NOVI NATJE?AJ: Ameri?ki Caritas obnavlja stambene prostore PDF Ispis E-mail

Ameri?ka humanitarna organizacija Catholic Relief Services (Katoli?ka služba za pomo?, odnosno Caritas Biskupske konferencije SAD) objavila je danas, 31. sije?nja 2013., natje?aj za pomo? pri opremanju stambenih prostora za povratnike na teritorij op?ine Derventa. Natje?aj se odnosi na one koji su se vratili i žive u neuvjetnim prostorima i na one koji su ozbiljno zapo?eli proces povratka, ali nisu uspjeli urediti najosnovniji prostor za stanovanje.

Najve?a mogu?a suma pomo?i ne?e mo?i prije?i iznos od 15.000 KM, te se – prema tome – odnosi samo na manje zahvate u stambenom prostoru. Jednako tako, broj mogu?ih kandidata koji ?e dobiti pomo? nije velik, iznosi otprilike 15 korisnika koji ispune zadane uvjete. A oni su, po obi?aju, podijeljeni na op?e i posebne kriterije.

Op?i kriteriji, koji vrijede za sve jesu:1. da je korisnik na dan 30. 04. 1991. godine imao prebivalište u stambenom prostoru koji je predmet zahtjeva; da je utvr?en status vlasništva ili stanarsko pravo korisnika nad stambenim prostorom koji je predmet zahtjeva, a u kojem je imao prebivalište na dan 30. 4. 1991. godine;

2. da stambeni prostor korisnika, koji je predmet zahtjeva, nije prodan, zamijenjen ili prenesen na neki drugi na?in po?ev od 30. 04. 1991. godine;

3. da stambeni prostor korisnika iz 1991. godine, koji je predmet zahtjeva, ne zadovoljava propisane standarde u skladu s odgovaraju?im standardima o minimumu stambenih uvjeta, te da korisnik ili ?lan njegova sadašnjeg ku?anstva nije primio pomo? dovoljnu da zadovolji propisane standarde iz ?lanka 4 Odluke o kriterijima; da korisnik ili ?lan njegova sadašnjeg doma?instva nema na teritoriju BiH drugi stambeni proctor uvjetan za stanovanje.

4. da stambeni prostor korisnika iz 1991. godine, koji je predmet zahtjeva, ne zadovoljava propisane standarde u skladu s odgovaraju?im standardima o minimumu stambenih uvjeta, te da korisnik ili ?lan njegova sadašnjeg doma?instva nije primio pomo? dovoljnu da zadovolji propisane standarde iz ?lanka 4 Odluke o kriterijima;

5. da korisnik ili ?lan njegova sadašnjeg ku?anstva nema na teritoriju BiH drugi stambeni prostor uvjetan za stanovanje.

Posebni uvjeti se boduju prema uvidu u stanje stambenog prostora, pripadnosti socijalno ugroženim kategorijama i broju ?lanova ku?anstva.

Natje?aj traje 15 dana i završava 15. velja?e 2013. godine. Dotad treba predati potrebne dokumente na šalter op?ine Derventa ili poslati poštom na adresu op?ine. Na koverti mora obavezno pisati: ZA JAVNI POZIV, PROJEKTI CRS-a, “Prijava na javni poziv za obnovu stambenog prostora” NE OTVARAJ.

Udruga FENIKS ?e biti službeni partner CRS-u i za ovaj projekt. U uredu Udruge mo?i ?e se zatražiti pomo? za prikupljanje potrebnih dokumenta i pravilno ispunjavanje prijave, a puni tekst natje?aja i formulare prijave može se na?i prika?ene uz ovu vijest gore desno pri vrhu stranice.