KONKURENTSKI ZAHTJEV Ispis
Utorak, 14 Travanj 2015 22:48

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

ALLIANCE FOR THE RETURN OF REFUGEES AND DISPLACED

Web site: odrzivipovratak.ba

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD

 

Broj: 1-04-JNNNM/15

Datum: 14.4.2015.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Izgradnja/proširenje nisko-naponske elektro mreže za priklju?ak Društvenog doma mjesne zajednice  Kolibe Donje, op?ina Brod''.

Pozivamo licencirane izvo?a?e da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti ?e se shodno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U skladu sa navedenim, upu?ujemo slijede?i:

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja o nabavci za

''Izgradnju/ proširenje nisko-naponske elektro mreže za priklju?ak Društvenog doma mjesne zajednice Kolibe Donje, op?ina Brod''

1. Naru?itelj / kupac

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138., 74450 Brod, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

2. Uvjeti za sudjelovanje i potrebiti dokazi

2.1  Da bi u?estvovali u proceduri javnih nabava, ponu?a?i  moraju ispuniti slijede?e uvjete:

a)  ispunjene uvjeta iz ?lana 23.  Zakona o javnim nabavama;

b)  pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti ili da su registrirani za obavljanje poslova koji su predmet konkurentskog zahtjeva/poziva;

c)  ekonomsko i finansijsko stanje ponu?a?a treba jam?iti ispravno izvršenje ugovora;

d)  tehni?ka i profesionalna sposobnost ponu?a?a treba jam?iti ispravno izvršenje ugovora;

 

2.2.Cijene?i zakonske mogu?nosti navedene u to?ci 2.1. ovog poziva, Ponu?a?i trebaju uz  ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvr?uju da ispunjavaju uvjete tražene  konkurentskim  zahtjevom za dostavu ponuda kako slijedi:

a)  Popunjen  Obrazac za dostavljanje ponude, koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 3.;

b)  Popunjen  Obrazac za cijenu ponude koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 2.;

c)  Izjavu ponu?a?a da nema smetnji za sudjelovanje u predmetnom nadmetanju u smislu ?lanka 23. ZJN s pe?atom i potpisom ovlaštenog lica ponu?a?a - Anex 1.;

d)popunjen obrazac referenc liste ponu?a?a za posljednje 3 godine – Aneks 4;

(Ukoliko ugovorni organ/naru?itelj ponude ustanovi da je ponu?a? dostavio lažnu izjavu biti ?e tretiran u skladu s odredbama ?lanka 23. staval 1. pod g.  ZJN BiH)

e)Dokument kojim dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti tj. za pravna lica: rješenje iz sudskog registra ili Izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija sa pojedina?no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren);

f)Shodno upustvu o izmjeni i dopuni Upustva o primjeni ZJN BiH (Sl.glasnik BiH br. 24/09) i odluci Vije?a ministara BiH (Sl.glasnik BiH 29/09) ponu?a? je dužan dostaviti dokumente:  izjavu o preferciji doma?ih proizvoda kako je to navedeno u obrazcu za dostavljanje ponude;(Ponu?a? ovu izjavu dostavlja u okviru Obrazca za dostavljanje ponuda – Aneks 3.)

3. Predmet nabave

3.1.  Predmet javne nabave je ugradnja opreme i drugog za ''Izgradnju/proširenje nisko-naponske elektro mreže za priklju?ak  Društvenog doma mjesne zajednice Kolibe Donje, op?ina Brod''

 

Broj

Predmet nabave

Dužina

Opis

 

 1.

''Izgradnja/proširenje nisko-naponske elektro mreže za priklju?ak Društvenog doma  mjesne zajednice Kolibe Donje, op?ina Brod''

 

 

300 m/1

 

Radovi i materijal

 

3.2.  Predmet javne nabave dobavlja? je dužan isporu?iti/završiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora o nabavi/o prihvatanju ponude.

3.3.Mjesto izgradnje/isporuke predmeta javne nabave: Kolibe Donje, op?ina Brod – franco Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje, Brod.

4. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi s ponudom izme?u dobavlja?a i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

5. Priprema ponuda

5.1.Ponu?a?i snose sve troškove u svezi s pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

 

5.2.Tenderska dokumentacija preuzima se osobno na slijede?oj adresi: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138.,  Brod, uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521, te uz uplatu ugovornom organu/naru?itelju ponude iznosa od 50,00 (pedeset) KM za tendersku dokumentaciju.

5.3. Ponude se dostavljaju osobno na slijede?u adresu: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138.,  Brod, uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti ?vrsto vezani sa ozna?enim stranicama. Svi listovi moraju biti i parafirani ili potisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponu?a?a. Sve dopune i izmjene ponuda moraju biti ?itljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i isti treba da budu složeni i ozna?eni rednim brojevima kako je to navedeno u to?ci 2.2. ovog zahtjeva.

5.4. Ponu?a? dostavlja ponudu u orginalu i 1 (jednoj) kopiji na kojem ?e jasno pisati ''orginal ponuda'' i ''kopija ponude''. Orginal ponuda  i kopija treba biti zape?a?ena u neprovidnoj koverti sa pe?atom i potpisom ponu?a?a, imenom i adresom ponu?a?a na kojoj ?e stajati napis ''Ponuda za izgradnju/proširenje nisko-naponske elektro mreže''.

5.5. Ponu?a?i mogu izmjeniti ili povu?i svoje ponude po uvjetom da se izmjena ili povla?enje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ/naru?itelj mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povla?enju ponude i to prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena i povla?enje ponude mora biti izvršena u skladu s to?kom 5.3., a osim toga na koverti u kojoj se nalazi  izmjena ponu?a?a treba pisati slijede?e ''Izmjena ponude'' ili ''Povla?enje ponude''.

5.6. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda isti?e 30.4.2015. godine u 15,00 sati.

5.7. Otvaranje ponuda izvršiti ?e se nakon isteka roka za dostavljanje ponude u prisustvu ?lanova Upravnog odbora i u prostorijama ugovornog organa/naru?itelja ponude, kada ?e se uzeti u obzir samo one ponude koje stignu do roka nazna?enom u ovom zahtjevu/pozivu.

6. Kriteriji dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje ponu?a?u na osnovi kriterija ekonomski najpovoljnije tehni?ki zadovoljavaju?e ponude. Ponu?a?i mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati, a o cijeni se ne?e pregovarati.

U postupku konkuretskog zatjeva za dostavu ponuda ugovorni organ/naru?itelj ponude ?e primjeniti prefercijalni tretman doma?eg, a u skladu s Odlukom Vije?a ministara BiH o obveznom korištenju prefercionalnog tretmana doma?eg u postupcima javne nabave kako je to navedeno u to?ci 2.2. pod f. ovog poziva.

7.  Kriteriji za ocjenjivanje ponuda

Ocjenjivanje ponuda i odabir ekonomski najpovoljnije tehni?ki zadovoljavaju?e ponude izvršiti ?e ovlašteni predstavnici ugovornog organa/naru?itelja ponude, a na osnovi kriterija utvr?enih za nabavu kako slijedi:

 

- cijena

 70 bodova

- rok završetka radova

 10 bodova

- jamstvo na kvalitet

 10 bodova

- referenc lista

 10 bodova

 

8. Obavijest o dodjeli/prihvatanju ponude

Ponu?a?i ?e biti obaviješteni o rezultatima postupka za prihvatanje ponude i dodjelu ugovora najkasnije od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponu?a?a.

9. Informacije o zaštiti prava ponu?a?a

U slu?aju da je ugovorni organ/naru?itelj ponude u toku postupka javne nabave izvršio povredu Zakona ili podzakonskih akata podnositelji ponuda imaju pravo uložiti prigovor ugovornom organu. Prigovor se podnosi u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima.

10. Naknada, pojašnjene i informacije

a)  Ponuda koja ne sadrži sve dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i nije podnesena na propisan na?in može biti eliminirana zbog formalno-pravnih razloga ili suštinskih nedostataka. Zainteresirani ponu?a?i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa/naru?itelja ponude tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u vrijeme trajanja roka predvi?enog za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba je: Pavo Dujak, kojem se može obratiti putem telefona ++387 63 534 521 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ili osobno u službenim prostorijama ugovornog organa/naru?itelja ponude, uz prethodno telefonom dogovoren termin dolaska.

b) Ugovorni organ/naru?itelj ponuda zadržava pravo da prilikom utvr?ivanja validnosti dokumenata, odnosno analize prispjelih ponuda, a uz primjenu ?lanka 14. Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavama BiH u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i pore?enja ponuda da naknadno pismeno zatraži dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti njene biti, odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koje se mogu ispraviti ako se time  ne mijenjaju bitni aspekti ponuda niti se narušava konkurencija.

c)  Ugovorni organ/naru?itelj ponude ne snosi nikave troškove ponu?a?a po ovom postupku o javnoj nabavi.

d) Ugovorni organ/naru?itelj ponude zadržava pravo da prekine/otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga/slu?ajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

11. Zaklju?ivanje ugovora o prihvatanju ponude

Ugovorni organ/naru?itelj ponude sa odabranim ponu?a?em zaklju?iti ?e ugovor o prihvatanju ponude, odnosno ugovor o izvo?enju radova i isporuci opreme i drugog.

12. Uvjeti ugovora

a) Cijena

1. Ponu?ena cijena se ne može mijenjati  u roku važnosti opcije ponude.

2. Ponu?ena cijena mora sadržavati  sve eventualne troškove koji mogu  nastati od po?etka nabave do distribucije do korisnika, uklju?uju?i troškove nabave, montaže/ugradnje/izgradnje i transporta roba predmeta nabave/ugovora.

b) Isporuka

1. Ponu?a? je obvezan izvršiti izgradnju/ugradnju/montažu robe koja je predmet nabave najkasnije do 30.5.2015. godine.

2. Da isporuka roba i radova/izvršenje ponude treba biti izvršeno franco Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje bb, Brod.

3. Ponu?a?i u svojoj ponudi dužni su navesti najkra?e vrijeme za koje mogu izvršiti predmetnu javnu nabavu za koju dostavljaju svoju ponudu.

c) Jamstvo kvaliteta

1. Da je roba koja je predmet nabave orginalnog porijekla i kvaliteta.

2. Za isporu?enu robu ponu?a? treba da dostavi potvrdu o kvalitetu iz koje je vidljivo da sadrži propisane/zahtjevane standarde.

3. Da ponu?a? može ponuditi garancije na kvalitet izvedenih radova i ugra?ene opreme.

d) Pla?anje

1. Pla?anje ?e biti izvršeno u KM. Pla?anje ?e se izvršiti putem transakcijskog ra?una Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao naru?itelja koji se vodi kod HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d. Banja Luka Poslovnica Brod, a u skladu s ugovorom o nabavi zaklju?enim izme?u naru?itelja i izvo?a?a/dobavlja?a i ispostavljenom fakturom.

2. Pla?anje ?e se izvršiti nakon izvršene isporuke, odnosno montaže/izgradnje i potvrde da ugra?ena oprema i drugo ispunjava kvalitativne uvjete koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

3. Ponude koje zahtjevaju avansno pla?anje ne?e se razmatrati.

e) Ostalo

Dostavljanjem svoje ponude ponu?a? u cjelosti prihva?a sve uvjete iz tenderske dokumentacije bez bilo kakvih svojih uvjeta za izvršenje preuzetih obveza iz ponude.

13. Planirani datum otvaranja ponuda

a) Planirani datum otvaranja ponuda je 30.4.2015. godine u prostorijama Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje b.b., Brod, u 18,00 sati, a od strane njegovih ovlaštenih predstavnika kao naru?itelja/kupca.

b) U slu?aju potrebe, odnosno eventualnih nejasno?a vezanih za dostavljene ponude, ovlašteni predstavnik naru?itelja/kupca zadržavaju pravo da od ponu?a?a zatraže dodatno pojašnjenje što ?e unijeti u zapisnik o otvaranju ponuda.

c) O rezultatima postupka ove nabave, a u skladu s datim ovlaštenjima, Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine sve ponu?a?e ?e obavijestiti odmah, a najkasnije u roku od 7 radnih dana.

PRILOZI:

1. Aneks 3-Obrazac za dostavljanje ponude

2. Aneks 4-Referenc lista

3. Aneks 2-Obrazac za cijenu

4. Aneks 1-Izjava ponu?a?a                                           

                                                                                        

                   OVLAŠTENA OSOBA:  Pavo Dujak

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.017 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.019 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.086 seconds, 2.66 MB
Application afterRender: 0.087 seconds, 2.72 MB

Korištenje Memorije

2914664

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'na9hrscsh829i7e32erleubub7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571353997' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'na9hrscsh829i7e32erleubub7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'na9hrscsh829i7e32erleubub7','1571357597','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 137
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:13:17' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:13:17' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='137'
 11. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND menuid = 0

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa