JAVNI POZIV za dostavu ponude nabave prijenosnih računala/laptopa za potrebe projekta ''Edukacijom do posla'' PDF Ispis E-mail

 

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

KOLIBE DONJE 138., 74450 BROD

BOSNA I HERCEGOVINA

 

xxxxxxx

 

 

Matični broj:11078346

JIB/ID broj:4403321970003

Broj nabavke: 01-02-10/18

Brod,  02.10.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponude nabave prijenosnih računala/laptopa za potrebe projekta

''Edukacijom do posla''

Temeljem projekta Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), Savezu za povratak izbjeglih i raseljeni Bosanske Posavine (dalje u tekstu Naručitelj) odobreno je financiranje troškova za provođenje projekta ''Edukacijom do zaposlenja'' (dalje u tekstu Projekt) čiji je cilj poboljšanje položaja mladih i osnaživanje marginaliziranih grupa.  

 

Sukladno Projektu Naručitelj je obvezan provesti postupak nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost veća od 500,00 KM, a po principu ''tri najpovoljnije ponude''.

 

1. PODACI O NARUČITELJU

 

1.1. Naziv i sjedište Naručitelja

1.2. Naziv: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

1.3. Sjedište - adresa: Kolibe Donje 138, 74450 Brod, Bosna i Hercegovina

1.4. Telefonski broj: 063 534 521

1.5. E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

1.6. Internetska adresa: www.odrzivi povratak.ba

1.7. Osoba zadužena za kontakt: Julijana Petrović, koordinator projekta

1.8. Telefon za kontakt: 065 519 202

1.9. Naručitelj nije u sukobu interesa ni sa jednim gospodarskim subjektom u BiH.

 

2. OPIS PREDMETA NABAVE I PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

 

2.1. Predmet nabave je isporuka 5 komada prijenosnih računala/laptopa tehničkih i operativnih karakteristika sukladno Prilogu 1. Tehnička specifikacija.

 

2.2. Procijenjena vrijednost nabave: 2.000,00 KM sa PDV-om.

 

2.3. Mjesto isporuke je adresa Naručitelja.

 

2.4. Način izvršenja: U roku od 15 radnih dana od dana sklapanja ugovora.

 

2.5. Plaćanje naručenog Ponuditelju će se izvršiti virmanom u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka računa. Predujam je isključen, kao i traženje sredstava osiguranja plaćanja.

 

2.6. Ponuditelji su dužni dostaviti ponudu s cijenom u KM.

 

Jedinična cijena je nepromjenjiva. Cijena se piše brojkama.  Cijena ponude izražava se za cjelokupan predmet nabave. Za jednu stavku nije dozvoljeno nuditi više cijena ili alternative. 

 

Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost. Ukupna cijena ponude iskazuje se u Obrascu Ponudbeni list (prilog 2).

 

2.7. Rok valjanosti ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponude.

 

2.8. Kriteriji odabira ponude: Najniža cijena ponude.

 

2.9. Jezik i pismo na kojem se dostavlja ponuda: Ponuda i svi drugi dokazi priloženi ponudi izrađuju se na jednom od službenih jezika i pisama u BiH.

 

3. UVJETI SPOSOBNOSTI KOJE PONUDITELJ MORA ISPUNITI DA BI DOKAZAO SPOSOBNOST IZVRŠENJA PREDMETA NABAVE I DOKAZI SPOSOBNOSTI KOJE JE DUŽAN DOSTAVITI

 

3.1. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti:

 

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar.

 

Ponuditelj mora dokazati da je registriran za obavljanje poslova odnosno djelatnosti koja je predmet nabave, da je ovlašten za poduzimanje pravnih radnji, te sklapanje ugovora, što dokazuje ovjerenom izjavom i potpisom svoje odgovorne osobe.

 

3.2. Tehnička i stručna sposobnost

 

Dostavljanjem ovih traženih dokaza Ponuditelj mora dokazati da prema strukturi, opsegu, vrsti i složenosti isporuke tražene opreme i povezanih usluga instalacije i stavljanja u funkcionalnu operativnost ima tehničku sposobnost za izvršenje ponude. O tome je u ponudi dužan dostaviti ovjerenu i potpisanu izjavu od strane svoje ovlaštene osobe.

 

3.3  Ponuditelj je dužan priložiti Izjavu da za iporučenu opremu postoje ovlašteni servisi u BiH (navesti podatke o servisima)

 

3.4. Ponuditelj je dužan priložiti Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za poslove postavljanja i instalacije tražene opreme.

 

4.   NAČELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA

Odabrani ponuditelj jamči i obvezuje se da nije počinio niti da je itko prema njegovom znanju počinio niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počiniti ikoju od tih radnji, a to su:  

(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika Naručitelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaključenog na temelju istog,

(b)svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupak  nabave ili provedbu zaključenog ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni  dogovor ponuditelja.

U tom smislu, ako je neki član Uprave odabranog ponuditelja ili  njegov dužnosnik upoznat s nekim činjenicama, smatra se da je s time upoznat i odabrani  ponuditelj.

 

5. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

 

5.1. Popunjeni Ponudbeni list (prilog 2),

 

5.2. Traženi dokazi sposobnosti iz točke 4. ovog Poziva za dostavu ponude.

 

Ponuditelj je obvezan ponuditi sve artikle navedene u Prilogu 1. Tehnička specifikacija - Troškovnik. Ponuda mora zadovoljavati sve tražene zahtjeve i Naručitelj će odbiti ponude koje tražene zahtjeve ne zadovoljavaju. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu.

 

6. NAČIN DOSTAVE PONUDE

 

6.1. Ponuditelji dostavljaju ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, s naznakom ''Ponuda za isporuku prijenosnih računala''

 

6.2. Krajnji rok za dostavu ponude je 15. listopada 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

 

6.3. Otvaranje ponuda nije javno.

 

7. OBAVIJESTI O REZULTATIMA NABAVE

 

7.1. Naručitelj će putem e-mail adrese obavijestiti sve učesnike u postupku ponude o rezultatima nabave. Naručitelj će predmetnu obavijest dostaviti ponuditeljima u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

                                                                                                                                          

  Prilog 1.

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

1. Prijenosno računalo/laptop:  5 komada

  

- Procesor: Intel Core i5 ili jednakovrijedan (or equivalent)

- Radna memorija: 4 GB-64 bit)

- Disk space: 1,5 GB of free disk space

- Minimum screen resolution is 1024 x 768 pixela

- Operativni sistem: Windows 8.2

- USB podrška: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0

- Kamera: da

- Bežična mreža: da

- Bluetooth: da

- USB podrška: 2x USB 3.0, 1x USB 2.0

 

 (opisane karakteristike odnose se na minimum traženog)

 

Prilog 2.

 

 

PONUDBENI LIST

 

1.

PODACI O NARUČITELJU

 

 

 

 

Naziv naručitelja

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih

Bosanske Posavine

 

Sjedište naručitelja

Kolibe Donje 138., 74450 Brod, BiH

 

Predmet nabave

Prijenosno računalo/laptop:  5 komada

 

 Evidencijski broj nabave:

02-01-09/18

2.

 

PODACI O PONUDITELJU

 

 

 

Naziv ponuditelja

 

 

Sjedište ponuditelja

 

 

Adresa ponuditelja

 

 

Broj transakcijskog/žiro  računa

 

 

Naziv poslovne banke

 

 

Adresa e-pošte

 

 

Kontakt osoba ponuditelja

 

 

Broj telefona

 

3.

 

PONUDA

 

 

Broj ponude

 

 

Datum ponude

 

4.

 

CIJENA PONUDE

 

 

Naziv artikla

Jedinična

cijena

 

Broj

Stopa

PDV-a

 

Iznos

 

Ukupno

 

1. Prijenosno računalo/laptop

 

 

 

 

5

 

 

17 %

 

 

 

 

 

 

Sveukupno:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Rok valjanosti ponude 60  dana od dana otvaranja ponuda - upisati datum)

 

 

Obavezno ispuniti sve stavke.

 

                                                                                                                     Ponuditelj:

                                                                                      (Ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)

 

 

                                                                                               M.P.                             Potpis:

 

                                                                                              ______________________________________