PDF Ispis E-mail

image bosanski brodSavez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao ?lanica Mreže za izgradnju mira bio je doma?in radnoj sjednici njenog Upravnog odbora koji je Bosanskom Brodu održan u ponedjeljak 23.3. teku?e godine.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine u upravnom odboru ove Mreže ima svoga ?lana dr. Safeta Subaši?a , a pored njega u radu sjednice sudjelovao je i Pavo Dujak kao predsjednik Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, te Senad Žep?an kao aktivista Saveza i vije?nik u Op?inskom vije?u op?ine Brod. Na sjednici se raspravljalo o aktivnostima i zada?ama Mreže u teku?oj godini vezano prije svega na aktivnosti iz projekta Dijalog za budu?nost ?iji je jedan od implemntatora i Mreža za izgradnju mira.

Mreža za izgradnju mira najve?a je mreža organizacija civilnog društva i drugih nevladinih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini, a uspostavljena je 2010. godine s ciljem osnaživanja kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira u Bosni i Hercegovini.

Rad mreže za izgradnju mira je uticaj i konkretne inicijative vezane uz sljede?a podru?ja javnih politika koje su prepoznate kao klju?ne za dugoro?nu izgradnju mira u BiH: obrazovanje, sigurnost, regionalni razvoj, zaštita i promocija ljudskih i manjinskih prava, suo?avanje s prošloš?u, tranzicijska pravda, rodna ravnopravnost, kultura javnog dijaloga i demokracije, ja?anje kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira, vra?anje povjerenja me?u BiH narodima, konstruktivnije djelovanje na vladaju?e politi?ke strukture u BiH i unaprije?enje suživota u BiH.

Kroz Mrežu za izgradnju mira provode se brojne aktivnosti usmjerene na stvarne potrebe gra?ana i stoga mreža svoj sveobuhvatan napor usmjerava prema obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života u BiH i prema dugoro?nom pove?anju sposobnosti cijelog bosansko-hercegova?kog društva da se ophodi s razli?itostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan na?in, te da se time stvoriti okvir za zajedni?ko, koordinirano djelovanje niza nevladinih organizacija, lokalne uprave i samouprave, poslovnog sektora, medija i državnih institucija.

Mreža za izgradnju mira je dobitnica nagrade “Sloboda” koju dodjeluje Me?unarodni centar za mir, te niza drugih priznanja i pohvala dobijenih za svoj rad na izgradnji trajnog mira u Bosni i Hercegovini.

odrzivipovratak.ba / 26. 3. 2015.