PDF Ispis E-mail

Donji VišnjikDanas je u Donjem Višnjiku kod Dervente u organizaciji Catholic Relief Services(CRS) i
Odjela Vlade SAD-a za populaciju, izbjeglice i migracije (PRM),  uprili?eno sve?ano
obilježavanje završetka projekata u Bosanskoj Posavini, kojima je pružena pomo? za
bolju održivost povratnika i obitelji u procesu povratka u op?inama Derventa i Brod.    

Pomo? je u ovom podru?ju osigurana kroz dva projekta: Podrška manjinskom povratku
u Bosansku Posavinu
financiranom udruživanjem sredstava Ambasade SAD-a kroz
fond Julia V. Taft, državnog i entitetskih ministarstava za izbjeglice, UNHCR-a, op?ine
Derventa i CRS-a, ?ime je pomognuto 35 obitelji; i Održivi povratak u Posavinu kroz
ekonomsko osnaživanje povratnika u Derventu i Brod,
proveden sredstvima PRM-a,
a sufinanciran od strane entitetskih ministarstava raseljenih osoba i izbjeglica i CRS-a,
?ime je 21 obitelj u Derventi dobila potporu u manjim opravcima ku?a, a 53 obitelji
u Derventi i Brodu dobile su podršku za ekonomsku stabilnost.   

Otpravnik poslova ameri?kog veleposlanstva u BiH Nicholas M Hill pozdravio je prisutne goste i, izme?u ostalog,izrazio zadovoljstvo dobro provedenim
projektom, koji je odmah po?eo davati pozitivne efekte kod korisnika.

Donji Višnjik BiH
Današnjoj sve?anosti nazo?ili su direktor CRS-a za BiH Marc D'Silva, direktorica
programa CRS-a Sanela Imamovi?, ministar za izbjegle i raseljene osobe u Vladi Republike
Srpske Davor ?ordaš sa suradnicima, pomo?nik federalnog ministra za izbjeglice i raseljene osobe
Sulejman Alijagi?, pomo?nik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Mario Nenadi?,
predsj. Kluba Hrvata u Vije?u naroda Republike Srpske Josip Jerkovi?, predstavnici
 op?ine Derventa, predstavnica ameri?kog veleposlanstva iz Beograda, predstavnik UNHCR-a
i drugi gosti.

Op?inu Brod na ovoj sve?anosti predstavljali su danas predsj. SO Ivo Miji?,
potpredsj. SO Senad Maši? i zamj. na?elnika Goran Gara?i?.
Partneri u ovom projektu na terenu su bili Savez za povratak izbjeglih i raseljenih
Bosanske Posavine iz Koliba sa predsj. Pavom Dujakom i UG Feniks iz Dervente ?iji su
predstavnici tako?er prisustvovali današnjoj sve?anosti.


O ovom projektu smo iscrpno izvješ?ivali u sve tri provedene faze.


odrzivipovratak.ba / 21. 11. 2013.