PDF Ispis E-mail

Ministar za izbjeglice i raseljena lica RS Davor ?ordaš sa
pomo?nicima ministra Vesnom Miki?, Nenadom ?oki?em
i Dragom Vuletom primio je danas u svom uredu predstavnike
Razvojn
e banke Vije?a Europe Stefana Selena (Stephan Sellen),
zamjenika generalnog direktora za zajmove i socijalni razvoj,
i Vasilisa Petridesa (Vassilis Petrides). Na sastanku je
razgovarano o Regionalnom stambenom programu, kojim
?e biti osigurana trajna stambena rješenja za 5.400 obitelji
u Bosni i Hercegovini, odnosno po 1.800 obitelji iz reda
svakog od konstitutivnih naroda i ostalih.

Ministar ?ordaš upoznao je predstavnike Razvojne banke o napretku u realizaciji Regionalnog stambenog
programa, te o radu Komisija za odabir korisnika i broju pristiglih i obra?enih zahtjeva, kao i o aktivnostima
Jedinice za implementaciju iz Republike Srpske. Ministar je pri tom istakao da je Ministarstvo spremno
implementirati Regionalni stambeni program, te ukazao na mogu?nost i na?in otklanjanja manjih proceduralnih
prepreka, koje se odnose na izbor korisnika, a koje trenutno usporavaju po?etak implementiranja, ?ime bi se
omogu?ilo da uskoro krene realizacija prvog vala i izgradnja prvih objekata iz ovog projekta.

Zamjenik generalnog direktora Stefan Selen istaknuo je zadovoljstvo dosadašnjim radom Ministarstva
za izbjeglice i raseljena lica RS na implementiranju, te izrazio nadu da ?e se dobra suradnja nastaviti
i u budu?nosti, složivši se sa ministrom da je veoma zna?ajno i što ?e implementiranjem projekta do?i
do unaprije?enja gospodarstva Bosne i Hercegovine angažiranjem doma?ih firmi za izvo?enje radova,
nabavke materijala za izgradnju, te indirektno kroz zapošljavanje radnika u ovim kompanijama, što ?e
zna?ajno doprinijeti ekonomskoj stabilnosti i razvoju.

Sugovornici su se složili da dosadašnja uspješna suradnja treba da se nastavi, te su dogovorili održavanje
novih sastanaka kako bi se napravio plan aktivnosti koje treba da se preduzmu u slijede?em razdoblju,
a sa ciljem da se ubrza proces implementacije projekta.

31. 1. 2014.