JAVNI POZIV za učešće u postupku odabira stručnog predavača PDF Ispis E-mail

 

 

 

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

KOLIBE DONJE 138., 74450 BROD

BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

 

Broj nabave:  01-03-09/18

Matični broj: 11078346

JIB/ID broj: 4403321970003

 

Brod,  17.9.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

za učešće u postupku odabira stručnog predavača

 

Sukladno sudjelovanju u  projektu Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), Savez za povratak izbjeglih i raseljeni Bosanske Posavine (dalje u tekstu Naručitelj) u općini Brod provodi projekt ''Edukacijom do zaposlenja'' (dalje u tekstu Projekt) čiji je cilj poboljšanje položaja mladih i osnaživanje marginaliziranih grupa. 

Za potrebe rečenog Projekta Naručitelj je obavezan provesti postupak nabave roba i usluga čija je procijenjena vrijednost veća od 500,00 KM, a po principu ''tri najpovoljnije ponude''

 

1. PODACI O NARUČITELJU

 

1.1. Naziv i sjedište Naručitelja

1.2. Naziv: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

1.3. Sjedište - adresa: Kolibe Donje 138, 74450 Brod, Bosna i Hercegovina

1.4. Telefonski broj: 063 534 521

1.5. E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

1.6. Internetska adresa: www.odrzivi povratak.ba

1.7. Osoba zadužena za kontakt: Julijana Petrović, koordinator projekta

1.8. Telefon za kontakt: 065 519 202

 

2. OPIS PREDMETA NABAVE

 

Pozivaju se osposobljeni predavači da se prijave za učešće u postupku odabira predavača za realizaciju obuke  iz oblasti IT komunikacija:

 

-   JAVA Programski jezik (Python Programski jezik)

-   Java Script i i Angular kao front-end tehnologije

-   HTML i CSS za pripremu web okruženja

 

3.  PRAVO UČEŠĆA I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE

 

Pravo učešća/prijave imaju fizičke osobe nezavisni stručni predavači za traženu oblast. Izbor odabranog predavča vrednovat će se prema sljedećim kriterijima:

1.  stručno zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti

2.  predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti za koju se prijavljuje

3.  radno iskustvo u relevantnoj stručnoj spremi za temu za koju se prijavljuje

4.  predavačko iskustvo u prenošenju znanja

5.  sudjelovanje u provođenju edukacije u relevantnoj oblasti ili djelatnosti

6.  objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti za koju se prijavljuje

 

4.   NAČELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA

Odabrani kandidat jamči i obvezuje se da nije počinio niti jednu od sljedećih radnji, te da neće počiniti, niti će ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost počiniti ikoju od tih radnji, a to su:  

(a) nuđenje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika Naručitelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaključenog na temelju istog,

(b)svako djelo kojim se neprimjereno utječe ili se nastoji utjecati na postupak  nabave ili provedbu zaključenog ugovora na štetu Naručitelja, uključujući i tajni  dogovor ponuditelja.

 

5. DOKUMENTI ZA PRIJAVU

 

1.  Popunjen prijavni obrazac (Prilog 1)

2.  Motivacijsko pismo

3.  Životopis na Europass obrascu:

4.  Diploma o stručnoj spremi u relevantnoj oblasti za koju se prijavluje

5.  Dokaz o predavačkom iskustvu u prenošenju znanja

6.  Dokaz o sudjelovanje u provođenju edukacije u relevantnoj oblasti ili djelatnosti

7.  Certifikat o završenom programu obuke za predavača/ trenera u relevantnoj oblasti

8.  Uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju  iz mjesno nadležnog MUP-a

 

Dokumenti/isprave se dostavljaju u neovjerenoj kopiji, a izabrani kandidat obavezan je da predoči izvornik/orginal istih.

 

6. NAČIN DOSTAVE PPRIJAVE/PONUDE

 

6.1. Ponuditelji dostavljaju svoju prijavu/ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, s naznakom ''Prijava za stručnog IT predavača''.

 

6.2. Krajnji rok za dostavu ponude je 17. listopada/oktobar 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

 

6.3. Otvaranje ponuda nije javno.

 

7. OBAVIJESTI O REZULTATIMA NABAVE

 

7.1. Naručitelj će putem e-mail adrese obavijestiti sve učesnike u postupku ponude o rezultatima nabave. Naručitelj će predmetnu obavijest dostaviti ponuditeljima u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Sa potencijalnim kandidatima će se obaviti intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

 

(Prilog 1 na drugoj strani)

  Prilog 1.

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ime, ime roditelja i prezime

 

 

Adresa:

 

Mobitel:

 

e-mail

 

Obrazovanje

 

 

Navesti obrazovnu instituciju/fakultet i godinu završetka

 

 

Stepen/zvanje/godina sticanja

 

 

 

 

2

Naziv pravnog subjekta u kojem zapolen/a

 

 

Adresa

 

Radno mjesto

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Predavačko iskustvo

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

Ostale reference

 

Preporuke /kontakti osoba za provjeru

 

                               

4

 

 

Radno iskustvo u odnosu za oblast za koju se prijavljuje

 

 

1.

 

2.

 

Objavljeni autorski radovi

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

                                                                                                                 Potpis kandidata:

 

                                                                                                     ________________________

Datum:    2018. godine

 

NAPOMENA: Molimo kandidate da prijavni obrazac popunjavaju elektronski.Neuredno popunjen obrazac neće se uzimati u obzir. Elementi obrasca ne smiju se brisati, s tim da je dozvoljeno ubacivanje redaka za potrebe unošenja većeg dijela teksta.