PDF Ispis E-mail

Povodom informacija u nekim medijima, vezano za realizaciju projekta dodjele junadi za tov i visokosteonih junica, saop?enjem se oglasilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. U saop?enju se kaže:

''U 2015 godini, u cilju podrške održivom povratku na podru?ju Republike Srpske, Ministarstvo je pripremilo nekoliko zna?ajnih projekata koji imaju za cilj stvaranje uslova za  samozapošljavanja povratnika, ekonomsku samoodrživost povratnika i poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnim zaajednicama.

Jedan od projekata je podrška samozapošljavanju u poljoprivredi kroz dodjelu junadi  za tov i visokosteonih junica. Ministarstvo donira 70 posto vrijednosti, dok korisnik u?estvuje sa 30 posto, uz obavezu korisnika da se zadrži u projektu najmanje tri godine.

Raspisan je javni poziv za odabir korisnika projekta, na koji se prijavilo više od 250 fizi?kih osoba – povratnika, sa zahtjevom za dodjelu od pet do 25 pojedina?nih grla po korisniku, što pokazuje veliku zainteresovanost za u?eš?e u ovom programu.

Tako?er, u cilju što kvalitetnije realizacije ovog i drugih programa/projekata, Ministarstvo je angažovalo Veterinarski fakultet u Sarajevu,
s kojim je 27.11.2015. godine potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, koji su uradili stru?nu ekspertizu projekta, te dali
prijedloge i sugestije programu, o ?emu su sastavili i poseban izvještaj.

U okviru prve faze projekta podrške samozapošljavanju u poljoprivredi na podru?ju Republike Srpske ugovori su potpisani s 52 korisnika
za uzgoj tovne junadi i s 33 korisnika za dodjelu visokosteonih junica. Projekt je realizovan u periodu novembar - decembar 2015. godine
kada su podijeljena ukupno 533 grla tovnih junadi i 223 grla visokosteonih junica.

Junadi za tov su tovno-mesne pasmine, dok su visokosteone junice simental pasmine, gravidnosti od ?etiri do osam mjeseci i genetskog
potencijala koji ?e u prvoj laktaciji dati pet do osam hiljada litara mlijeka. Pored toga, korisnici visokosteonih junica imaju i dodatnu
ekonomsku korist kroz novoro?enu telad.

Ukupna vrijednost ulaganja do sad je ve?a od 1,6 miliona KM, od ?ega je li?no u?eš?e korisnika 30 posto.

Obzirom na veliku zainteresovanost potencijalnih korisnika i pozitivne efekte iz prve faze projekta, Ministarstvo ?e nastaviti s realizacijom
druge faze podrške samozapošljavanju u poljoprivredi na podru?ju RS i u 2016. godini''
 - kaže se u saop?enju Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

odrzivipovratak.ba / 18. 02. 2016.