MISIJA PDF Ispis E-mail

Bosanska Posavina 2012Savez za povratak izbjeglih i raseljenih promi?e zaštitu ljudskih prava i sloboda kao nužnim preduvjetom za razvoj civilnog društva. Cilj našeg djelovanja je  provedba društveno korisnih projekata i programa osobito  onih od zna?aja za povratak i razvoj ratom razorenih ruralnih zajednica. Stoga pružamo potporu povratku izbjeglih i raseljenih na njihova prijeratna prebivališta.

Da bi povratak bio održiv promi?emo razvoj Bosanske Posavine kao podru?ja najtežeg ratnog stradanja i razaranja gdje se u povratak najmanje ulagalo i gdje u održiv povratak nisu ulagale ni institucije BiH ni me?unarodna zajednica niti se  išlo u korak sa željom izbjeglih i raseljenih da se vra?aju na svoja imanja i prijeratna prebivališta.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine svoju potporu  pruža žrtvama rata, izbjeglim i raseljenim koji se vra?aju ili su se vratili  na svoja prijeratna prebivališta u Bosni i Hercegovini.

Korisnici naših projekata i programa pomo?i pripadaju razli?itim skupinama - od djece i mladih,  žena, umirovljenika, nezaposlenih razvoja?enih branitelja, žrtava trgovine ljudima, osoba s invaliditetom i drugih, a kroz razli?ite inicijative  potpomaže se obnavljanje ku?a i stanova, komunalne i druge socijalne infrastrukture u povratni?kim mjesnim zajednicama, ekološke akcije, o?uvanje baštine i unapre?enje kulture te se pokre?u razli?ite inicijative kojima se  rješavaju  i razli?iti drugi problemi u zajednici.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih  sura?uje s predstavnicima lokalne, regionalne i entitetske i državne uprave,  te sa organizacijama civilnog društva i  ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini, a na osnovu  svog Statuta i akta o registraciji kod Osnovnog suda u Doboju ima pravo  provoditi  i  me?unarodne projekte i programe na povratku izbjeglih i raseljenih osoba na njihova prijeratna prebivališta  i obnove povratni?kih domova.                  

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih se financira javnim sredstvima, sredstvima nacionalnih i me?unarodnih institucija te prilozima javnog i privatnog sektora.