PDF Ispis E-mail

BOSNA I HERCEGOVINA

Republika Srpska

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Kolibe Donje 138

74450 BROD

 

Broj: 01-01-05/18

Dana, 06.05.2018.god

 

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda za nabavu sušare za vo?e, povr?e i ljekobilje

 

 

Pzivamo poslovne subjekte da u postupku ovog konkurentskog zahtjeva za dostave svoje ponude. Nabava po ovom konkuretskom zajtjevu
provesti ?e se po procedurama javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH» br. 39/14).

 

1. Predmet nabave

 

1.1 Predmet javne nabave je sušara za vo?e, povr?e i ljekobilje kapciteta najmanje 1000 kg u toku 24-satnog procesa sušenja,  a koja u procesu
sušenja kao energent  koristi pelat -  1 komad

 

2. Uvjeti  za u?eš?e i potrebni dokazi

 

2.1 Ponu?a? je dužan u svrhu dokazivanja  sposobnosti (?lan 45. Zakona) dokazati da:

 

a) u kaznenom postupku nije osu?en pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca,
a sukladno sa važe?im propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

 

b) nije pod ste?ajem ili nije predmet ste?ajnog postupka, a sukladno važe?im propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran;

 

c) je ispunio obaveze u vezi s pla?anjem mirovinsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, sukladno s važe?im propisima u Bosni i Hercegovini
ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

 

d) je ispunio obaveze u vezi sa pla?anjem direktnih i indirektnih poreza, sukladno s važe?im propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje
u kojoj je registriran.

 

U svrhu dokazivanja uvjeta iz to?ke a) do d) ponu?a? je dužan dostaviti popunjenu i kod nadležnog organa ovjerenu izjavu koja je sastavni
dio tenderske dokumentacije. Izjava ne smije biti starija od 15 dana od dana predaje ponude.

 

2.2 Dobavlja?i trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvr?uju da ispunjavaju uvjete tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu
ponuda. Ponu?a? koji bude odabran kao najbolji u ovom postupku javne nabave dužan je prije zaklju?enja ugovora dostaviti slijede?e dokaze
u svrhu dokazivanja ?injenica potvr?enih u izjavi i to:

 

a) izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u kaznenom postupku nije osu?en pravosnažnom presudom za kaznena djela organiziranog
kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, sukladno s važe?im propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje u kojoj je registriran;

 

 

b) izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode ?injenice da nije pod ste?ajem ili nije predmet ste?ajnog postupka ili je predmet postupka
likvidacije, odnosno u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, sukladno s važe?im propisima u Bosni i Hercegovini ili propisima zemlje
u kojoj je registriran;

 

c) potvrde nadležne porezne uprave ili ukoliko se radi o ponu?a?u koji nije registriran u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije
na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obavze za mirovinsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje.

 

d) potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obvezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza. Dokazi koje je dužan dostaviti
izabrani ponu?a? moraju sadržavati potvrdu da je u  momentu predaje ponude ispunjavao uvjete koji se traže tenderskom dokumentacijom.
U protivnom ?e se smatrati da je dao lažnu izjavu. Dokaze o ispunjavanju uvjeta je dužan dostaviti u roku od 3 dana, od dana zaprimanja
obavještenja o rezultatima ovog postupka javne nabave. Dokazi koje dostavlja izabrani ponu?a? ne mogu biti stariji od tri mjeseca, ra?unaju?i
od momenta predaje ponude. Naime, izabrani ponu?a? mora ispunjavati sve uvjete u momentu predaje ponude, u protivnom ?e se smatrati
da je dao lažnu izjavu iz ?lana 45. Zakona.

 

Ugovorni organ može diskvalificirati ponu?a?a iz ovog postupka javne nabave ukoliko može dokazati da je ponu?a? bio kriv za ozbiljan
profesionalni prekršaj u posljednje tri

godine, ali samo ukoliko može dokazati na bilo koji na?in, posebno zna?ajni i/ili nedostaci koji se ponavljaju u izvršavanju bitnih zahtjeva
ugovora koji su doveli do njegovog prijevremenog raskida (npr. dokaz o prijevremenom raskidu ranijeg ugovora zbog neispunjavanja obaveze
u skladu sa Zakonom o obaveznim odnosima), nastanka štete (pravomo?na presuda nadležnog suda za štetu koju je pretrpio ugovorni organ),
ili drugih sli?nih posljedica koje su rezultat namjere ili nemara tog gospodarskog subjekta.

 

2.3 Ponu?a? je dužan dostaviti u svrhu dokazivanja sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti (?lan 46 Zakona) sljede?e dokaze:

 

a) - izvod iz sudskog registra ili izjava/potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je ponu?a? registriran za obavljanje djelatnosti koja je
predmet ove nabave;

 

b) - identifikacijski broj ponu?a?a. Ponu?a?i trebaju uz ponudu dostaviti obi?nu kopiju navedenih dokumenata ta?ke a) i b) a samo odabrani
ponu?a? ?e biti pozvan da u roku od 3 dana od dana dostavljanja odluke o dodjeli, Ugovornom organu preda originale ili ovjerene kopije dokumenata.

 

3. Zahjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom izme?u dobavlja?a i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih
jezika u Bosni i Hercegovini.

 

4. Priprema ponuda

 

4.1 Dobavlja?i snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan
snositi te troškove.

 

4.2 Ponuda mora biti napisana na ra?unalu ili neizbrisivom tintom. Ponuda se izra?uje na na?in da ?ini cjelinu.

 

Ponuda se ?vrsto uvezuje na na?in da se onemogu?i naknadno va?enje ili umetanje listova. Ponuda mora biti ?vrsto uvezana i sve strane
ponude numerirane (izuzev tiskane literature, brošura, kataloga i sl.). Pod ?vrstim uvezom, podrazumijeva se ponuda ukori?ena u knjigu ili
ponuda osigurana jamstvenikom. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl. koji ne

mogu biti uvezani ponu?a? obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Ako je ponuda izra?ena od više dijelova ponu?a?
mora u sadržaju ponude navesti od koliko se dijelova ponuda sastoji.

 

4.3 Ponu?a? dostavlja ponudu u originalu i u 1 (jednoj) kopiji, na kojima ?e jasno pisati: “ORIGINAL PONUDE” i “KOPIJA PONUDE”. Original
ponude i kopija ponude se dostavljaju zajedno i trebaju biti zape?a?eni u neprovidnoj koverti, sa pe?atom ili potpisom ponu?a?a, te imenom
i adresom ponu?a?a. Uslu?aju razlika izme?u originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude.

 

4.4 Ponu?a?i mogu do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu svoje ponude.

 

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti na?in kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

 

4.5 Ponu?a? može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti
na?in kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi oodustajanju od ponude. U tom slu?aju neotvorena ponuda se vra?a ponu?a?u.

 

5. Rok za dostavljanje ponuda

 

5.1 Ponu?a? izražava cijenu ponude u konvertibilnim markama (KM). Cijena ponude piše se brojevima i slovima. U slu?aju neslaganja iznosa
upisanih broj?ano i slovima, prednost se daje iznosu upisanom slovima.

 

5.2 U cijenu ponude bez poreza na dodatnu vrijednost moraju biti ura?unati svi troškovi. Ukoliko ponu?a? ne iskaže popust na na?in da je
posebno iskazan smatrati ?e se da nije ponudio popust.

 

5.3 Sastavni dio ove tenderske dokumentacije jeste Nacrt ugovora, u koji su uneseni svi elementi nabave. Ponu?a?i su dužni uz ponudu
dostaviti popunjen i parafiran Nacrt ugovora u smislu prihvatanja uvjeta nabave.

 

5.5 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman doma?eg u skladu sa ?lanom 67. Zakona i na osnovu Odluke Vije?a ministara
BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretamana doma?eg (Službeni glasnik BiH broj: 103/14). Preferencijal u visini od 15% primjenjivat
?e se samo u svrhu pore?enja ponuda prilikom njihove ocjene.

 

Shodno navedenom ponu?a?i koji žele ostvariti pravo na primjenu preferencijalnog tretmana doma?eg, moraju ugovornom organu dostaviti
izjavu u sklopu Priloga 1 to?ka 5. u slu?aju ugovora o uslugama, najmanje 50 % radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz
Bosne i Hercegovine. Ugovorni organ zadržava pravo, ukoliko to bude potrebno provjeriti istinitost date izjave u formi potvrde o BH porijeklu
izdate od strane Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine.

 

6. Kriterij dodjele ugovora i cijena

 

6.1 Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena (?lan 64. Zakona).

 

7. Obavještenje o dodjeli

Važenje ponude je 30 (trideset) dana ra?unaju?i od isteka roka za podnošenje ponuda.

 

8.Na?in dostavljanja ponude

 

8.1 Ponuda se dostavlja u zatvorenoj koverti na slijede?u adresu:

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVIN

Kolibe Donje 138., 74450 BROD, preporu?enom poštom  ili osobno na ovu adresu uz prethodnu najavu dolaska na telefon 063 534 521.

 

 

 

 

8.2 Na koverti ponude mora biti nazna?eno:

a) naziv i adresa Ugovornog organa,

b) naziv i adresa ponu?a?a u lijevom gornjem uglu koverte,

c) evidencijski broj nabave,

d) naziv predmeta nabave,

e) naznaka "ne otvaraj".

 

9. Rok za dostavljanje ponuda i otvaranje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponuda isti?e 21.05.2018. godine u 15,00 sati. Otvaranje ponuda obavit ?e se dana 22.05.2015. godine u 12,00 sati,
na adresi Ugovornog organa navedenoj u ta?ki 8.1.

 

10. Obavještenje o dodjeli

 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a bi?e dostavljena ponu?a?ima u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od  7 (sedam) dana od dana
donošenja odluke,  i  to:  elektronskim putem na njegovu e-mail adresu navedenu u ponudi i web stranici ugovornog organa.

 

11. Informacije o zaštiti prava ponu?a?a

 

U slu?aju da je Ugovorni organ u toku postupka javne nabave izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu
Ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema odluke o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a.

 

12. Ostale informacije

 

Sve potrebne informacije u vezi s tenderskom dokumentacijom za predmetnu nabavu mogu se dobiti od kontakt osobe: Pavo Dujak,
u vremenu od 9.00 do 12,00 sati na telefon 063/534 521  ili putem email adrese:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .
Tenderska dokumentacija se može preuzeti pismenim zahtjevom na e-mail adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Tenderska dokumentacija se može preuzeti i u prostorijama ugovornog organa, najkasnije do 15.05.2018. godine, uz predhodno
dostavljeni pisani zahtjev za preuzimanje tenderske dokumentacije.

 

Ugovorni organ zadržava pravo da zatraži od ponu?a?a naknadno pojašnjenje ponuda, a sukalno Zakona u Bosni i Hercegovini. 

 

 

 

                                                                                                              ODGOVORNA OSOBA:

                                                                                                                        Pavo Dujak

 

 

 

 

 

 

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.016 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.018 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.035 seconds, 2.63 MB
Application afterRender: 0.109 seconds, 2.89 MB

Korištenje Memorije

3086640

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '4ammuuth8maejjid1kv90kfm85'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571353835' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '4ammuuth8maejjid1kv90kfm85'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '4ammuuth8maejjid1kv90kfm85','1571357435','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 149
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:10:35' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:10:35' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='149'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa