KONKURENTSKI ZAHTJEV PDF Ispis E-mail

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Web site: odrzivipovratak.ba 

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD BOSNA I HERCEGOVINA

 

Broj: 2-05-HRŽ-BH/16

Datum: 02.6.2016.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Jedna HR županija - jedna obnovljena kuća u BiH''

 

Pozivamo licencirane izvođače da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti će se shodno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

 

U skladu sa navedenim, upućujemo slijedeći:

 

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja 

 

''Sanacija ratom oštećenih  obiteljskih kuća u općinama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modriča, Pelagićevo i Vukosavlje''

1. Naručitelj

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138., 74450 Brod, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

 

2. Uvjeti za sudjelovanje i potrebiti dokazi

 

2.1  Da bi učestvovali u proceduri javnih nabava, ponuđači  moraju ispuniti slijedeće uvjete:

 

a)  ispunjene uvjeta iz člana 23.  Zakona o javnim nabavama;

b)  pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti ili da su registrirani za obavljanje poslova koji su predmet konkurentskog zahtjeva/poziva;

c)  ekonomsko i finansijsko stanje ponuđača treba jamčiti ispravno izvršenje ugovora;

d)  tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača treba jamčiti ispravno izvršenje ugovora;

 

2.2. Cijeneći zakonske mogućnosti navedene u točci 2.1. ovog poziva, Ponuđači trebaju uz  ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete tražene  konkurentskim  zahtjevom za dostavu ponuda kako slijedi:

 

a)  Popunjen  Obrazac za dostavljanje ponude, koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 3.;

b)  Popunjen  Obrazac za cijenu ponude koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 2.;

c)  Izjavu ponuđača da nema smetnji za sudjelovanje u predmetnom nadmetanju u smislu članka 23. ZJN s pečatom i potpisom ovlaštenog lica ponuđača - Anex 1.;

d) popunjen obrazac referenc liste ponuđača za posljednje 3 godine – Aneks 4;

 

 

 

 

(Ukoliko ugovorni organ/naručitelj ponude ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biti će tretiran u skladu s odredbama članka 23. staval 1. pod g.  ZJN BiH)

 

e) Dokument kojim dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti tj. za pravna lica: rješenje iz sudskog registra ili Izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija sa pojedinačno ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren);

 

f) Shodno upustvu o izmjeni i dopuni Upustva o primjeni ZJN BiH (Sl.glasnik BiH br. 24/09) i odluci Vijeća ministara BiH (Sl.glasnik BiH 29/09) ponuđač je dužan dostaviti dokumente:  izjavu o preferciji domaćih proizvoda kako je to navedeno u obrazcu za dostavljanje ponude;

(Ponuđač ovu izjavu dostavlja u okviru Obrazca za dostavljanje ponuda – Aneks 3.)

 

3. Predmet nabave

 

3.1.  Predmet javne nabave je sanacija ratom oštećenih obiteljskih kuća/nabava i ugradnja građevinskog materijala, elektro i vodoinstalacija, opreme i drugog za sanaciju ili rekonstrukciju ratom ostećenih kuća sukladno elaboratu/uputama za sanaciju istih.

 

3.2. Predmet javne nabave dobavljač je dužan završiti u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora o prihvatanju ponude.

 

3.3. Mjesto sanacije/isporuke predmeta javne nabave:

1.  Novo Selo, općina Brod;  2.  Mičije, općina Gradiška;  3.  Donji Hasić, općina Šamac;

4.  Šušnjari, općina Derventa;   5.  Bukovac, općina Doboj;  6. Čardak, općina Modriča;

7.  Donja Tramošnica, općina Pelagićevo i   8.  Jakeš, općina Vukosavlje.

 

4. Zahtjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi s ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

5. Priprema ponuda

 

5.1. Ponuđači snose sve troškove u svezi s pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

5.2. Tenderska dokumentacija preuzima se osobno na slijedećoj adresi: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138.,  Brod, uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

 

5.3. Ponude se dostavljaju osobno na slijedeću adresu: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138.,  Brod, uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto vezani sa označenim stranicama. Svi listovi moraju biti i parafirani ili potisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača.

 

5.4. Ponuđač dostavlja ponudu u orginalu i 1 (jednoj) kopiji na kojem će jasno pisati ''orginal ponuda'' i ''kopija ponude''. Orginal ponuda  i kopija treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti sa pečatom i potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati napis ''Sanacija ratom oštećenih  obiteljskih kuća u BiH''

 

 

5.5. Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude po uvjetom da se izmjena ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ/naručitelj mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude i to prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena i povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu s točkom 5.3., a osim toga na koverti u kojoj se nalazi  izmjena ponuđača treba pisati slijedeće ''Izmjena ponude'' ili ''Povlačenje ponude''.

 

6. Rok za dostavljanje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponuda ističe 17.6.2016. godine u 15,00 sati.

 

6.1. Otvaranje ponuda izvršiti će se nakon isteka roka za dostavljanje ponude u prisustvu članova Projektnog tima naručitelja ponude i u prostorijama ugovornog organa/naručitelja ponude, kada će se uzeti u obzir samo one ponude koje stignu do roka naznačenom u ovom zahtjevu/pozivu.

 

7. Kriteriji dodjele ugovora i cijena

 

Ponuđač je dužan ponudi pojedinačnu cijenu po svakom eleboratu/uputi za sanaciju ratom oštećenih obiteljskih kuća sukladno tenderskoj dokumnetaciji koju je preuzeo, te s ukupnim izračunom svoje ponude kao konačnom cijenom s kojom se nadmeće.

 

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovi kriterija ekonomski najpovoljnije tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati, a o cijeni se neće pregovarati.

 

U postupku konkuretskog zatjeva za dostavu ponuda ugovorni organ/naručitelj ponude će primjeniti prefercijalni tretman domaćeg, a u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH o obveznom korištenju prefercionalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabave kako je to navedeno u točci 2.2. pod f. ovog poziva.

 

8.  Kriteriji za ocjenjivanje ponuda

 

Ocjenjivanje ponuda i odabir ekonomski najpovoljnije tehnički zadovoljavajuće ponude izvršiti će ovlašteni predstavnici ugovornog organa/naručitelja ponude, a na osnovi kriterija utvrđenih za nabavu kako slijedi:

- cijena                                      70 bodova

- rok završetka radova         10 bodova

- jamstvo na kvalitet                          10 bodova

- referenc lista                        10 bodova

 

9. Obavijest o dodjeli/prihvatanju ponude

 

Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za prihvatanje ponude i dodjelu ugovora najkasnije od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

10. Informacije o zaštiti prava ponuđača

 

U slučaju da je ugovorni organ/naručitelj ponude u toku postupka javne nabave izvršio povredu Zakona ili podzakonskih akata podnositelji ponuda imaju pravo uložiti prigovor ugovornom organu. Prigovor se podnosi u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima.

 

11. Naknada, pojašnjene i informacije

 

a)  Ponuda koja ne sadrži sve dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i nije podnesena na propisan način može biti eliminirana zbog formalno-pravnih razloga ili suštinskih nedostataka. Zainteresirani ponuđači mogu u pismenoj formi od ugovornog organa/naručitelja ponude tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u vrijeme trajanja roka predviđenog za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba je: Pavo Dujak, kojem se može obratiti putem telefona ++387 (0)63 534 521  ili osobno u službenim prostorijama ugovornog organa/naručitelja ponude, uz prethodno telefonom dogovoren termin dolaska.

 

b) Ugovorni organ/naručitelj ponuda zadržava pravo da prilikom utvrđivanja validnosti dokumenata, odnosno analize prispjelih ponuda, a uz primjenu članka 14. Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavama BiH u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda da naknadno pismeno zatraži dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti njene biti, odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koje se mogu ispraviti ako se time  ne mijenjaju bitni aspekti ponuda niti se narušava konkurencija.

 

c)  Ugovorni organ/naručitelj ponude ne snosi nikave troškove ponuđača po ovom postupku o javnoj nabavi.

 

d) Ugovorni organ/naručitelj ponude zadržava pravo da prekine/otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga/slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

 

12. Zaključivanje ugovora o prihvatanju ponude

 

Ugovorni organ/naručitelj ponude sa odabranim ponuđačem zaključiti će ugovor o prihvatanju ponude, odnosno ugovor o izvođenju radova i isporuci materijla, opreme i drugog.

 

13. Uvjeti ugovora

 

a) Cijena

 

1. Ponuđena cijena se ne može mijenjati  u roku važnosti opcije ponude.

 

2. Ponuđena cijena mora sadržavati  sve eventualne troškove koji mogu  nastati od početka nabave do distribucije do korisnika, uključujući troškove nabave, montaže/ ugradnje/ izgradnje i transporta roba predmeta nabave/ugovora.

3. Cijena mora sadržavti iznos PDV i isti mora biti jasno naznačen i izračunat i prikazan u ponudi.

 

b) Isporuka

 

1. Ponuđač je obvezan izvršiti sanaciju/ugradnju/montažu materijala/robe i završetak svih radova kao predmeta ove javne  nabave,  najkasnije do 30.9.2016. godine.

 

 

 

 

2. Da isporuka roba/materijala i radova/izvršenje ponude treba biti izvršeno franco krajni korisnik sukladno adresi iz elaborata/upute za sanaciju ratom oštećenih obiteljskih kuća.

 

3. Ponuđači u svojoj ponudi dužni su navesti najkraće vrijeme za koje mogu izvršiti predmetnu javnu nabavu za koju dostavljaju svoju ponudu.

 

c) Jamstvo kvaliteta

 

1. Da je roba koja je predmet nabave orginalnog porijekla i kvaliteta.

2. Za isporučenu robu ponuđač treba da dostavi potvrdu o kvalitetu iz koje je vidljivo da sadrži propisane/zahtjevane standarde.

3. Da ponuđač može ponuditi garancije na kvalitet izvedenih radova i ugrađenog materijala/ opreme, instalacija i drugog.

 

d) Plaćanje

 

1. Plaćanje će biti izvršeno u KM. Plaćanje će se izvršiti putem transakcijskog računa Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao naručitelja koji se vodi kod HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d. Banja Luka Poslovnica Brod, a u skladu s ugovorom o nabavi zaključenim između naručitelja i izvođača/dobavljača i ispostavljenom fakturom.

 

2. Plaćanje će se izvršiti nakon izvršene isporuke, odnosno izgradnje/sanacije i potvrde da ugrađeno ispunjava kvalitativne uvjete koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

 

3. Ponude koje zahtjevaju avansno plaćanje neće se razmatrati.

 

e) Ostalo

 

Dostavljanjem svoje ponude ponuđač u cjelosti prihvaća sve uvjete iz tenderske dokumentacije bez bilo kakvih svojih uvjeta za izvršenje preuzetih obveza iz ponude.

 

a) U slučaju potrebe, odnosno eventualnih nejasnoća vezanih za dostavljene ponude, ovlašteni predstavnik naručitelja/kupca zadržavaju pravo da od ponuđača zatraže dodatno pojašnjenje što će unijeti u zapisnik o otvaranju ponuda.

 

c) O rezultatima postupka ove nabave, a u skladu s datim ovlaštenjima, Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine sve ponuđače će obavijestiti odmah, a najkasnije u roku od 7 radnih dana na njegovu službenu e-mail adresu koju je dužan naznačiti u dokumentima svoje ponude.

____________________________________________________________________________

PAVO DUJAK, odgovorna osoba Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine