PDF Ispis E-mail

 

 

 

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

KOLIBE DONJE 138., 74450 BROD

BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

 

Broj nabave:  01-03-09/18

Mati?ni broj: 11078346

JIB/ID broj: 4403321970003

 

Brod,  17.9.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

za u?eš?e u postupku odabira stru?nog predava?a

 

Sukladno sudjelovanju u  projektu Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), Savez za povratak izbjeglih i raseljeni Bosanske Posavine (dalje u tekstu Naru?itelj) u op?ini Brod provodi projekt ''Edukacijom do zaposlenja'' (dalje u tekstu Projekt) ?iji je cilj poboljšanje položaja mladih i osnaživanje marginaliziranih grupa. 

Za potrebe re?enog Projekta Naru?itelj je obavezan provesti postupak nabave roba i usluga ?ija je procijenjena vrijednost ve?a od 500,00 KM, a po principu ''tri najpovoljnije ponude''

 

1. PODACI O NARU?ITELJU

 

1.1. Naziv i sjedište Naru?itelja

1.2. Naziv: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

1.3. Sjedište - adresa: Kolibe Donje 138, 74450 Brod, Bosna i Hercegovina

1.4. Telefonski broj: 063 534 521

1.5. E-pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript

1.6. Internetska adresa: www.odrzivi povratak.ba

1.7. Osoba zadužena za kontakt: Julijana Petrovi?, koordinator projekta

1.8. Telefon za kontakt: 065 519 202

 

2. OPIS PREDMETA NABAVE

 

Pozivaju se osposobljeni predava?i da se prijave za u?eš?e u postupku odabira predava?a za realizaciju obuke  iz oblasti IT komunikacija:

 

-   JAVA Programski jezik (Python Programski jezik)

-   Java Script i i Angular kao front-end tehnologije

-   HTML i CSS za pripremu web okruženja

 

3.  PRAVO U?EŠ?A I KRITERIJI ZA VREDNOVANJE

 

Pravo u?eš?a/prijave imaju fizi?ke osobe nezavisni stru?ni predava?i za traženu oblast. Izbor odabranog predav?a vrednovat ?e se prema sljede?im kriterijima:

1.  stru?no zvanje i stru?no usavršavanje u relevantnoj oblasti

2.  predava?ko iskustvo u pripremi i realizaciji programa obuke iz oblasti za koju se prijavljuje

3.  radno iskustvo u relevantnoj stru?noj spremi za temu za koju se prijavljuje

4.  predava?ko iskustvo u prenošenju znanja

5.  sudjelovanje u provo?enju edukacije u relevantnoj oblasti ili djelatnosti

6.  objavljeni autorski radovi u relevantnoj oblasti za koju se prijavljuje

 

4.   NA?ELO SAVJESNOSTI I POŠTENJA

Odabrani kandidat jam?i i obvezuje se da nije po?inio niti jednu od sljede?ih radnji, te da ne?e po?initi, niti ?e ikoja osoba koja djeluje uz njegovo znanje ili suglasnost po?initi ikoju od tih radnji, a to su:  

(a) nu?enje, davanje, primanje ili traženje bilo kakve neprimjerene koristi kojom bi utjecao na djelovanje zaposlenika Naru?itelja u vezi s predmetnim postupkom nabave odnosno provedbom ugovora zaklju?enog na temelju istog,

(b)svako djelo kojim se neprimjereno utje?e ili se nastoji utjecati na postupak  nabave ili provedbu zaklju?enog ugovora na štetu Naru?itelja, uklju?uju?i i tajni  dogovor ponuditelja.

 

5. DOKUMENTI ZA PRIJAVU

 

1.  Popunjen prijavni obrazac (Prilog 1)

2.  Motivacijsko pismo

3.  Životopis na Europass obrascu:

4.  Diploma o stru?noj spremi u relevantnoj oblasti za koju se prijavluje

5.  Dokaz o predava?kom iskustvu u prenošenju znanja

6.  Dokaz o sudjelovanje u provo?enju edukacije u relevantnoj oblasti ili djelatnosti

7.  Certifikat o završenom programu obuke za predava?a/ trenera u relevantnoj oblasti

8.  Uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju  iz mjesno nadležnog MUP-a

 

Dokumenti/isprave se dostavljaju u neovjerenoj kopiji, a izabrani kandidat obavezan je da predo?i izvornik/orginal istih.

 

6. NA?IN DOSTAVE PPRIJAVE/PONUDE

 

6.1. Ponuditelji dostavljaju svoju prijavu/ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naru?itelja, nazivom i adresom ponuditelja, naznakom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi, s naznakom ''Prijava za stru?nog IT predava?a''.

 

6.2. Krajnji rok za dostavu ponude je 17. listopada/oktobar 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na na?in dostave.

 

6.3. Otvaranje ponuda nije javno.

 

7. OBAVIJESTI O REZULTATIMA NABAVE

 

7.1. Naru?itelj ?e putem e-mail adrese obavijestiti sve u?esnike u postupku ponude o rezultatima nabave. Naru?itelj ?e predmetnu obavijest dostaviti ponuditeljima u najkra?em roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda.

 

Sa potencijalnim kandidatima ?e se obaviti intervju. O mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati ?e biti pravovremeno obaviješteni.

 

(Prilog 1 na drugoj strani)

  Prilog 1.

 

 

PRIJAVNI OBRAZAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Ime, ime roditelja i prezime

 

 

Adresa:

 

Mobitel:

 

e-mail

 

Obrazovanje

 

 

Navesti obrazovnu instituciju/fakultet i godinu završetka

 

 

Stepen/zvanje/godina sticanja

 

 

 

 

2

Naziv pravnog subjekta u kojem zapolen/a

 

 

Adresa

 

Radno mjesto

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Predava?ko iskustvo

 

 

 

1.

 

 

2.

 

 

Ostale reference

 

Preporuke /kontakti osoba za provjeru

 

                               

4

 

 

Radno iskustvo u odnosu za oblast za koju se prijavljuje

 

 

1.

 

2.

 

Objavljeni autorski radovi

 

 

1.

 

 

2.

 

 

 

                                                                                                                 Potpis kandidata:

 

                                                                                                     ________________________

Datum:    2018. godine

 

NAPOMENA: Molimo kandidate da prijavni obrazac popunjavaju elektronski.Neuredno popunjen obrazac ne?e se uzimati u obzir. Elementi obrasca ne smiju se brisati, s tim da je dozvoljeno ubacivanje redaka za potrebe unošenja ve?eg dijela teksta.