaj projekat uklju?ena su i entitetska ministarstva, kao i opštinska administracija iz Bosanskog Broda.

Partner ovom izuzetno zna?ajnom projektu je „Savez za povratak izbjeglih i raseljenih u Bosansku Posavinu“ u ?ijoj radionici je nastao još jedan video dokument o ovom projektu.

Sli?an projekat za 68 korisnika provodi se paralelno i na podru?ju Dervente.

odrzivipovratak.ba / 17. 9. 2013.

 

 
Povratak u Bosansku Posavinu - Obnova Mjesnog doma u Kolibama Donjim PDF Ispis E-mail

Brojni su preduvjeti potrebni za kvalitetniji pomak u procesu povratka i obnove svih sfera života u Bosanskoj Posavini. Izgradnja javnih društvenih objekata od posebnog je zna?aja, što je prepoznao i predsjednik SMZ Kolibe Donje Pavo Dujak kada je radio aplikaciju za obnovu Mjesnog doma u svom selu. Ovaj respektabilni prostor treba poslužiti za više namjena, a više detalja o tome saznat ?ete ako pogledate video iz arhive zavi?ajne radionice Kolibe Online.

 

 
PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
ÄŚetvrtak, 05 Rujan 2013 13:04

CRS image logoProjekat CRS-a „Održivi povratak u Bosansku Posavinu kroz ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventu i Bosanski Brod“ nakon dvije uspješno završene faze, kako nas je izvijestila Armina Pijalovi?, voditelj projekta, nastavlja se aktiviranjem faze III.

Tako ?e korisnici iz ovog projekta biti i dalje korisno pra?eni kroz konkretnu pomo? u isporuci paketa sjemenskog materijala za jesenju sjetvu, za pomo? u stvaranju prihoda korisnici male popravke ku?a u Derventi ?e dobiti poljoprivrednu mehanizaciju ili plastenik, za korisnike održive pomo?i koji su dobili poljoprivredne mašine uru?it ?e se dodatni priklju?ak razgrta? i za korisnike koji ve? imaju stoku paketi hrane.

Isporuka navedene pomo?i za 23 korisnika iz ovog projekta, sa podru?ja Bosanskog Broda, ?e se dogoditi 10. 09. 2013. godine (utorak) u 13:30 na prostoru Župnog centra kod RKT crkve u Kolibama Donjim, a za 68 korisnika sa derventske op?ine isporuka je isti dan u 9:00 sati na prostoru kod skretanja za Plehan, a u 11:30 sati u Polju pored silosa.

AĹľurirano: ÄŚetvrtak, 05 Rujan 2013 13:14
 
PDF Ispis E-mail

Svaki novi povratni?ki krov ili zasijana bašta, njiva... u Bosanskoj Posavini polako mijenja sumorni krajolik, optere?en još uvijek prevelikim brojem ruševina iz zadnjeg rata i poljima zaraslim u korov i ostrugu.

Bilježimo radostan trenutak završetka krova na ku?i Ante Dujmi?a u Kolibama. Dio gra?evinskog materijala obitelj Dujmi? dobila je od Federalnog ministarstva za raseljene i izbjegle osobe, dio su sami kupili, sve radove izvode sami ili uz pomo? komšija, a u održivosti i osnaživanju povratka pomogao im je Ameri?ki Katoli?ki Karitas (CRS) dodjelom poljoprivrednog paketa, koji je sadržavao motokultivator za obradu zemljišta i sadni, sjemenski materijal sa pripadaju?om prehranom i zaštitom od bolesti biljaka.

Vrijedna obitelj Dujmi? strpljivo i vrijedno ve? dvije godine radi na gradnji svog doma?instva u rodnom mjestu. Materijalni položaj ove obitelji ne dozvoljava im brže izvo?enje radova, ali upornosti im ne nedostaje.

Uz pomo? naših suradnika sa zavi?ajnog portala Kolibe Online, zabilježili smo u kratkom video dokumentu dio iz života obitelji Dujmi? u Kolibama.

odrzivipovratak.ba / 20. 8. 2013.

 

 
PDF Ispis E-mail

Regionalni stambeni program - BROŠURA

 
Dodijeljena pomo? povratnicima iz projekta CRS-a PDF Ispis E-mail

odrzivipovratak image28. 6. 2013./ Ju?er je na prostoru Župnog centra Vrhbosanske nadbiskupije u Kolibama u op?ini Bosanski Brod uru?ena donacija u vidu poljoprivredne mehanizacije korisnicima koji su odabrani u projektu ameri?kog karitasa (CRS) pod nazivom “Održivi povratak u Bosansku Posavinu kroz ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventi i Bosanskom Brodu”.

Ovaj projekat uklju?uje  i dodjelu plastenika, krupne stoke, gra?evinskog materijala za izgradnju štale, zanatsku opremu i stipendiranje djece povratnika. Sredstva za implementaciju udružili su ameri?ki fond“Julia V. Taft”, Odjel za populaciju, izbjeglice i migraciju Vlade SAD-a (BPRM), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, UNHCR, CRS i Op?ina Derventa.

Cilj ovog projekta u Derventi i Bosanskom Brodu je izgradnja mira i me?usobnog povjerenja u lokalnim zajednicama kroz podršku održivom povratku pojedinaca i obitelji koji ?ine manjine i imaju ograni?ene mogu?nosti za ostvarivanje uvjeta prikladnih za održivost. Planirani u?inci projekta su sljede?i: obnova domova za 15 povratnika u Derventu i davanje podrške za ja?anje njihove ekonomske stabilnosti koliko god je to mogu?e; davanje polazne osnove za izvore zarade za 51 obitelj koje su se ve? vratile u Derventu ili su zapo?ele proces povratka (što može obuhvatati poljoprivredne stavke ili pomo? pri samozapošljavanju), te podrška najmanje 20 domicilnih obitelji kroz edukaciju o poljoprivredi koje su željele da unaprijede svoja znanja i vještine u ovoj oblasti.

Ovim projektom podržane su 23 korisni?ke porodice koje su se ve? vratile na podru?je Bosanskog Broda ili su zapo?ele proces povratka uz podršku u izvorima zarade. To se provodi kroz davanje poljoprivredne robe, samozapošljavanje povratni?kih porodica, obuku iz oblasti poljoprivrede i pokretanje samostalnih poslovnih djelatnosti.

Da bi se ostvarili ciljevi, CRS je obavio kompleksnu fazu pripreme koja se sastoji od osnivanja radnih grupa za Derventu i Brod uz posebnu pažnju i transparentan proces odabira korisnika, komisijski obilazak terena, intervjuiranje svih koji su dostavili zahtjev 177 korisnika, bodovanje i odabir.

U suradnji sa lokalnim NVO partnerima ("Feniks" Derventa; Udruga mladih povratnika u Bosansku Posavinu; Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine), CRS je izvršio procjenu op?e ekonomske situacije i vrsta potreba.

 

odrzivipovratak.ba

 

 

 

 
SAVJET MJESNE ZAJEDNICE KOLIBE DONJE PDF Ispis E-mail

TRAŽIMO SURADNIKE/PARTNERE ZA PROJEKTE


Budu?i da je Vlada RH objavila javni natje?aj za dodjelu financijslih sredstava iz državnog prora?una RH za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, tražimo suradnike/partnere za apliciranje na ovaj natje?aj.

Molimo da nam se jave svi koji imaju projektnu ideju, gotov projekt ili program, a nemaju mogu?nost za njegovo provo?enje, da zajedni?ki apliciramo za sredstva iz državnog prora?una. Uvjet je da se projekt/program u cjelini ili dijelom može implementirati na podru?ju Koliba i op?ine Bosanski Brod. Kontakt putem e - maila, na ovoj stranici ili preko inboxa na FB profilu Odrzivi povratak.

odrzivipovratak.ba/11. 6. 2013.

 
Radni sastanak sa predstavnicima CRS-a PDF Ispis E-mail

17. 5. 2013.

Predsjednik skupštine opštine Ivo Miji? i potpredsjednik Senad Maši? ju?e su se sastali sa predstavnicima organizacije CRS. Povod je bio tok projektnih aktivnosti i odabir korisnika projekta CRS i Ministarstva za izbeglice i raseljena lica Republike Srpske – „Održivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventu i Brod“.

U okviru ovog projekta organizovana je i serija radionica koje se održavaju u Skupštinskoj sali (zgrada Pošte). Naredne srijede, 22. maja predava? prof. dr Milenko Blesi? održa?e poslednju radionicu, na temu: „Organizacija proizvodnje grož?a, vina i alkoholnih pi?a u uslovima sjeverne Bosne“.

Sredstva za implementaciju projekta „Održivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventu i Brod“ udružili su Odjel za populaciju, izbjeglice i migraciju Vlade SAD-a (BPRM), Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, CRS.

opstina-brod.net

 
PDF Ispis E-mail

Ju?er su u Kolibama na prostoru pastoralnog centra kod crkve Sv. Mihovila Arkan?ela podijeljeni poljoprivredni paketi korisnicima iz projekta ekonomskog osnaživanja povratka, ameri?kog katoli?kog karitasa (CRS).

Paketi su sadržavali sjemena, zaštitna sredstva i organsku prehranu. Svaki korisnik dobio je 50 kg. sjemenskog krumpira "Desire", 75 kg bioorganskog gnojiva, sjeme luka, graha, graška i ostalih povrtaljki. U paketu su korisnici dobili i insketicid, kao i fungicid namijenjen zaštiti povr?a od raznih štetnika.

Podijeljeno je ukupno 23 paketa, koji su dio sveukupne pomo?i koja ?e u kona?nici sadržavati poljoprivrednu mehanizaciju, plastenike, poljoprivredne priklju?ke itd. U okviru ovog projekta izvode se i edukativne radionice sa eminentnim stru?njacima iz sektora poljoprivrednih znanosti. Ovako zamišljen i realiziran projekat pomo?i ameri?kog karitasa dovest ?e svakako do pozitivnih i jasnih pomaka o procesu održivog povratka u Bosansku Posavinu.

Vo?a ovog CRS-ovog humanitarnog projekta Armina Pijalovi?, koja je prisustvovala današnjoj podjeli polojoprivrednih paketa, dogovorila se sa korisnicima da se urade pisana, pojedina?na izviješ?a o efektima ovog projekta na pove?anje proizvodnje i konkretan u?inak na prihode povratnika koji koriste pomo? CRS-a. Želja i namjera donatora jest da projekat zaista bude od prepoznatljive koristi osobama i obiteljima koje ga koriste, ali i da bude razvojno-poticajni segment ekonomske održivosti povratnika na ovim prostorima.

Predsjednik Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih u Bosansku Posavinu Pavo Dujak izrazio je zahvalnost CRS-u koji je u lavini potreba stanovništva BiH prepoznao i iznimno teško stanje sa povratkom u Bosansku Posavinu, te odlu?io konkretno pomo?i povratnicima na ovo podru?je Bosne i Hercegovine.

odrzivipovratak.ba / 1. 5. 2013.

 

 

 
Novi propisi u poljoprivredi PDF Ispis E-mail

poljoprivredaPoljoprivrednici su upoznati sa novom uredbom o registraciji poljoprivrednih gazdinstava u RS, prema kojoj ?e ubudu?e morati pla?ati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. U zavisnosti od uvjeta kojima raspolažu, registrirani poljoprivrednici ?e se svrstavati u komercijalna i nekomercijalna gazdinstva. Komercijalna ?e mjese?no pla?ati 123 marke za zdravstveno i penziono, dok ?e nekomercijalna pla?ati samo zdravstveno osiguranje u visini od 48 maraka.

To zna?i da prestaje dosadašnja praksa po kojoj su registrirani poljoprivrednici pravo na zdravstveno osiguranje ostvarivali preko biroa za zapošljavanje. Nositelj poljoprivrednog gazdinstva bi?e i cijela porodica, odnosno, porodica ?e mo?i da se osigura najavili su iz Savjetodavne službe iz Trebinja pri Ministarstvu poljoprivrede RS. Oni su najavili da ?e država više podsticati komercijalna gazdinstva, pa ?e ona mo?i ostvariti sve vrste podsticaja. Nova uredba o registraciji poljoprivrednih gazdinstava u RS primjenjiva?e se od narednog mjeseca.

 

e-kapija.ba / 24. 4. 2013.

 
PDF Ispis E-mail

J A V N I  O G L A S

za podnošenje prijava za ostvarivanje pomo?i iz programa održivog povratka

 

Obrazac prijave  .doc

Obrazac prijave  .jpg

 
PDF Ispis E-mail

opstina-brod.net

Obavještava se izbjeglo i raseljeno stanovništvo da je Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske, 30.07.2013. god. raspisalo javne pozive za pomo? u izgradnji stambenih jedinica za izbjegla i raseljena lica i to:

  • Javni poziv za lica izbjegla iz Republike Hrvatske sa mjestom boravišta u Republici Srpskoj za pomo? u izgradnji stambenih jedinica;
  • Javni poziv licima raseljenim u Republici Srpskoj za pomo? u izgradnji i rekonstrukciji stambenih jedinica;

Rok za podnošenje prijava iznosi 30 dana od dana objavljivanja od strane pomenutog Ministarstva.

Popunjena i ovjerena prijava sa izjavom podnosi sePREPORU?ENOM PISMENOM POŠILJKOM ILI LI?NO ODSJECIMA MINISTARSTVA ZA IZBJEGLA I RASELJENA LICA REPUBLIKE SRPSKE KOJI JE NADLEŽAN ZA PODRU?JE OPŠTINE BORAVIŠTA RASELJENIH LICA, U ZAPE?A?ENOJ KOVERTI sa naznakom „za javni poziv – RSP- ne otvaraj“ .

Za podru?je opštine Brod nadležan je Odsjek u Doboju, ul. Miloša Obili?a br. 1, tel: 053/242-361.

 

Obrasci prijave i prate?e izjave mogu se na?i na internet stranici Ministarstva www.vladars.net odnosno u odsjecima Ministarstva, na službenoj internet stranici opštine Brod te u Šalter sali Administrativne službe.

 

Ovom prilikom obavještavamo zainteresovana lica da obrasce prijave i prate?e izjave mogu preuzeti u Šalter sali Administrativne službe svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 15:00 ?asova, a srijedom od 8:00 do 16:00 ?asova, kojom prilikom mogu izvršiti i ovjeru potrebne dokumentacije bez naplate takse, te dobiti potrebne informacije li?no ili putem telefona na broj 053-610-169.

05. 08. 2013.

 
PDF Ispis E-mail

Plastenici koje su u projektu CRS-a dobili
povratnici u povratni?kom naselju Kolibe
Gornje trebaju pomo?i u ekonomskom
osnaživanju povratnika.

Snimili smo video dokument sa korisnicima.

odrzivipovratak.ba / 25. 7. 2013.


 

 
SAMIT ''MIR I POMIRENJE: KORAK NAPRRIJED'' PDF Ispis E-mail
SAMIT ''MIR I POMIRENJE: KORAK NAPRRIJED''

Ju?er je u Banja Luci, po?eo Me?unarodni samit ''Mir i pomirenje: Korak naprijed'' gdje je jedna od tema bila i Regionalnih stambeni problem, obnova i povratak. U?eš?e na panel diskusiji na ovu temu uzeo je predsjednik Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine Pavo Dujak.
 
On je ukazao da je dosadašnji pristup problemu povratka popuno pogrešan, a potvrda toga, rekao je, jest stanje na terenu da unato? znatno uloženim sredstvima ne daje rezultate niti ide u korak sa željom za povratkom. Stoga je zamolio sudionike samita - dužnosnike kako doma?ih institucija vlasti, tako i me?unarodnih zvani?nika da ovakav pristup nužno mijenjaju ukazavši da je najve?i problem pretjerano administriranje i traženje da se stalno iznova podnose prijave i mnogo nepotrebnih dokumenata. Drugi isto tako bitan problem je sporost u njegovoj realizaciji, a što je svakako posljedica ovog prvog problema, tako da od predaje do obnove protekne tri godine, rekao je Pavo Dujak.

Naglasio je da kad je rije? odabiru korisnika pomo?i obnove stambenog fonda socijalni pristup ovom problemu treba zamjeniti ekonomsko-razvojnim, te uporedo sa obnovom stambenog fonda mora i?i i obnova komunalne i društvene infrastrukture, pomo? održivosti povratka kroz programe za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i ekonomsko osnaživanje povratni?kih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

U svom obra?anju sudionicima samita istakao je da je u obnovu i povratak na podru?je Bosanske Posavine najmanje ulagano, zatraživši da se iz fondova namjenjenih u ove svrhe najviše sredstava izdvoji upravo za povratak na ovom podru?ju.

Sudionici samita složili su se da je nužno sa deklatorne podrške povratku pre?i na stvarne i konkretne mjere koje bi ubrzale ovaj proces i ?iji bi rezultati odmah bili vidljiv i u?inkovit.

 
Inicijativu za održavanje ovog skupa, na prijedlog Franje Komarice pokrenula je grupa profesora i znanstvenika sa sveu?ilišta Harvard.
 
U ime Katoli?ke crkve, osim biskupa banjolu?kog i predsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. dr. Franje Komarice kao doma?ina, sudjeluje i nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Pulji? i apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini nadbiskup Luigi Pezzuto, a, izme?u ostalih, prisutan je i reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazovi? i muftija banjalu?ki Edhem ef. ?amdži?a, kao i predstavnici pravoslavne crkve i Jevrejske zajednice.

Osim predsjednika Narodne skupštine RS Igora Radoji?i?a kao suorganizatora samita, skupu, izme?u ostalih, prisustvuje predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko, predstavnici Parlamentarne skupštine BiH i entitetskih skupština, me?u kojima i predsjedavaju?i Predstavni?kog doma Parlamenta Federacije BiH Fehim Škalji?, predstavnica Europskog parlamenta Doris Pack, pojedini ministri, diplomatski predstavnici, gradona?elnici Zagreba Milan Bandi? i Banje Luke Slobodan Gavranovi?, predstavnici nacionalnih manjina i brojni drugi.

 

 

odrzivipovratak.ba / 11. 6. 2013.

 

 
PDF Ispis E-mail

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavilo je na svojoj internet stranici obavijest da je  produžen rok za prijavu na njihov javni poziv izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine u zemljama regije - Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji - za pomo? u rekonstrukciji stambenih jedinica s ciljem povratka u BiH.

Prijašnji rok za prijavu bio je 7. svibnja 2013.

Sadašnji rok za dostavu prijava na javni poziv produžuje se do 31. kolovoza 2013. godine.

odrzivipovratak.ba

23. 5. 2013.


 

 
Kolibe na turisti?koj karti - Austrijanci boravili u Kolibama PDF Ispis E-mail

Sa prijateljskog zavi?ajnog sajta prenosimo:

Prije dva dana na parkiralištu kolibarskog Pastoralnog centra zaustavio se još jedan autobus prepun turista, ovaj put iz Austrije. Turisti?ki operator Post Buss uklju?io je Kolibe u ?etiri destinacije koje ?e ubudu?e obilaziti, odn. gdje ?e se zaustavljati turisti u posebnoj turisti?koj ponudi koja se popularno naziva i vjerski turizam.

Nakon višesatnog boravka u Kolibama Austrijanci su nastavili put prema Makarskoj, a zatim ?e posjetiti Dubrovnik i Me?ugorje.

Kolibarci predstavili bosansku gastronomiju

Kolibarci su se predstavili originalnom bosanskom gastronomijom, gostima je poslužena tradicionalna bosanska peka, odn. specijalitet ispod sa?a, pripremljen na poseban na?in na prostoru župne pecare, a neizbježan je bio i burek i još neka jela sa ovih geografskih širina. Uz odli?no vino, doma?u šljivovicu, internacionalnu ponudu piva i drugih pi?a za osvježenje gosti iz Austrije su se mogli uistinu opustiti i odmoriti u Kolibama.

Služena misa na njema?kom jeziku

Prethodno su u Župnom dvoru prisustvovali služenju svete mise na njema?kom jeziku. Turisti i prijatelji iz Austrije posjetili su i mjesno groblje gdje su molitvom odali po?ast stradalim u svim ratovima na ovom prostoru, posebno stradalim u zadnjem ratu u Bosni i Hercegovini. Na prostoru Mjesnog groblja sahranjeni su i stradali vojnici sa njema?kog govornog podru?ja, koji su život izgubili 1945. godine u II svjetskom ratu, na prostoru Koliba. Njima je predstojnik Eder iz Jagerberga podigao spomen obilježje kod kojega su se gosti i z Austrije molitvom prisjetili ovih žrtava, zaželjevši da se više nikada i nikome ne doga?aju ratovi i strašna ljudska stradanja.

Gosti su posjetili i crkvu sv Mihovila Arkan?ela u kojoj su razgledali mnoge posebnosti kojima se isti?e ovaj prekrasni vjerski objekat. Doma?ini su im bili župnik don Ilija Marinovi? i predsjednik Mjesne zajednice Pavo Dujak.

Visoko podignuta ljestvica

Turisti?ka inicijativa, preto?ena u konkretne projekte, o?igledno donosi prve zna?ajne pozitivne rezultate, koji ?e svakako u budu?nosti biti još zna?ajniji u svakom smislu. Župnik u odlasku don Ilija Marinovi? ostavio je gra?enjem i ovog projekta sa Austrijancima i Slovencima, svojim doju?erašnjim župljanima u amanet obavezu da nastave sa ovim turisti?kim projektom i u budu?nosti. Visoko podignuta ljestvica vrijednog i energi?nog župnika Marinovi?a obavezuje Kolibarce, ali im i donosi višestruke pozitivne mogu?nosti.

Austrijanci su imali i vlastitu medijsku pratnju, novinare i snimatelje koji ?e u austrijskim medijima svakako prenijeti slike i poglede na posjetu Kolibama. Koliko je to zna?ajno za evropsku afirmaciju Koliba, ne treba posebno naglašavati.

Nakon nekoliko sati boravka u Kolibama Austrijanci su nastavili put prema slijede?oj odrednici Makarskoj, a zatim u nastavku ?etvorodnevnog izleta i u Me?ugorje i Dubrovnik.

Fotogaleriju mozete pogledati na nasem facebook profilu.

Kolibe Online info / 15. 5. 2013.

 
PDF Ispis E-mail

Korisnicima, koji su odre?eni u projektu osnaživanja održivog povratka CRS-a, sutra ?e biti dodijeljeni paketi sjemenskog materijala, mineralnog gnojiva i zaštitnih pesticida protiv bolesti na povr?u. Paketi ?e biti dodijeljeni korisnicima sa podru?ja Dervente i Bosanskog Broda, a korisnici iz Broda pakete ?e preuzeti na prostoru župnog centra u Kolibama, kod crkve sv Mihovila Arkan?ela u 12:00 sati.

Pakete ?e preuzeti 20 korisnika, a još troje iz ovog projekta pakete ?e preuzeti naknadno u svibnju, o ?emu ?e biti obaviješteni.
U paketima se nalazi sjemenski krumpir (50kg), sjemenski luk (3 kg), bijeli luk (0,5 kg) grah. grašak, blitva, špinat (500 gr), mrkva (50 gr), sitna sjemena (10 vre?ica), zatim mamci za suzbijanje glodara, insekticid za suzbijanje krompirove zlatice, fungicid za suzbijanje plamenja?e i organsko gnojivo 25/1 (3 kom).

Paketi sa navedenim sadržajem trebaju pomo?i korisnicima CRS pomo?i, u proizvodnji povr?a, kako bi se ekonomski osnažio održivi povratak, a edukativne radionice koje provodi CRS svakako su kompletiranje ideje o efikasnoj proizvodnji u praksi.
Ovo pokazuje da je CRS-ova ekipa koja provodi ovaj projekat odlu?na u namjeri da se uistinu u budu?nosti vide korisni i konkretni rezultati ovog projekta. Brojni sli?ni projekti drugih organizacija zapadali su u probleme upravo zbog nedovoljne razra?enosti primjene i kontrole na terenu, pa su zamišljeni rezultati izostajali. CRS o?igledno ne želi napraviti sli?ne greške.

odrzivipovratak.ba / 29. 4. 2013.

 

 
VIJESTI IZ NVO SEKTORA PDF Ispis E-mail

Po?eo upis NVO u Parlamentarni registar

U Parlamentu Federacije BiH u Sarajevu održana je 22. 4. Promocija uspostave registra nevladinih organizacija. Isti dan službeno je zapo?eo proces prijava nevladinih organizacija u bazu podataka. Cilj prijava je ranije uklju?enje organizacija civilnog društva u zakonodavni proces i kreiranje Parlamentarnog registra.

Parlamentarni registar NVO kreira se u suradnji Parlamenta Federacije BiH s Asocijacijom za demokratske inicijative Sarajevo i USAID-ovim Projektom ja?anja parlamenta u BiH, koji je omogu?io izradu softverske aplikacije za ovu bazu podataka.

Prijava u Parlamentarni registar NVO omogu?it ?e organizacijama civilnog društva iz cijele zemlje da klju?ne informacije o njihovim poljima interesa i djelovanja budu u parlamentarnoj bazi podataka.

Zastupnici i službenici Parlamenta Federacije BiH na taj na?in ?e mo?i da znaju kojim se organizacijama konkretno mogu obratiti za suradnju pri izradi zakona, organiziranju javnih rasprava i sli?nih aktivnosti, a u skladu s preporukama Vije?a Europe i poslovnicima oba doma Parlamenta FBiH.

Na ovom doga?aju u Sarajevu u?estvovali su i Pavo Dujak i Senad Žep?an, aktivisti iz nevladinog sektora uklju?eni u proces održivog povratka u Bosansku Posavinu, u okviru djelovanja Saveza za povratak raseljenih i izbjeglih osoba sa ovog podru?ja.

odrzivipovratak.ba

 
<< PoÄŤetak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

Stranica 3 od 5