CRS - JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail

 U skladu s odlukom o kriterijima za odabir korisnika projekta “Održivi povratak u Posavinu kroz ekonomsko

osnaživanje povratnika u Derventu i Brod“, a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova

pomo?i održivog povratka u op?inu/opštinu Brod, Catholic Relief Services (CRS), Zagreba?ka 18, Sarajevo,

objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava/zahtjeva za pomo? za održivi povratak u

podru?ju op?ine/opštine Brod

 

 

 1. Prijave za pomo? u održivom povratku se podnose za:

 

 • dodjelu poljoprivredne mehanizacije
 • dodjelu plastenika i sistema za navodnjavanje
 • dodjelu opreme za p?elarstvo
 • dodjelu sitne i krupne stoke
 • dodjelu sadnica vo?a 
 • dodjelu sjemenskog materijala
 • gra?evinski materijal za ambare i štale
 • dodjelu opreme za zanatsku djelatnost

 

 1. CRS BiH i Opština Brod pozivaju sve zainteresirane korisnike s prijeratnim prebivalištem u op?ini Brod koji ispunjavaju dole navedene kriterije za u?eš?e da se jave na javni poziv i podnesu svoje prijave/zahtjev u Opštinu Brod.

 

 1. Prijavu/zahtjev za javni poziv mogu podnijeti fizi?ka lica-povratnici/nosioci doma?instva za povratni?ke porodice ili raseljene osobe u ozbiljnom procesu povratka.

 

 1. Obrazac za prijavu koji se preuzima u Opštini Brod, Udruzi Feniks i Savezu za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, obavezno treba sadržavati: prezime, ime oca i ime podnosioca prijave, op?inu povratka (puna adresa u mjestu povratka, selo ili MZ, ulica i broj), JMB, broj CIPS li?ne karte i od koga je izdata za povratnike i kopija li?ne karte za raseljene osobe, broj ?lanova porodi?nog doma?instva, broj zaposlenih u doma?instvu i kontakt telefon. Tražene podatke treba ispisati ?itko štampanim slovima. Prijavu potpisuje nosilac doma?instva i unosi svoje podatke.

 

USLOVI U?EŠ?A U POZIVU, KRITERIJI ZA UTVR?IVANJE RANG LISTI,

NA?IN VREDNOVANJA I DOKAZIVANJA ISPUNJAVANJA KRITERIJA

 

 1. Op?i kriteriji za utvr?ivanje potencijalnih korisnika su:

 

 1. Povratnik koji se vratio i živi u mjestu prebivališta iz 1991. godine
 2. Raseljena osoba u procesu povratka  

 

Povratnici i raseljene osobe koje mogu aplicirati po Odluci o kriterijima su porodice i pojedinci ?ija je adresa
prebivališta na dan 30. 04. 1991. godine
bila u opštini/op?ini Brod, a koji su se vratili i/ili su u procesu
povratka u opštinu/op?inu Brod, a u prethodnom periodu nisu dobili pomo? za održivi
povratak ili je ona nedostatna za ekonomsko osnaživanje i održivi povratak doma?instva. 

 

 1.  Op?i kriteriji su eliminatorni i obavezuju?i za sve korisnike pomo?i.

 

Osnove i kriteriji za utvr?ivanje rang liste, na?in vrednovanja i dokazivanja ispunjavanja kriterija 

 

 1. Maksimalni mogu?i broj bodova koji se može dodijeliti korisnicima iznosi ukupno 220 bodova po svim kriterijima zajedno i to za:

 

 1. Status povratnika i/ili raseljene osobe u procesu povratka ..............................................60 bodova
 2. Stanje zate?enih i/ili zapo?etih aktivnosti za stvaranje prihoda i održivi povratak ........ 70 bodova
 3. Sadašnji stambeni status povratnika i/ili raseljene osobe................................................ 30 bodova
 4. Pripadnost ranjivim grupama osoba u stanju socijalne potrebe ..................................... 30 bodova
 5. Pripadnost ostalim grupama osoba u nepovoljnoj socijalnoj situaciji ............................ 30 bodova

 

 1. Ukoliko više potencijalnih korisnika ostvaruju isti ukupan broj dodijeljenih bodova, prednost imaju korisnici koji imaju ve?i broj ?lanova doma?instva i kona?nu odluku donosi Komisija za odabir korisnika za projekat.

 

 1. Status povratnika i/ili raseljene osobe je kada je potencijalni korisnik:

 

a)         Povratnik koji se vratio i živi u mjestu prebivališta iz 1991. godine

b)         Raseljena osoba/izbjeglica iz BiH u procesu povratka

 

 1. Status iz prethodnog stava se dokazuje potvrdama i uvjerenjima shodno Zakonu o raseljenim licima, povratnicima i izbjeglicama u Republici Srpskoj:
 2. Potvrda nadležnog organa (MUP Brod) kojom se dokazuje da je potencijalni korisnik na dan 30. 04. 1991. živio na podru?ju opštine/op?ine Brod ili potvrda Federalnog MUP-a
 3. Kopija CIPS li?ne karte izdata od nadležnog MUP-a za opštinu/op?inu povratka (za sve punoljetne ?lanove) ili, ukoliko je raseljena osoba u ozbiljnom procesu povratka, treba dostaviti kopiju li?ne karte iz mjesta trenutnog boravka
 4. Povratnik ili raseljena osoba u opštini/op?ini Brod potvrdom/pravosnažnim rješenjem Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS-a (OMI Derventa) ili potvrdom iz druge opštine/op?ine privremenog boravka o statusu raseljene osobe
 5. Ku?na lista povratni?kog doma?instva ovjerena od nadležne službe Opštine Brodkoja sadrži popis svih ?lanova porodice podnosioca prijave/zahtjeva koji su se vratili ili su u procesu povratka u prijeratno prebivalište, njihovu starosnu dob i zanimanje

 

 1. Stanje zapo?etih samostalnih aktivnosti za stvaranje prihoda i održivi povratak podrazumijeva da je potencijalni korisnik:

 

 1. Ostvario u prethodnom periodu ili zapo?eo samostalno aktivnosti stvaranja prihoda za održivi povratak (npr. ima pripremljene nasade do 3 duluma, zemljište ili objekte za odre?enu vrstu aktivnosti kako bi ostvario prihode i održivi povratak)

b)         Da je zapo?eo neku vrstu proizvodno-uslužnih, zanatskih, ili drugih djelatnosti prije podnošenja zahtjeva

 1. Da ima sitnu poljoprivrednu mehanizaciju/stroj kome trebaju odgovaraju?i priklju?ci za uspješniji rad na imanju (npr. prskalica, kosilica, plug, itd.)
 2. Da ima isplanirane aktivnosti za poljoprivrednu proizvodnju i izgradnju ambara/štala
 3. Završio obuku ili radionicu za bavljenje odre?enim poljoprivrednim aktivnostima ili zanatsko-uslužnim djelatnostima
 4. Potencijalni korisnik je izjavom iskazao interes za dalje poha?anje poljoprivredno-tehni?ke obuke

 

 1. Statusi iz prethodnog stava se dokazuju ugovorima, potvrdama, uvjerenjima i izjavama:

 

 • ugovor sa zadrugom ili otkupnom stanicom o zasnivanju odre?ene poljoprivredne proizvodnje,  potvrda o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, kopije pla?enih ra?una o nabavci repromaterijala ili plasmanu poljoprivrednih proizvoda ili bilo koji drugi dokaz koji ukazuje na to da je korisnik iskazao spremnost za rad u odre?enoj poljoprivrednoj ili zanatsko-uslužnoj djelatnosti

 

 • zadodjelu stoke se prilaže izjava da ?e korisnik u roku od jednog mjeseca od utvr?ivanja kona?ne liste korisnika obezbijediti odgovaraju?i objekte za držanje stoke, dok je za izgradnju ambara/štale potrebno priložiti procjenu potrebnog gra?evinskog materijala

 

 • završena obuka ili radionica za bavljenje odre?enim poljoprivrednim aktivnostima ili zanatsko-uslužnim djelatnostima se dokazuje certifikatom, diplomom ili uvjerenjem o završenoj edukaciji

 

 • iskazani interes za poha?anje poljoprivredno-tehni?ke obuke se dokazuje ovjerenom izjavom kod nadležne opštinske/op?inske službe

 

 • ovjerena izjava ili potvrda izdata od nadležne opštinske /op?inske službe da korisnik nije primio pomo? za održivi povratak ili, ako se smatra da je primljena pomo? nedovoljna za održivi povratak, izjava o tome što je primio u prethodnom periodu kao pomo? i donaciju za povratak  

 

 1. Sadašnji stambeni status povratnika i/ili raseljene osobe je kada potencijalni korisnik boravi:

 

 1. Boravak u svojoj stambenoj jedinici koja je sanirana ili djelimi?no sanirana i/ili u pomo?nom objektu u mjestu povratka

b)         Boravak u alternativnom smještaju, uklju?uju?i i podstanare u periodu od jedne do pet godina u opštini/op?ini             Brod

 

 1. Sadašnji stambeni status potencijalnog korisnika iz prethodnog stava se dokazuje:

 

 • Potvrda iz Opštine Brod kojom korisnik dokazuje da živi u svojoj stambenoj jedinici koja je sanirana ili djelimi?no sanirana i/ili u pomo?nom objektu u mjestu povratka

 

 • Kopija ra?una potrošnje struje u posljednjih šest mjeseci

 

 • Boravak u alternativnom smještaju – potvrdom nadležnog organa o vrsti smještaja i vremenu boravka u alternativnom smještaju, a finansiranje smještaja potvrdom nadležnog organa Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS-a (OMI Derventa) ili druge opštine/op?ine
 • Podstanarski odnos za zakupoprimce se dokazuje potpisanim ugovorom o podstanarskom odnosu ili izjavom o podstanarskom odnosu ovjerenom kod nadležnog organa uprave u mjestu prebivališta. Ugovor o podstanarskom odnosu ili izjava o istom ne mogu biti sklopljeni sa bližim srodnicima. Bližim srodnicima, prema Odluci o kriterijima za odabir korisnika, smatraju se ?lanovi porodi?nog doma?instva u skladu sa zakonom, odnosno bra?ni drug, djeca (ro?ena u braku ili van braka, usvojena ili pastor?ad), bra?ni drugovi djece, roditelji bra?nih drugova (otac, majka, o?uh, ma?eha, usvojilac), bra?a i sestre, unu?ad bez roditelja, kao i druge osobe koja je zakupoprimac dužan po zakonu da izdržava ili su te osobe dužne da izdržavaju zakupoprimaca, a koje zajedno s njim trajno žive i stanuju, kao i osobe koje sa zakupoprimcem žive u ekonomskoj zajednici više od 10 (deset) godina ili više od 5 (pet) godina ako su zaklju?ili ugovor o doživotnom izdržavanju.  

 

 1. Pripadnost ranjivim grupama osoba u stanju socijalne potrebe je kada potencijalni korisnik spada u:

 

 1. osobe sa invaliditetom preko 80%  invalidnosti (neratni invalidi i civilne žrtve rata) i ratne vojne invalide I i II kategorije
 2. samohraniu roditelji, usvojioci ili staratelji
 3. posebne ranjive kategorije (šehidske porodice/porodice poginulih branilaca, porodice nestalih osoba, bivši logoraši)

 

 1. Pripadnost pojedinim ranjivim grupama iz prethodnog stava se dokazuje potvrdom koja se pribavlja od nadležnog organa/ustanove ili drugih pravnih osoba kod kojih se vode službene evidencije.

 

 1. Pripadnost ostalim grupama u nepovoljnoj socijalnoj situaciji je kada je potencijalni korisnik:

 

 1. korisnik stalne nov?ane pomo?i 
 2. porodica bez bilo kakvih redovnih mjese?nih primanja (uklju?uju?i socijalne prihode po osnovu socijalne zaštite)
 3. porodice s djecom školskog i predškolskog uzrasta ukoliko su primanja po ?lanu porodice ispod 150,00 KM mjese?no
 4. mlade porodice do 35 godina starosti 

 

 1. Pripadnost navedenim grupama iz prethodnog stavase dokazuje uvjerenjem nadležnog organa za svaku kategoriju posebno, i to:

 

 • korištenje socijalnih davanja – relevantnim dokazom koji se pribavlja od nadležnog centra za socijalni rad (CSR)
 • nezaposlena osoba – potvrdom od službe za zapošljavanje, PIO/MIO ili nadležnog CSR-a
 • mjese?na primanja – platnom listom koju ovjerava poslodavac ili kopijom posljednjeg ?eka od  penzije
 • djeca školskog uzrasta – potvrdom od školske ustanove, a djeca predškolskog uzrasta – izvodom iz mati?ne knjige ro?enih

 

DOSTAVLJANJE PRIJAVA I NA?IN FORMIRANJA RANG-LISTE KORISNIKA

 

 1. Obrasci prijave i izjave se podižu u šalter sali Opštine Brod i u udrugama uklju?enima u projekte.

Prijava se skupa s dokazima o ispunjavanju kriterija iz javnog poziva dostavlja u šalter salu Opštine Brod, ulica Svetog  Save  br. 39, Brod, i to li?no ili preporu?enom poštom u zape?a?enoj koverti s naznakom ZA JAVNI POZIV, PROJEKTI CRS-a, “Prijava na javni poziv za pomo? u održivom povratku” NE OTVARAJ

 

 1. Obaveza podnosioca zahtjeva koji se odlu?i putem pošte dostaviti svoju prijavu je da zape?a?enu kovertu obavezno adresira.

 

 1. U šalter sali Opštine Brod se zaprimaju i evidentiraju i, po isteku roka iz poziva, neotvorene prijave dostavljaju Komisiji koja provodi proces odabira korisnika u skladu sa Odlukom o kriterijima za odabir korisnika.

 

 1. Izbor korisnika pomo?i na osnovu ovog javnog poziva ?e vršiti komisija koju ?e imenovati CRS za odabir korisnika po ovom javnom pozivu.

 

 1. Komisija ?e razmatrati prijave u skladu sa “Odlukom o kriterijima za odabir korisnika” za projekte navedene u preambuli ovog javnog poziva, te u skladu sa odredbama ovog javnog poziva.

 

 1. Svi korisnici koji ispune zahtjeve iz ovog javnog poziva ?e se obi?i na terenu, te ?e se s njima obaviti dodatni intervjui.

 

 1. Sva dostavljena dokumentacija u prijavi/zahtjevu kojom se dokazuju uslovi ispunjavanja javnog poziva i status korisnika ne smije biti starija od šest mjeseci od dana objavljivanja javnog pozivai podliježe provjeri na terenu a u skladu sa Odlukom o kriterijima. 

 

 1. Rezultati o izboru korisnika projekata bit ?e objavljeni na oglasnoj plo?i Opštine Brod i putem udruga uklju?enih u projekte.            

 

 1. Prigovori na objavljenu listu korisnika mo?i ?e se uputiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj tabli Opštine.

 

OBAVEZE KORISNIKA I CRS-a

 

 1. Podnosioci prijave/zahtjeva koji dobiju pomo? na osnovi javnog poziva potpisat ?e s CRS-om i Opštinom darovnicu ili ugovor o donaciji kojim ?e se utvrditi prava i obaveze ugovorenih strana. Obaveze CRS-a ?e biti regulisane u skladu s procedurama, odnosno na osnovu ugovora sa svakim pojedina?nim korisnikom.

 

 

VRIJEME TRAJANJA POZIVA

 

 1. Javni poziv je otvoren 21 dan od dana objavljivanja u dnevnoj štampi, tj. do 21. decembra 2012. godine. Javni poziv ?e tako?er biti postavljen na oglasnoj tabli Opštine Brod, Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Odsjeku Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS-a (OMI) u Derventi, udruga uklju?enih u projekte i po mogu?nosti na web-stranicama navedenih insitucija i udruga.

 

 1. CRS zadržava pravo da sve prijave/zahtjeve evidentirane od strane Opštine Brod, a koje su prispjele nakon isticanja roka odbije, uklju?uju?i i korisnike ?ija dokumentacija nije kompletna ili se pokaže da nije u skladu s ?injenicama prikupljenima na osnovu obilaska terena i intervjua s korisnikom.

 

INFORMACIJE I KONTAKTI

 

 1. Dodatne informacijei pomo? pri prikupljanju i predaji potrebne dokumentacije o ispunjavanju kriterija, uklju?uju?i i izjave, potencijalni korisnici mogu dobiti u udrugama koje su uklju?ene u projekat:

 

Udruga Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu “FENIKS” Derventa

Adresa: 1 maja 14, 74400 Derventa

Tel/faks: 00387 (0)53/331-846 

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

www.feniks.ba

 

Udruga za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

Kontakt: Pavo Dujak

Adresa: Kolibe Donje 138, 74454 Kolibe Gornje

Tel: 00387 (0) 65/ 211 572

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

http://odrzivipovratak.ba

 

 

 1. Dodatne informacije se mogu dobiti u kancelariji CRS-a, adresa Zagreba?ka 18/II Sarajevo i na tel: 033/812 401

JAVNI POZIV WORD DOC

JAVNI POZIV PDF

OBRAZAC PRIJAVE PDF

OBRAZAC PRIJAVE DOC.

IZJAVA PDF

IZJAVA DOC.