KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA STRUČNI NADZOR Ispis
Autor Dujak Pavo   
Ponedjeljak, 06 Lipanj 2016 16:55

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Web site: odrzivipovratak.ba 

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

Broj: 3-05-HRŽ-BH/16

Datum: 06.06.2016.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Jedna HR županija - jedna obnovljena kuća u BiH''

 

Pozivamo licencirane poslovne subjekte i licencirane osobe /izvođače da dostave svoju ponudu u ovom postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti će se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni sukladno istom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

 

U skladu sa navedenim, upućujemo slijedeći:

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja 

 

''Nadzor nad sanacijom ratom oštećenih  obiteljskih kuća u općinama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modriča, Pelagićevo i Vukosavlje''

1. Naručitelj

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138., 74450 Brod, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

 

2. Uvjeti za sudjelovanje i potrebiti dokazi

 

2.1  Da bi učestvovali u proceduri javnih nabava, ponuđači  moraju ispuniti slijedeće uvjete:

 

a)   ispunjene uvjeta iz člana 23.  Zakona o javnim nabavama;

b)  pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti ili da su registrirani za obavljanje poslova koji

      su predmet konkurentskog zahtjeva/poziva;

c)   ekonomsko i finansijsko stanje ponuđača treba jamčiti ispravno izvršenje ugovora;

d)  tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača treba jamčiti ispravno izvršenje ugovora;

 

2.2. Cijeneći zakonske mogućnosti navedene u točci 2.1. ovog poziva, Ponuđači trebaju uz  ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete tražene  konkurentskim  zahtjevom za dostavu ponuda kako slijedi:

 

a)  Popunjen  Obrazac za dostavljanje ponude, koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 3.;

b)  Popunjen  Obrazac za cijenu ponude koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 2.;

c)  Izjavu ponuđača da nema smetnji za sudjelovanje u predmetnom nadmetanju u smislu

     članka 23. ZJN s pečatom i potpisom ovlaštenog lica ponuđača - Anex 1.;

d) popunjen obrazac referenc liste ponuđača za posljednje 3 godine – Aneks 4;

(Ukoliko ugovorni organ/naručitelj ponude ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biti će tretiran u skladu s odredbama članka 23. staval 1. pod g.  ZJN BiH).

 

 

 

e) Pravno valjan dokument kojim dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti  za predmet  nabave za koju podnosi svoju prijavu.

 

3. Predmet nabave

 

3.1.  Predmet  nabave je stručni nadzor nad sanacijom ratom oštećenih obiteljskih kuća kod ugradnje građevinskog materijala, elektro i vodoinstalacija, opreme i drugog materijala i svih radova i postupaka sanacije ili ratom ostećenih kuća sukladno elaboratu/uputama za sanaciju istih.

 

3.2. Predmet nabave dobavljač je dužan završiti u roku od 90 dana od dana potpisivanja Ugovora o prihvatanju ponude.

 

3.3. Mjesto nadzora sanacije, odnosno predmeta nabave, su slijedeće lokacije u mjestima:

1.  Novo Selo u općini Brod;  2.  Mičije u općini Gradiška;  3.  Donji Hasić uopćini Šamac;

4.  Šušnjari u općini Derventa;   5.  Bukovac u općini Doboj;  6. Čardak u  općini Modriča;

7.  Donja Tramošnica u općini Pelagićevo i   8.  Jakeš u općini Vukosavlje.

 

4. Zahtjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi s ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

5. Priprema ponuda

 

5.1. Ponuđači snose sve troškove u svezi s pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

 

5.2. Tenderska dokumentacija preuzima se osobno na slijedećoj adresi: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138.,  Brod, uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

 

5.3. Ponude se dostavljaju osobno na slijedeću adresu: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138.,  Brod, uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto vezani sa označenim stranicama. Svi listovi moraju biti i parafirani ili potisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača.

 

5.4. Ponuđač dostavlja ponudu u orginalu i 1 (jednoj) kopiji na kojem će jasno pisati ''orginal ponuda'' i ''kopija ponude''. Orginal ponuda  i kopija treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti sa pečatom i potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati napis ''Sanacija ratom oštećenih  obiteljskih kuća u BiH''

 

5.5. Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude po uvjetom da se izmjena ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

 

Ugovorni organ/naručitelj mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude i to prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena i povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu s točkom 5.3., a osim toga na koverti u kojoj se nalazi  izmjena ponuđača treba pisati slijedeće ''Izmjena ponude'' ili ''Povlačenje ponude''.

 

 

 

 

 

6. Rok za dostavljanje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponuda ističe 21.6.2016. godine u 15,00 sati.

 

7. Kriteriji dodjele ugovora i cijena

 

Ponuđač je dužan ponudi pojedinačnu cijenu za nadzor po svakom eleboratu/uputi za sanaciju ratom oštećenih obiteljskih kuća sukladno tenderskoj dokumnetaciji koju je preuzeo, te s ukupnim izračunom svoje ponude kao konačnom cijenom s kojom se nadmeće.

 

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovi kriterija ekonomski najpovoljnije tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati, a o cijeni se neće pregovarati.

 

U postupku konkuretskog zatjeva za dostavu ponuda ugovorni organ/naručitelj ponude će primjeniti prefercijalni tretman domaćeg, a u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH o obveznom korištenju prefercionalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabave.

 

8.  Kriteriji za ocjenjivanje ponuda

 

Ocjenjivanje ponuda i odabir ekonomski najpovoljnije tehnički zadovoljavajuće ponude izvršiti će ovlašteni predstavnici ugovornog organa/naručitelja ponude, a na osnovi kriterija utvrđenih za nabavu.

 

9. Informacije o zaštiti prava ponuđača

 

U slučaju da je ugovorni organ/naručitelj ponude u toku postupka javne nabave izvršio povredu Zakona ili podzakonskih akata podnositelji ponuda imaju pravo uložiti prigovor ugovornom organu. Prigovor se podnosi u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima.

 

10. Naknada, pojašnjene i informacije

 

a)  Ponuda koja ne sadrži sve dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i nije podnesena na propisan način može biti eliminirana zbog formalno-pravnih razloga ili suštinskih nedostataka. Zainteresirani ponuđači mogu u pismenoj formi od ugovornog organa/naručitelja ponude tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u vrijeme trajanja roka predviđenog za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba je: Pavo Dujak, kojem se može obratiti putem telefona ++387 (0)63 534 521 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno u službenim prostorijama ugovornog organa/naručitelja ponude, uz prethodno telefonom dogovoren termin dolaska.

 

b) Ugovorni organ/naručitelj ponuda zadržava pravo da prilikom utvrđivanja validnosti dokumenata, odnosno analize prispjelih ponuda, a uz primjenu članka 14. Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavama BiH u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda da naknadno pismeno zatraži dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti njene biti, odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koje se mogu ispraviti ako se time  ne mijenjaju bitni aspekti ponuda niti se narušava konkurencija.

 

c)  Ugovorni organ/naručitelj ponude ne snosi nikave troškove ponuđača po ovom postupku o javnoj nabavi.

 

 

 

 

d) Ugovorni organ/naručitelj ponude zadržava pravo da prekine/otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga/slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

 

11. Zaključivanje ugovora o prihvatanju ponude

 

Ugovorni organ/naručitelj ponude sa odabranim ponuđačem zaključiti će ugovor o prihvatanju ponude.

 

12. Uvjeti ugovora

 

a) Cijena

 

1. Ponuđena cijena se ne može mijenjati  u roku važnosti opcije ponude. Cijena mora sadržavti iznos PDV i isti mora biti jasno naznačen i izračunat i prikazan u ponudi.

 

b) Izvršenje predmeta javne nabave

 

1. Ponuđač je obvezan vršiti nadzor sanacije ratom uništenih kuća od njegovog početka do  završetka svih radova na istoj, a najkasnije do 30.9.2016. godine o čemu je dužan dostaviti dokumentaciju kojom će potvrditi izvršene obveze nadzora nad istom sanacijom.

 

2. Ponuđači u svojoj ponudi dužni su navesti najkraće vrijeme za koje mogu izvršiti predmetnu javnu nabavu za koju dostavljaju svoju ponudu.

 

d) Plaćanje

 

1. Plaćanje će biti izvršeno u KM. Plaćanje će se izvršiti putem transakcijskog računa Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao naručitelja koji se vodi kod HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d. Banja Luka Poslovnica Brod, a u sukladno s ugovorom o nabavi zaključenim između naručitelja i izvođača, te  ispostavljenom fakturom/računom.

 

2.  Ponude koje zahtjevaju avansno plaćanje neće se razmatrati.

 

e) Ostalo

 

Dostavljanjem svoje ponude ponuđač u cjelosti prihvaća sve uvjete iz tenderske dokumentacije bez bilo kakvih dodatnih svojih uvjeta za izvršenje preuzetih obveza iz ponude.

 

a) U slučaju potrebe, odnosno eventualnih nejasnoća vezanih za dostavljene ponude, ovlašteni predstavnik naručitelja/kupca zadržavaju pravo da od ponuđača zatraže dodatno pojašnjenje što će unijeti u zapisnik o otvaranju ponuda.

 

c) O rezultatima postupka ove nabave, a u skladu s datim ovlaštenjima, Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine sve ponuđače će obavijestiti odmah, a najkasnije u roku od 7 dana na njihovu službenu e-mail adresu koju su dužni naznačiti u dokumentima svoje ponude.

____________________________________________________________________

PAVO DUJAK, odgovorna osoba Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine

Ažurirano: Četvrtak, 03 Svibanj 2018 09:13