JAVNI POZIV za dostavu ponude nabave prijenosnih ra?unala/laptopa za potrebe projekta ''Edukacijom do posla'' PDF Ispis E-mail

 

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

KOLIBE DONJE 138., 74450 BROD

BOSNA I HERCEGOVINA

 

xxxxxxx

 

 

Mati?ni broj:11078346

JIB/ID broj:4403321970003

Broj nabavke: 01-02-10/18

Brod,  02.10.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponude nabave prijenosnih ra?unala/laptopa za potrebe projekta

''Edukacijom do posla''

Temeljem projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), Savezu za povratak izbjeglih i raseljeni Bosanske Posavine (dalje u tekstu Naru?itelj) odobreno je financiranje troškova za provo?enje projekta ''Edukacijom do zaposlenja'' (dalje u tekstu Projekt) ?iji je cilj poboljšanje položaja mladih i osnaživanje marginaliziranih grupa.  

 

Sukladno Projektu Naru?itelj je obvezan provesti postupak nabave roba i usluga ?ija je procijenjena vrijednost ve?a od 500,00 KM, a po principu ''tri najpovoljnije ponude''.

 

1. PODACI O NARU?ITELJU

 

1.1. Naziv i sjedište Naru?itelja

1.2. Naziv: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

1.3. Sjedište - adresa: Kolibe Donje 138, 74450 Brod, Bosna i Hercegovina

1.4. Telefonski broj: 063 534 521

1.5. E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

1.6. Internetska adresa: www.odrzivi povratak.ba

1.7. Osoba zadužena za kontakt: Julijana Petrovi?, koordinator projekta

1.8. Telefon za kontakt: 065 519 202

1.9. Naru?itelj nije u sukobu interesa ni sa jednim gospodarskim subjektom u BiH.

 

2. OPIS PREDMETA NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

 

2.1. Predmet nabave je isporuka 5 komada prijenosnih ra?unala/laptopa tehni?kih i operativnih karakteristika sukladno Prilogu 1. Tehni?ka specifikacija.

 

2.2. Procijenjena vrijednost nabave: 2.000,00 KM sa PDV-om.

 

2.3. Mjesto isporuke je adresa Naru?itelja.

 

2.4. Na?in izvršenja: U roku od 15 radnih dana od dana sklapanja ugovora.

 

2.5. Pla?anje naru?enog Ponuditelju ?e se izvršiti virmanom u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka ra?una. Predujam je isklju?en, kao i traženje sredstava osiguranja pla?anja.

 

2.6. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u KM.

 

Jedini?na cijena je nepromjenjiva. Cijena se piše brojkama.  Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Za jednu stavku nije dozvoljeno nuditi više cijena ili alternative. 

 

Ukupnu cijenu ponude ?ini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ukupna cijena ponude iskazuje se u Obrascu Ponudbeni list (prilog 2).

 

2.7. Rok valjanosti ponude ne može biti kra?i od 60 dana od dana otvaranja ponude.

 

2.8. Kriteriji odabira ponude: Najniža cijena ponude.

 

2.9. Jezik i pismo na kojem se dostavlja ponuda: Ponuda i svi drugi dokazi priloženi ponudi izra?uju se na jednom od službenih jezika i pisama u BiH.

 

3. UVJETI SPOSOBNOSTI KOJE PONUDITELJ MORA ISPUNITI DA BI DOKAZAO SPOSOBNOST IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE I DOKAZI SPOSOBNOSTI KOJE JE DUŽAN DOSTAVITI

 

3.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

 

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgova?ki), strukovni, obrtni ili drugi odgovaraju?i registar.

 

Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti koja je predmet nabave, da je ovlašten za poduzimanje pravnih radnji, te sklapanje ugovora, što dokazuje ovjerenom izjavom i potpisom svoje odgovorne osobe.

 

3.2. Tehni?ka i stru?na sposobnost

 

Dostavljanjem ovih traženih dokaza Ponuditelj mora dokazati da prema strukturi, opsegu, vrsti i složenosti isporuke tražene opreme i povezanih usluga instalacije i stavljanja u funkcionalnu operativnost ima tehni?ku sposobnost za izvršenje ponude. O tome je u ponudi dužan dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu od strane svoje ovlaštene osobe.

 

3.3  Ponuditelj je dužan priložiti Izjavu da za iporu?enu opremu postoje ovlašteni servisi u BiH (navesti podatke o servisima)

 

3.4. Ponuditelj je dužan priložiti Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stru?no znanje i iskustvo potrebno za poslove postavljanja i instalacije tražene opreme.

 

4.   NA?ELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA

Odabrani ponuditelj jam?i i obvezuje se da nije po?inio niti da je itko prema njegovom znanju po?inio niti jednu od sljede?ih radnji, te da ne?e po?initi, niti ?e ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost po?initi ikoju od tih radnji, a to su:  

(a) nu?enje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika Naru?itelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaklju?enog na temelju istog,

(b)svako djelo kojim se neprimjereno utje?e ili se nastoji utjecati na postupak  nabave ili provedbu zaklju?enog ugovora na štetu Naru?itelja, uklju?uju?i i tajni  dogovor ponuditelja.

U tom smislu, ako je neki ?lan Uprave odabranog ponuditelja ili  njegov dužnosnik upoznat s nekim ?injenicama, smatra se da je s time upoznat i odabrani  ponuditelj.

 

5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

5.1. Popunjeni Ponudbeni list (prilog 2),

 

5.2. Traženi dokazi sposobnosti iz to?ke 4. ovog Poziva za dostavu ponude.

 

Ponuditelj je obvezan ponuditi sve artikle navedene u Prilogu 1. Tehni?ka specifikacija - Troškovnik. Ponuda mora zadovoljavati sve tražene zahtjeve i Naru?itelj ?e odbiti ponude koje tražene zahtjeve ne zadovoljavaju. Ponuda se izra?uje na na?in da ?ini cjelinu.

 

6. NA?IN DOSTAVE PONUDE

 

6.1. Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naru?itelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, s naznakom ''Ponuda za isporuku prijenosnih ra?unala''

 

6.2. Krajnji rok za dostavu ponude je 15. listopada 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na na?in dostave.

 

6.3. Otvaranje ponuda nije javno.

 

7. OBAVIJESTI O REZULTATIMA NABAVE

 

7.1. Naru?itelj ?e putem e-mail adrese obavijestiti sve u?esnike u postupku ponude o rezultatima nabave. Naru?itelj ?e predmetnu obavijest dostaviti ponuditeljima u najkra?em roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

                                                                                                                                          

  Prilog 1.

 

TEHNI?KA SPECIFIKACIJA

 

1. Prijenosno ra?unalo/laptop:  5 komada

  

- Procesor: Intel Core i5 ili jednakovrijedan (or equivalent)

- Radna memorija: 4 GB-64 bit)

- Disk space: 1,5 GB of free disk space

- Minimum screen resolution is 1024 x 768 pixela

- Operativni sistem: Windows 8.2

- USB podrška: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0

- Kamera: da

- Beži?na mreža: da

- Bluetooth: da

- USB podrška: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0

 

 (opisane karakteristike odnose se na minimum traženog)

 

Prilog 2.

 

 

PONUDBENI LIST

 

1.

PODACI O NARU?ITELJU

 

 

 

 

Naziv naru?itelja

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih

Bosanske Posavine

 

Sjedište naru?itelja

Kolibe Donje 138., 74450 Brod, BiH

 

Predmet nabave

Prijenosno ra?unalo/laptop:  5 komada

 

 Evidencijski broj nabave:

02-01-09/18

2.

 

PODACI O PONUDITELJU

 

 

 

Naziv ponuditelja

 

 

Sjedište ponuditelja

 

 

Adresa ponuditelja

 

 

Broj transakcijskog/žiro  ra?una

 

 

Naziv poslovne banke

 

 

Adresa e-pošte

 

 

Kontakt osoba ponuditelja

 

 

Broj telefona

 

3.

 

PONUDA

 

 

Broj ponude

 

 

Datum ponude

 

4.

 

CIJENA PONUDE

 

 

Naziv artikla

Jedini?na

cijena

 

Broj

Stopa

PDV-a

 

Iznos

 

Ukupno

 

1. Prijenosno ra?unalo/laptop

 

 

 

 

5

 

 

17 %

 

 

 

 

 

 

Sveukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rok valjanosti ponude 60  dana od dana otvaranja ponuda - upisati datum)

 

 

Obavezno ispuniti sve stavke.

 

                                                                                                                     Ponuditelj:

                                                                                      (Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 

 

                                                                                               M.P.                             Potpis:

 

                                                                                              ______________________________________

 

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.018 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.020 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.091 seconds, 2.62 MB
Application afterRender: 0.106 seconds, 2.88 MB

Korištenje Memorije

3073944

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9j6qgm5lqni3vslisum4hlih23'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571354115' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '9j6qgm5lqni3vslisum4hlih23'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '9j6qgm5lqni3vslisum4hlih23','1571357715','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 150
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:15:15' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:15:15' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='150'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa