PDF Ispis E-mail

11. 4. 2013.

ZAVRŠETAK OBNOVE DRUŠTVENOG DOMA

Ministar ?ordaš u KolibamaDanas je u Mjesnoj zajednici Kolibe Donje, op?ina Bosanski Brod, boravio Davor ?ordaš, ministar za izbjeglice i raseljene osobe u Vladi RS, sa svojim pomo?nicima i sa Josipom Jerkovi?em zastupnikom u Vije?u naroda NSRS.

Ministar i njegovi pomo?nici zajedno sa predsjednikom ove mjesne zajednice Pavom Dujakom obišli su ovu mjesnu zajednicu i upoznali se sa stanjem obnove i povratka.

Tom prilikom predsjednik mjesne zajednice zahvalio je ministru i njegovom ministarstvu na pomo?i koju su dali u obnovi i povratku, a ministar je sa svoje strane potvrdio da ?e njegovo ministarstvo u tijeku ove godine završiti obnovu visenamjenskog društvenog doma u ovoj mjesnoj zajednici.

Ovdje valja napomenuti da je ovo ministarstvo u mandatu ministra ?ordaša u potpunosti financiralo obnovu ovog doma i to od njegovog temelja do krova i vanjske stolarije.

odrzivipovratak.ba

 

 
PDF Ispis E-mail

10. 4. 2013.

CRSU skupštinskoj sali u Bosanskom Brodu održano je još jedno korisno predavanje u okviru CRS-ovog projekta ekonomskog osnaživanja održivog povratka u Brodu i Derventi.

Teme su ovaj put bile "Od ideje do biznisa" i "Plasteni?ka proizvodnja", a predava?i su bili prof. dr. Sabahudin Bajramovi? i dipl. ing. Mubera Berberovi?.

Ulaz na ova korisna predavanja bio je slobodan, a za korisnike CRS-ovog projekta je naglašeno da su dužni prisustvovati predavanjima. Korisnici pomo?i iz ovog projekta svakako ?e nakon usvajanja novih znanja i iskustava biti u prilici bolje i efikasnije koristiti pruženu pomo? od CRS-a u vlastitom interesu.

Naredno predavanje u okviru serije radionica CRS-a održat ?e se na istom mjestu 17. 4. sa po?etkom u 10:00 sati, a teme su "Zaštita bilja" i "Promjene uvjeta poljoprivredne proizvodnje s približavanjem BiH u EU. Predava?i su mr. sci. Danko Toli?, mr. sci. Dalibor Don?i? i prof. dr. Milenko Blesi?.

odrzivipovratak.ba

 

 

 
PDF Ispis E-mail

CRS PREDAVANJE BOSANSKI BROD4- 4. 2013.

U sali gdje se održavaju skupštinska zasjedanja u Bosanskom Brodu održano je ju?er zanimljivo i nadasve korisno predavanje u okviru CRS-ovih radionica namijenjenih poljoprivrednicima u okviru projekta CRS-a i Ministarstva za raseljene i izbjeglice Republike Srpske, kao i Federalnog ministarstva za raseljene i izbjegle, pod nazivom "Ekonomsko osnaživanje održivog povratka u Derventi i Bosanskom Brodu".

Predava?i su bili prof. dr. Zlatan Sari? i dr. vet. med. Adnan Alijagi?. Obra?ene su teme "Proizvodnja mlije?nih proizvoda u uvjetima seoskog doma?instva" i "Uticaj higijene i ishrane u uzgoju krava i ovaca"

Predavanju je prisustvovalo trideset zainteresiranih poljoprivrednih proizvo?a?a i onih koji se poljoprivredom planiraju ozbiljno baviti.

Moderator predavanja bio je stru?ni suradnik za poljoprivredu u op?ini Bosanski Brod Sr?an Jo?i?.

Ovo je bila prva u seriji od sedam radionica, a slijede?a ?e se održati u istom prostoru i vremenu 10. 4. o.g. sa temom "Od ideje do biznisa - Biznis plan" i "Plasteni?ka proizvodnja. Kao predava?i su najavljeni prof. dr. Sabahudin Bajramovi? i dipl. ing. Mubera Berberovi?.

odrzivipovratak.ba

 
Objavljena rang lista korisnika u projektu CRS PDF Ispis E-mail

CRS imageRang lista odabranih korisnika (23) i potencijalnih korisnika (38) u CRS projetku ekonomskog osnaživanja održivog povratka, za op?inu Bosanski Brod, a koji su financijski podržala i nadležna entitetska ministarstva, objavljena je 27. 3. o.g.

Prigovor na rang listu može se predati poštom ili osobno do 12. 4. o.g. u šalter sali op?ine, Svetog Save br. 17, 74450 Brod, u zatvorenoj koverti sa naznakom "Prigovor na listu korisnika, Projekti CRS -Ne otvaraj". Prigovori koji pristignu nakon 12. 4. ne?e se uzeti u razmatranje.

RANG LISTA KORISNIKA (1 - 23)

RANG LISTA POTENCIJALNIH KORISNIKA (24 - 61)
koje ?e komisija uzeti u razmatranje ukoliko se stvore mogu?nosti
za dodatnu podršku kroz program CRS

odrzivipovratak.ba / 27. 3. 2013.

 
RADIONICE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVO?A?E U OP?INI BOSANSKI BROD PDF Ispis E-mail
VAŽNA OBAVIJEST KORISNICIMA DONACIJA CRS-a

odrzivipovratak.baPredavanja i razgovori sa stru?njacima

Svi oni kojima je odobrena donacija CRS-a dužni su sudjelovati/odazvati se ovim radionicama

Ameri?ki katoli?ki karitas CRS, u okviru programa održive pomo?i za op?ine Derventa i Bosanski Brod, organizirat ?e niz predavanja i razgovora sa stru?njacima s razli?itim temama iz poljoprivredne, vo?arske, sto?arske i druge proizvodnje kojima se nastoji pomo?i zainteresiranima u radu na ovim privrednim podru?jima i boljoj organizaciji poljoprivrednog poduzetništva. 
Niz od sedam susreta održat ?e se kroz sedam tjedana, po?evši s idu?im tjednom, s tim da ?e na svakome susretu biti održano po dva predavanja u okviru kojih ?e se mo?i razgovarati o predloženim temama.
 
Od svibnja nova pomo? Hrvatske PDF Ispis E-mail

25. 3. 2013./Ve?ernji list/Zoran Kreši?

Obnova prognani?kih domova bh. Hrvatima          

Riješen administrativni problem donacija

Program pomo?i Vlade Republike Hrvatske prognanim Hrvatima u Bosni i Hercegovini, koji je u zastoju pune dvije godine, kona?no bi se trebao otko?iti nakon što se otkloni pla?anje obveza na donacije, potvrdili su iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

 
RAZGOVOR BISKUPA KOMARICE I MINISTRA LJUBI?A O POVRATKU PROGNANIH I IZBJEGLIH PDF Ispis E-mail

Prije po?etka redovnog zasjedanja Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u prostorijama
Biskupskog ordinarijata u Mostaru, 19. ožujka 2013. susreli su se biskup banjolu?ki i predsjednik
Biskupske konferencije BiH mons. dr. Franjo Komarica i ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH
g. Damir Ljubi?. Uz biskupa Komaricu u razgovoru je sudjelovao i mons. Ivo Tomaševi?, generalni
tajnik BK BiH.


Zaprimljeno oko 3.400 prijava ve?inom prognanih i izbjeglih Hrvata 

 
Video: Pejo i Adrijan u Kri?anovu - Primjer odnosa prema zemlji PDF Ispis E-mail

Nesvakidašnji video dokument o iznimnim naporima dvojice mladih ljudi u Bosanskoj Posavini prenosimo za zavi?ajnog portala Kolibe Online.

 
ZAPALJENA KU?A HRVATSKOG POVRATNIKA PDF Ispis E-mail

8. 3. 2013. U naselju Grk u op?ini Bosanski Brod u vrijeme dok je vlasnik D.P. obavljao poslove u Zagrebu zapaljena mu je ku?a.

 
Dom naroda BiH: Usvojen Prijedlog zakona koji treba pomo?i realizaciji povratka PDF Ispis E-mail

27. 2. 2013.

Dom naroda usvojio je Prijedlog zakona o izbjeglicama iz BiH, raseljenim osobama i povratnicima. Prema prijedlogu zakona, izbjeglice iz BiH i raseljene osobe imaju pravo povratka u ranije prebivalište, izbor drugog prebivališta te povrat imovine ili kompenzaciju - naknadu za imovinu koja se ne može vratiti.

 
PDF Ispis E-mail
Subota, 23 VeljaÄŤa 2013 10:12

odrzivipovratak.ba23. 2. 2013. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH do sada je za Regionalni stambeni program primilo oko 3.000 prijava za obnovu stambenih jedinica.

"Ministarstvo o?ekuje da ?e taj broj biti još ve?i do krajnjeg roka prijave, 7. maja“, izjavio je Srni savjetnik ministra Dario Mari?.

Isti?u?i da prijave svakodnevno dolaze, Mari? je napomenuo da je radi velikog interesovanja rok za prijave produžen.

On je istakao da je odziv za povratak prili?no veliki i ohrabruju?i, te da se nada da ?e pozitivna atmosfera kada je rije? o ovom projektu doprinijeti što ve?em broju prijava.

Ministarstvo je ponovo uputilo poziv svim izbjeglim licima iz regiona da se prijave kako bi mogli biti evidentirani ne samo za Regionalni stambeni program, nego i za druge projekte koje ovo ministarstvo planira implementirati u narednom periodu.
 

AĹľurirano: Subota, 23 OĹľujak 2013 11:09
 
CRS: Sutra 13. 2. nastavlja se obilazak aplikanata u Brodu (Kora?e, Novo Selo) PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Utorak, 12 VeljaÄŤa 2013 11:10

VAŽNA OBAVIJEST

CRS JE OBAVIJESTIO DA SUTRA 13.2. 2013. PO?INJE OBILAZAK APLIKANATA IZ NOVOG SELA I KORA?A.
PRENESITE I DRUGIMA

 
Bosanski Brod / CRS: Komisija po?inje obilazak prijavljenih na natje?aj PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Ponedjeljak, 04 VeljaÄŤa 2013 20:18

Jedan od procesnih postupaka u odabiru korisnika pomo?i Ameri?kog caritasa jest i komisijski obilazak terena odn. potencijalnih korisnika pomo?i u cilju definiranja stvarnog stanja i stvarnih potreba prijavljenih kandidata. Nakon što je ovaj dio posla obavljen za op?inu Derventa, od srijede 6. 2. 2013. vršit ?e se obilazak prijavljenih kandidata na op?ini Brod. Broj prijavljenih kandidata je 61 i nalaze se na širem podru?ju op?ine Bosanski Brod.

Predvi?eno je da se dnevno izvrši obilazak prosje?no deset kandidata, ali ?e dinamika obilaska biti prilago?ena okolnostima. Ovaj proces trajat  ?e svakako nekoliko dana i bilo bi dobro da se kandidati narednih dana zadržavaju na prijavljenim adresama.

U srijedu 6. 2. 2013. komisija ?e obi?i prijavljene kandidate na podru?ju Koliba Gornjih.

Na našem portalu svakodnevno ?emo informirati o planu obilaska.

odrzivipovratak.ba 4. 2. 2013.

 

AĹľurirano: Ponedjeljak, 04 VeljaÄŤa 2013 20:39
 
PDF Ispis E-mail

23. 3. 2013.

odrzivipovratak.baObjavljeni su rezultati dodjele donacija
ameri?kog karitasa (CRS) za osnaživanje
 održivog povratka na podru?ju Bosanskog Broda.


         
Na raspisani Javni poziv prijavio se 61 kandidat, a CRS je mogao dodijeliti samo 23 donacije.
 
  Nakon bodovanja prema unaprijed utvr?enom pravilniku i razmatranja situacije nakon
posjeta i intervjua sa svakim od prijavljenih kandidata, odlu?eno je da se donacije dodijele 
slijede?im obiteljima :  
  

 
PDF Ispis E-mail

Putni?ka i turisti?ka organizacija ''Post Bus'' iz austrijskog mjesta Jagerberg, koja je uglavnom orijentirana na organizaciju turisti?kih putovanja vezanih za vjersko hodo?aš?e, Kolibe su uvrstili u svoju kartu najzna?ajnijih turisti?kih destinacija zajedno i u rangu Me?ugorja, Dubrovnika i Makarske za ?iju ponudu je ve? tiskan promotivni letak i promocija u njihovim i u partnerskim turisti?kim agencijama.

 
PDF Ispis E-mail

13. 3. 2013.

Rimokatoli?ka crkva je dobila novoga poglavara. Novi papa dolazi iz Latinske Amerike: 76-godišnji kardinal Jorge Mario Bergoglio iz Argentine nosi ime Franjo. Po prvi put jedan papa uzima to ime.

 
J A V N I O G L A S PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 04 OĹľujak 2013 21:00

za podnošenje prijava/zahtjeva/projekata

ZA PROGRAM POMO?I ODRŽIVOG POVRATKA - PROLJETNE / JESENJE SADNJE

 

Tekst javnog poziva - OVDJE

 

Obrazac prijave - PREUZMI OVDJE

AĹľurirano: Ponedjeljak, 04 OĹľujak 2013 21:16
 
PDF Ispis E-mail
Nedjelja, 24 VeljaÄŤa 2013 17:21

 

Direktor Agencije za statistiku BiH: Pripreme za popis stanovništva idu po planu

AĹľurirano: Subota, 23 OĹľujak 2013 11:10
 
PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Srijeda, 20 VeljaÄŤa 2013 20:51

VAŽNA OBAVIJEST CRS
Danas smo na naš e-mail dobili ovu obavijest

Poštovani,
zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da smo u ponedjeljak 18.02.2013. završili obilazak, intervjusanje potencijalnih korisnika u opštini/op?ini Brod.
Po?etkom marta ?emo zakazati sastanak komisije za odabir korisnika održive pomo?i.

AĹľurirano: Srijeda, 20 VeljaÄŤa 2013 20:55
 
PDF Ispis E-mail
Petak, 08 VeljaÄŤa 2013 09:02

7. 2. 2012.

Ministar za izbjeglice i raseljene osobe Republike Srpske (RS) Davor ?ordaš potvrdio je danas da je za još tri mjeseca produžen rok za sve zainteresirane osobe za Regionalni stambeni program, koji ima za cilj pružanje trajnih i održivih stambenih rješenja z? izbjeglice i r?seljene osobe.


?odraš je na pres-konferenciji u Banjoj Luci podsjetio da je rok bio 7. februara te da se pojavio problem, s obzirom da je javni poziv zainteresiranim objavljen 31. decembra 2013.


Regionalni stambeni program ima za cilj pružanje trajnih i održivih stambenih rješenja za oko 74.000 osoba ili za 27.000 ku?anstava, a radi se na nivou ?etiri države, Hrvatske, Srbije, BiH i Crne Gore.

AĹľurirano: Nedjelja, 24 VeljaÄŤa 2013 17:32
 
<< PoÄŤetak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

Stranica 4 od 5