KONKURENTSKI ZAHTJEV za dostavu ponuda za nabavu sušare za voće, povrće i ljekobilje PDF Ispis E-mail

BOSNA I HERCEGOVINA

Republika Srpska

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Kolibe Donje 138

74450 BROD

 

Broj: 01-01-05/18

Dana, 06.05.2018.god

 

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda za nabavu sušare za voće, povrće i ljekobilje

 

 

Pzivamo poslovne subjekte da u postupku ovog konkurentskog zahtjeva za dostave svoje ponude. Nabava po ovom konkuretskom zajtjevu
provesti će se po procedurama javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH» br. 39/14).

 

1. Predmet nabave

 

1.1 Predmet javne nabave je sušara za voće, povrće i ljekobilje kapciteta najmanje 1000 kg u toku 24-satnog procesa sušenja,  a koja u procesu
sušenja kao energent  koristi pelat -  1 komad

 

2. Uvjeti  za učešće i potrebni dokazi

 

2.1 Ponuđač je dužan u svrhu dokazivanja  sposobnosti (član 45. Zakona) dokazati da:

 

a) u kaznenom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca,
a sukladno sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

 

b) nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, a sukladno važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

 

c) je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, sukladno s važećim propisima u Bosni i Hercegovini
ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

 

d) je ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, sukladno s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje
u kojoj je registriran.

 

U svrhu dokazivanja uvjeta iz točke a) do d) ponuđač je dužan dostaviti popunjenu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu koja je sastavni
dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

 

2.2 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu
ponuda. Ponuđač koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabave dužan je prije zaključenja ugovora dostaviti slijedeće dokaze
u svrhu dokazivanja činjenica potvrđenih u izjavi i to:

 

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u kaznenom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog
kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, sukladno s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

 

 

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka ili je predmet postupka
likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, sukladno s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje
u kojoj je registriran;

 

c) potvrde nadležne porezne uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije
na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obavze za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

 

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obvezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza. Dokazi koje je dužan dostaviti
izabrani ponuđač moraju sadržavati potvrdu da je u  momentu predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže tenderskom dokumentacijom.
U protivnom će se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uvjeta je dužan dostaviti u roku od 3 dana, od dana zaprimanja
obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabave. Dokazi koje dostavlja izabrani ponuđač ne mogu biti stariji od tri mjeseca, računajući
od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponuđač mora ispunjavati sve uvjete u momentu predaje ponude, u protivnom će se smatrati
da je dao lažnu izjavu iz člana 45. Zakona.

 

Ugovorni organ može diskvalificirati ponuđača iz ovog postupka javne nabave ukoliko može dokazati da je ponuđač bio kriv za ozbiljan
profesionalni prekršaj u posljednje tri

godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji način, posebno značajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva
ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze
u skladu sa Zakonom o obaveznim odnosima), nastanka štete (pravomoćna presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ),
ili drugih sličnih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog gospodarskog subjekta.

 

2.3 Ponuđač je dužan dostaviti u svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti (član 46 Zakona) sljedeće dokaze:

 

a) - izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponuđač registriran za obavljanje djelatnosti koja je
predmet ove nabave;

 

b) - identifikacijski broj ponuđača. Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti običnu kopiju navedenih dokumenata tačke a) i b) a samo odabrani
ponuđač će biti pozvan da u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke o dodjeli, Ugovornom organu preda originale ili ovjerene kopije dokumenata.

 

3. Zahjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih
jezika u Bosni i Hercegovini.

 

4. Priprema ponuda

 

4.1 Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan
snositi te troškove.

 

4.2 Ponuda mora biti napisana na računalu ili neizbrisivom tintom. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

 

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Ponuda mora biti čvrsto uvezana i sve strane
ponude numerirane (izuzev tiskane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod čvrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili
ponuda osigurana jamstvenikom. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne

mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izrađena od više dijelova ponuđač
mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

 

4.3 Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i u 1 (jednoj) kopiji, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PONUDE” i “KOPIJA PONUDE”. Original
ponude i kopija ponude se dostavljaju zajedno i trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača, te imenom
i adresom ponuđača. Uslučaju razlika između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

 

4.4 Ponuđači mogu do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude.

 

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

4.5 Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti
način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi oodustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuđaču.

 

5. Rok za dostavljanje ponuda

 

5.1 Ponuđač izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slučaju neslaganja iznosa
upisanih brojčano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

 

5.2 U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi. Ukoliko ponuđač ne iskaže popust na način da je
posebno iskazan smatrati će se da nije ponudio popust.

 

5.3 Sastavni dio ove tenderske dokumentacije jeste Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi nabave. Ponuđači su dužni uz ponudu
dostaviti popunjen i parafiran Nacrt ugovora u smislu prihvatanja uvjeta nabave.

 

5.5 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg u skladu sa članom 67. Zakona i na osnovu Odluke Vijeća ministara
BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretamana domaćeg (Službeni glasnik BiH broj: 103/14). Preferencijal u visini od 15% primjenjivat
će se samo u svrhu poređenja ponuda prilikom njihove ocjene.

 

Shodno navedenom ponuđači koji žele ostvariti pravo na primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, moraju ugovornom organu dostaviti
izjavu u sklopu Priloga 1 točka 5. u slučaju ugovora o uslugama, najmanje 50 % radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz
Bosne i Hercegovine. Ugovorni organ zadržava pravo, ukoliko to bude potrebno provjeriti istinitost date izjave u formi potvrde o BH porijeklu
izdate od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

 

6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

 

6.1 Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena (član 64. Zakona).

 

7. Obavještenje o dodjeli

Važenje ponude je 30 (trideset) dana računajući od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

8.Način dostavljanja ponude

 

8.1 Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na slijedeću adresu:

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVIN

Kolibe Donje 138., 74450 BROD, preporučenom poštom  ili osobno na ovu adresu uz prethodnu najavu dolaska na telefon 063 534 521.

 

 

 

 

8.2 Na koverti ponude mora biti naznačeno:

a) naziv i adresa Ugovornog organa,

b) naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,

c) evidencijski broj nabave,

d) naziv predmeta nabave,

e) naznaka "ne otvaraj".

 

9. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponuda ističe 21.05.2018. godine u 15,00 sati. Otvaranje ponuda obavit će se dana 22.05.2015. godine u 12,00 sati,
na adresi Ugovornog organa navedenoj u tački 8.1.

 

10. Obavještenje o dodjeli

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača biće dostavljena ponuđačima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od  7 (sedam) dana od dana
donošenja odluke,  i  to:  elektronskim putem na njegovu e-mail adresu navedenu u ponudi i web stranici ugovornog organa.

 

11. Informacije o zaštiti prava ponuđača

 

U slučaju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabave izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu
Ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

12. Ostale informacije

 

Sve potrebne informacije u vezi s tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavu mogu se dobiti od kontakt osobe: Pavo Dujak,
u vremenu od 9.00 do 12,00 sati na telefon 063/534 521  ili putem email adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .
Tenderska dokumentacija se može preuzeti pismenim zahtjevom na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti i u prostorijama ugovornog organa, najkasnije do 15.05.2018. godine, uz predhodno
dostavljeni pisani zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije.

 

Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponuđača naknadno pojašnjenje ponuda, a sukalno Zakona u Bosni i Hercegovini. 

 

 

 

                                                                                                              ODGOVORNA OSOBA:

                                                                                                                        Pavo Dujak