PDF Ispis E-mail

 

 

 

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

KOLIBE DONJE 138., 74450 BROD

BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

 

Broj nabave:  01-03-09/18

Mati?ni broj: 11078346

JIB/ID broj: 4403321970003

 

Brod,  17.9.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

za u?eš?e u postupku odabira stru?nog predava?a

 

Sukladno sudjelovanju u  projektu Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), Savez za povratak izbjeglih i raseljeni Bosanske Posavine (dalje u tekstu Naru?itelj) u op?ini Brod provodi projekt ''Edukacijom do zaposlenja'' (dalje u tekstu Projekt) ?iji je cilj poboljšanje položaja mladih i osnaživanje marginaliziranih grupa. 

Za potrebe re?enog Projekta Naru?itelj je obavezan provesti postupak nabave roba i usluga ?ija je procijenjena vrijednost ve?a od 500,00 KM, a po principu ''tri najpovoljnije ponude''

 

1. PODACI O NARU?ITELJU

 

1.1. Naziv i sjedište Naru?itelja

1.2. Naziv: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

1.3. Sjedište - adresa: Kolibe Donje 138, 74450 Brod, Bosna i Hercegovina

1.4. Telefonski broj: 063 534 521

1.5. E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

1.6. Internetska adresa: www.odrzivi povratak.ba

1.7. Osoba zadužena za kontakt: Julijana Petrovi?, koordinator projekta

1.8. Telefon za kontakt: 065 519 202

 

2. OPIS PREDMETA NABAVE

 

Pozivaju se osposobljeni predava?i da se prijave za u?eš?e u postupku odabira predava?a za realizaciju obuke  iz oblasti IT komunikacija:

 

-   JAVA Programski jezik (Python Programski jezik)

-   Java Script i i Angular kao front-end tehnologije

-   HTML i CSS za pripremu web okruženja

 

3.  PRAVO U?EŠ?A I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE

 

Pravo u?eš?a/prijave imaju fizi?ke osobe nezavisni stru?ni predava?i za traženu oblast. Izbor odabranog predav?a vrednovat ?e se prema sljede?im kriterijima:

1.  stru?no zvanje i stru?no usavršavanje u relevantnoj oblasti

2.  predava?ko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti za koju se prijavljuje

3.  radno iskustvo u relevantnoj stru?noj spremi za temu za koju se prijavljuje

4.  predava?ko iskustvo u prenošenju znanja

5.  sudjelovanje u provo?enju edukacije u relevantnoj oblasti ili djelatnosti

6.  objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti za koju se prijavljuje

 

4.   NA?ELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA

Odabrani kandidat jam?i i obvezuje se da nije po?inio niti jednu od sljede?ih radnji, te da ne?e po?initi, niti ?e ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost po?initi ikoju od tih radnji, a to su:  

(a) nu?enje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika Naru?itelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaklju?enog na temelju istog,

(b)svako djelo kojim se neprimjereno utje?e ili se nastoji utjecati na postupak  nabave ili provedbu zaklju?enog ugovora na štetu Naru?itelja, uklju?uju?i i tajni  dogovor ponuditelja.

 

5. DOKUMENTI ZA PRIJAVU

 

1.  Popunjen prijavni obrazac (Prilog 1)

2.  Motivacijsko pismo

3.  Životopis na Europass obrascu:

4.  Diploma o stru?noj spremi u relevantnoj oblasti za koju se prijavluje

5.  Dokaz o predava?kom iskustvu u prenošenju znanja

6.  Dokaz o sudjelovanje u provo?enju edukacije u relevantnoj oblasti ili djelatnosti

7.  Certifikat o završenom programu obuke za predava?a/ trenera u relevantnoj oblasti

8.  Uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju  iz mjesno nadležnog MUP-a

 

Dokumenti/isprave se dostavljaju u neovjerenoj kopiji, a izabrani kandidat obavezan je da predo?i izvornik/orginal istih.

 

6. NA?IN DOSTAVE PPRIJAVE/PONUDE

 

6.1. Ponuditelji dostavljaju svoju prijavu/ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naru?itelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, s naznakom ''Prijava za stru?nog IT predava?a''.

 

6.2. Krajnji rok za dostavu ponude je 17. listopada/oktobar 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na na?in dostave.

 

6.3. Otvaranje ponuda nije javno.

 

7. OBAVIJESTI O REZULTATIMA NABAVE

 

7.1. Naru?itelj ?e putem e-mail adrese obavijestiti sve u?esnike u postupku ponude o rezultatima nabave. Naru?itelj ?e predmetnu obavijest dostaviti ponuditeljima u najkra?em roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Sa potencijalnim kandidatima ?e se obaviti intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati ?e biti pravovremeno obaviješteni.

 

(Prilog 1 na drugoj strani)

  Prilog 1.

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ime, ime roditelja i prezime

 

 

Adresa:

 

Mobitel:

 

e-mail

 

Obrazovanje

 

 

Navesti obrazovnu instituciju/fakultet i godinu završetka

 

 

Stepen/zvanje/godina sticanja

 

 

 

 

2

Naziv pravnog subjekta u kojem zapolen/a

 

 

Adresa

 

Radno mjesto

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Predava?ko iskustvo

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

Ostale reference

 

Preporuke /kontakti osoba za provjeru

 

                               

4

 

 

Radno iskustvo u odnosu za oblast za koju se prijavljuje

 

 

1.

 

2.

 

Objavljeni autorski radovi

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

                                                                                                                 Potpis kandidata:

 

                                                                                                     ________________________

Datum:    2018. godine

 

NAPOMENA: Molimo kandidate da prijavni obrazac popunjavaju elektronski.Neuredno popunjen obrazac ne?e se uzimati u obzir. Elementi obrasca ne smiju se brisati, s tim da je dozvoljeno ubacivanje redaka za potrebe unošenja ve?eg dijela teksta.                                 

 

 

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.018 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.020 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.048 seconds, 2.61 MB
Application afterRender: 0.058 seconds, 2.87 MB

Korištenje Memorije

3067288

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'tpf68dn9kv152e9bu88bvgcl93'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571354136' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'tpf68dn9kv152e9bu88bvgcl93'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'tpf68dn9kv152e9bu88bvgcl93','1571357736','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 151
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:15:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:15:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='151'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa