JAVNI NATJE?AJ / KONKURS PDF Ispis E-mail

Nevladina i neprofitna organizacija Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementiraju?i projekt
''Sufinanciranje opremanja i rada Centra održivog povratka, razvoja i edukacije'' ?iji je glavni sufinancijer Ministarstvo
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, dana 30.11.2016. godine, raspisuje

 

 

JAVNI NATJE?AJ/KONKURS
za prijem u radni odnos u svojstvu stru?nog voditelja aktivnosti Centra održivog povratka,
razvoja i edukacije - 1 izvršitelj/izvršioc na odre?eno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

I - OPIS POSLOVA

Sukladno zakonima i propisima prava, dužnosti i obveze u okviru radnih dužnosti koji proizlaze iz radnog odnosa i obavljanja
poslova sa kandidatom koji bude primljen zaklju?iti ?e se ugovor o radu kojim ?e biti regulirana prava u pogledu pla?e i drugih
zakonskih naknada i primanja po tom osnovu.

 

II -  OP?I/OPŠTI UVJETI/USLOVI

Kandidati koji se prijavljuju na natje?aj/konkurs moraju ispunjavati slede?e op?e/opšte uvjete/uslove:

1. da su državljani Republike Srpske, odnosno državljani Bosne i Hercegovine;


2. da imaju op?u zdravstvenu sposobnost;


3. da nisu osu?ivani za kazneno/krivi?no djelo ili za kažnjivo djelo koje ga ?ini nepodobnim za obavljanje poslova za koje se natje?e/konkuriše.

 

III - POSEBNI UVJETI/USLOVI

Pored op?ih/opštih uvjeta/uslova kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne:

 

1. završeno visokoškolsko obrazovanje s najmanje 180 ECTS bodova, pravnog, ekonomskog ili       agronomskog usmjeranja;


2. da su prijavljeni na evidenciju Zavoda za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

 

3.dobro poznavanjerada na ra?unaru, poznavanje engleskog jezika i položen ispit „B“ kategorije.

 

IV - SUKOB INTERESA


Kandidati ne mogu biti osobe/lica koja su na funkciji u politi?koj stranci, kako je to propisano ?lanom 5. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 41/03).

 

V - POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu za natje?aj/konkurs kandidati su dužni priložiti kra?i životopis/biografiju sa kontakt brojem  telefona i e-mail adrese  
na koje mu možemo slati pisane pozive i odgovore vezane za ovaj natje?aj/konkurs, te su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju
op?ih/opštih i posebnih uvjeta/uslova natje?aja/konkursa:

1. uvjerenje o državljanstvu,
2. izvod iz mati?ne knjige ro?enih,
3. presliku/fotokopiju osobne iskaznice/li?ne karte,
4. presliku/fotokopiju diplome o školskoj spremi,
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

6. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o datumu prijavljivanja na evidenciji nezaposlenih,

7. odgovaraju?e i validne dokaze o ispunjavanju uvjeta/uslova navedenih u to?ci/ta?ki 3. posebnih uvjeta/uslova.

 

Kandidati uz prijavu na natje?aj/konkurs mogu priložiti i druge dokumente kojima dokazuju svoje posebne sposobnosti ili razloge
koje smatraju bitnim pri odlu?ivanju za prijem u radni odnos.


Tražene dokumente kandidati su dužni priložiti/dostaviti u ovjerenoj preslici/fotokopiji. Kandidatima koji ne budu primljeni u radni
odnos ovi dokumenti ne?e biti vra?eni.

 

Po završetku natje?aja/konkursa sa svim prijavljenim kandidatima Komisija imenovana od strane ovlaštene osobe/lica
Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine obaviti ?e usmeni i pisani intervju, o ?emu ?e kandidati biti blagovremeno obaviješeni.

 

VI – PRIJAVA NA NATJE?AJ/KONKURS

Prijave sa dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta/uslova dostaviti na adresu: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138., 74450 Brod.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava na natje?aj/konkurs za prijem u radni odnos) - isklju?ivo putem pošte i uz dostavnicu.


Natje?aj/konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja na službenoj web stranici: www.odrzivipovratak.ba  sa rokom za dostavu zaklju?no sa: 15.12.2016. godine.

 

 

                                                                                 ODGOVORNA OSOBA:                                                           

                                                                                         Pavo Dujak, s.r.