Javni poziv MLJPI izbjeglim bh gra?anima u zemljama regiona PDF Ispis E-mail

Na temelju ?lanka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09) i ?lanka 12.
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj:
5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09 i 87/12), u suradnji sa Federalnim
ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstvom za izbjeglice i raseljena lica Republike
Srpske i Odjeljenjem/odjelom za raseljena lica/ osobe, izbjeglice i stambena pitanja Vlade Br?ko
distrikta Bosne i Hercegovine,

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine objavljuje

J A V N I   P O Z I V

izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine u zemljama regiona:
Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji

za podnošenje prijava za pomo? u rekonstrukciji stambenih jedinica
u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu

 

Pomo? u rekonstrukciji stambenih jedinica po sistemu „klju? u ruke“ u cilju povratka u Bosnu i Hercegovinu, dodjeljuje se izbjeglim osobama iz Bosne i Hercegovine koje borave u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, u okviru implementacije zajedni?kog region?lnog višegodišnjeg programa sa ciljem osiguranja tr?jnih rješenj? z? n?jugroženije izbjeglice i interno r?seljene osobe (u daljnjem tekstu: „Regionalni stambeni program“).
 

Sredstva ?e se osiguravati iz kontribucija donatora u Fondu Regionalnog stambenog programa kojim upravlja Razvojna banka Vije?a Evrope.

Koordinator projekta je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a implementator ?e biti definiran posebnim sporazumom.

 

I ?OP?I KRITERIJI/UVJETI ZA DODJELU POMO?I

 

Op?i kriteriji/uvjeti za dodjelu pomo?i su eliminatorni i obvezuju?i za sve korisnike pomo?i.

Op?i kriteriji za utvr?ivanje potencijalnih korisnika pomo?i za rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka

izbjeglih osoba iz Bosne i Hercegovine u cilju povratka u BiH u okviru Regionalnog stambenog programa su:

1. da je izbjegla osoba iz Bosne i Hercegovine koja boravi u zemljama regiona: Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji,
 

2. da je na osnovu dobrovoljne odluke kao trajno rješenje izbjegli?ko?raseljeni?kog problema izabrao/la povratak u Bosnu i Hercegovinu,
 

3. da je utvr?en status vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet rekonstrukcije,
 

4. da je na dan 30.04.1991. godine imao/la prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije,
 

5. da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje, sukladno

odgovaraju?im standardima o minimumu stambenih uvjeta,
 

6. da on/ona i ?lanovi njegovog/njenog ku?anstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH, kao i u zemlji

sadašnjeg boravka (Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji) drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, a sukladno odgovaraju?im standardima o minimumu stambenih uvjeta i da nisu korisnici pomo?i za trajno stambeno zbrinjavanje,
 

7. da nije primio/la pomo? u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovaraju?e standarde o minimumu

stambenih uvjeta.
 

II ?POSEBNI KRITERIJI ZA DODJELU POMO?I

Posebni kriteriji služe za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomo?i po prioritetima, te pomažu u odabiru korisnika pomo?i na transparentan na?in, poštuju?i na?ela jednakopravnosti pristupu pomo?i za rekonstrukciju usvrhu povratka. Posebni kriteriji u okviru Regionalnog stambenog programa su:
 

a) broj ?lanova i starosna dob ?lanova zajedni?kog ku?anstva;

b) ukupna visina primanja svih ?lanova zajedni?kog ku?anstva;

c) pripadnost podnostelja prijave i/ili ?lanova zajedni?kog ku?anstva odre?enim kategorijama:

 

 

 - Ku?anstva koja žive u nedostojnim uvjetima: Bez teku?e vode, struje, sanitarnih uvjeta i sl.;

- Invalidnost/onesposobljenje: Osobe koje imaju umanjene mentalne ili fizi?ke sposobnosti usljed

bolesti, ozljeda ili ranjavanja koje ometaju normalne svakodnevne aktivnosti i potrebe koje treba

riješiti kako bi se omogu?ilo da te osobe funkcioniraju;

- Teška zdravstvena stanja/kroni?ni bolesnici: Osobe pod brigom i medicinskim tretmanom, u uvjetima koji mogu uticati na identifikaciju trajnog rješenja;

- Samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji: Ku?anstva ?iji su nositelji samohrani roditelji, staratelji ili hranitelji sa jednim ili više maloljetnih ?lanova;

- Starije osobe koje žive same bez potpore obitelji: Osobe iznad 65 godina, koje žive bez potpore

obitelji;

- Žene izložene riziku: Žene suo?ene sa rizikom usljed svoga spola (samohrane majke, udovice, žene

žrtve nasilja i sl.);

- Djeca ili adolescenti izloženi riziku: Maloljetnici sa roditeljem/starateljem/hraniteljem koji su posebno izloženi riziku (ne poha?aju školu, djeca sa posebnim obrazovnim potrebama, djeca u sukobu sa

zakonom, maloljetni supružnik i sl.);

- Potrebe za posebnom pravnom i fizi?kom zaštitom: Obitelji poginulog bojovnika, obitelji nestalih osoba, obitelji civilnih žrtava rata, bivši ratni zato?enici/logoraši, žrtve zlostavljanja ili nasilja,

uklju?uju?i nasilje u obitelji i nasilje na osnovu spola – bilo da se radi o nasilju u zemlji porijekla, za

vrijeme sukoba ili zemlji prihvata, pripadnici odre?enih etni?kih ili vjerskih skupina i sl.).

 

III ?DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE ISPUNJAVANJE KRITERIJA

 

1.) Dokaz da je potencijalni korisnik, neovisno od formalno?pravnog statusa, izbjegla osoba iz Bosne i Hercegovine koja boravi u zemljama regiona

Ispunjavanje op?eg kriterija da je potencijalni korisnik pomo?i osoba koje je izbjegla iz BiH u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji, dokazuje se:

a) potvrdom nadležnog organa zemlje boravka (za sve ?lanove zajedni?kog ku?anstva prijavljene za pomo? u rekonstrukciji) ili

b) potvrdom o prijavi prebivališta/boravišta izdatom u zemlji trenutnog boravka, za sve punoljetne ?lanove zajedni?kog ku?anstva podnositelja zahtjeva za pomo? u rekonstrukciji.
 

2.) Dokaz o statusu vlasništva/stanarskog prava

Kao dokaz statusa vlasništva ili stanarskog prava nad stambenom jedinicom koja je predmet zahtjeva za dobivanje pomo?i u rekonstrukciji, dostavljaju se sljede?i dokumenti:
 

- Zemljišno?knjižni izvadak ili posjedovni list ne stariji od 6 (šest) mjeseci, i/ili

- CRPC odluka ? odluka Komisije za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba, i/ili

- Rješenje o povratu imovine/stanarskog prava ? rješenje nadležnog op?inskog organa o povratu i/ili

uvo?enju u posjed.
 

3.) Dokaz o kretanju

Uvjerenjem o kretanju podnositelja zahtjeva za rekonstrukciju koje izdaje nadležni organ, dokazuje se da je korisnik pomo?i na dan 30.04.1991. godine imao prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije.

Potrebno je priložiti original uvjerenja o kretanju ili ovjerenu kopiju.

U izuzetnim slu?ajevima, kada podnositelj zahtjeva nije u mogu?nosti dostaviti uvjerenje o kretanju na osnovu kojeg se može pouzdano utvrditi prebivalište na dan 30.04.1991. godine, kao dokaz o kretanju pribavlja se izjava dva svjedoka, ovjerena od strane organa nadležnog za ovjeru potpisa.
 

4.) Izjava podnositelja prijave

Izjavom podnositelja, koja se ovjerava kod organa nadležnog za ovjeru potpisa, dokazuje se:
 

a) da je na osnovu dobrovoljne odluke, kao trajno rješenje izbjegli?ko?raseljeni?kog problema izabrao/la

povratak u Bosnu i Hercegovinu;

b) da je stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije neuvjetna za stanovanje sukladno odgovaraju?im standardima o minimumu stambenih uvjeta;

c) da korisnik/nositelj ku?anstva i ?lanovi njegovog ku?anstva koji su prijavljeni za dobivanje pomo?i u

rekonstrukciji od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH, kao i u zemlji sadašnjeg boravka (Crnoj Gori,

Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji) drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje,

sukladno odgovaraju?im standardima o minimumu stambenih uvjeta i da nisu korisnici pomo?i za trajno

stambeno zbrinjavanje;

d) da korisnik nije primio pomo? u rekonstrukciji, dovoljnu da zadovolji odgovaraju?i standard o minimumu stambenih uvjeta.
 

Ispunjavanje posebnih kriterija dokazuje se potpisanom i ovjerenom izjavom podnositeja prijave, uklju?uju?i i suglasnost podnositelja prijave za proslije?ivanje podataka nadležnim organima u Bosni i Hercegovini i zemlji trenutnog boravka u regionu u cilju provjere vjerodostojnosti.
 

Ukoliko se prilikom dodjele pomo?i utvrdi da su pojedini podnositelji prijava namjerno ili svjesno dali neto?ne podatke u prijavi i/ili neistinite navode u izjavi, takva prijava ?e biti diskvalificirana.

IV ?NA?IN PODNOŠENJA PRIJAVA I DOSTAVLJANJA DOKUMENTACIJE

Prijave se podnose na propisno popunjenom i ovjerenom aplikacijskom obrascu sa izjavom koji je dostupan uz objavljeni tekst Javnog poziva na internet stranici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH www.mhrr.gov.ba,a koji se može se podi?i i u diplomatsko?konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine u zemljama regiona, na adresama kako slijedi:
 

Crna Gora ? Atinska 58, 81000 Podgorica

Republika Hrvatska ? Torbarova 9, PP 27, 10001 Zagreb

Republika Srbija ? Krunska br. 9, 11000 Beograd
 

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ?e osigurati da aplikacijski obrasci, tako?e, budu dostavljeni

institucijama nadležnim za pitanja izbjeglica u Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.

Popunjen i ovjeren aplikacijski obrazac sa izjavom, skupa sa dokumentima kojima se dokazuje ispunjavanje op?ih kriterija za dobivanje pomo?i kovertira se i dostavlja poštom na adresu:

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice,

71000 Sarajevo, Trg BiH 3, sa naznakom „JAVNI POZIV – RSP“.

Sve prijave koje budu dostavljene u roku iz javnog poziva, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ?e evidentirati i skupa sa priloženom dokumentacijom proslijediti na razmatranje odgovaraju?em Povjerenstvu za odabir korisnika.

Dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog poziva nije potrebno dostavljati jer se ista ne?e uzimati u

razmatranje.

Rok za dostavu prijava na javni poziv je 7. 2. 2013. godine.

Pozivaju se svi oni koji su u ranijem periodu dostavili prijave za registriranje zahtjeva za dobivanje pomo?i za rekonstrukciju i povratak da obnove svoje zahtjeve sukladno sa ovim javnim pozivom.
 

M I N I S T A R

Broj:01?50?4889/12
 

mr. sc. Damir Ljubi?

Sarajevo, 31. 12. 2012. godine

OBRAZAC PRIJAVE