PDF Ispis E-mail

 

 

 

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

KOLIBE DONJE 138., 74450 BROD

BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

 

Broj nabave:  01-03-09/18

Mati?ni broj: 11078346

JIB/ID broj: 4403321970003

 

Brod,  17.9.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

za u?eš?e u postupku odabira stru?nog predava?a

 

Sukladno sudjelovanju u  projektu Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), Savez za povratak izbjeglih i raseljeni Bosanske Posavine (dalje u tekstu Naru?itelj) u op?ini Brod provodi projekt ''Edukacijom do zaposlenja'' (dalje u tekstu Projekt) ?iji je cilj poboljšanje položaja mladih i osnaživanje marginaliziranih grupa. 

 
JAVNI POZIV za dostavu ponude nabave prijenosnih ra?unala/laptopa za potrebe projekta ''Edukacijom do posla'' PDF Ispis E-mail

 

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

KOLIBE DONJE 138., 74450 BROD

BOSNA I HERCEGOVINA

 

xxxxxxx

 

 

Mati?ni broj:11078346

JIB/ID broj:4403321970003

Broj nabavke: 01-02-10/18

Brod,  02.10.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponude nabave prijenosnih ra?unala/laptopa za potrebe projekta

''Edukacijom do posla''

 
PDF Ispis E-mail

BOSNA I HERCEGOVINA

Republika Srpska

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Kolibe Donje 138

74450 BROD

 

Broj: 01-01-05/18

Dana, 06.05.2018.god

 

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda za nabavu sušare za vo?e, povr?e i ljekobilje

 

 

 
JAVNI NATJE?AJ / KONKURS PDF Ispis E-mail

Nevladina i neprofitna organizacija Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementiraju?i projekt
''Sufinanciranje opremanja i rada Centra održivog povratka, razvoja i edukacije'' ?iji je glavni sufinancijer Ministarstvo
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, dana 30.11.2016. godine, raspisuje

 

 

JAVNI NATJE?AJ/KONKURS
za prijem u radni odnos u svojstvu stru?nog voditelja aktivnosti Centra održivog povratka,
razvoja i edukacije - 1 izvršitelj/izvršioc na odre?eno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

 
PDF Ispis E-mail


Hrvatska televizija u emisiji ''Pogled preko granice'' o implementaciji projekta
''Jedna HR županija - jedna obnovljena ku?a u BiH'' objavila je prilog koji je
snimljen u Novom Selu u op?ini Bosanski Brod i u Šušnjarima u op?ini Derventa.

AĹľurirano: Subota, 26 Studeni 2016 10:03
 
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac sa svojim suradnicima posjetila op?inu Brod PDF Ispis E-mail

Danas, 14.06.2016. ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac
sa svojim suradnicima posjetila je op?inu Brod.

Zajedno s ministricom u posjeti su bili i Josip Jerkovi? i Ramiz Salki?
dopredsjednici Republike Srpske kao i Davor ?ordaš ministar za
izbjeglice i raseljena lica u Vladi RS, sa kojima su u posjeti tako?er
bili i njihovi najuži suradnici – ?lanovi njihova kabineta. 

Visoku delegaciju u svom kabinetu do?ekao je Ilija Jovi?i?, na?elnik
op?ine Brod i Ivo Miji? predsjednik Op?inskog vije?a ove op?ine,
te njihovi suradnici iz najužeg op?inskog rukovodstva.
U do?eku tako?er je sudjelovao i Pavo Dujak kao predsjednik
Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine,
te Senad Žep?an kao vije?nik iz reda bošnja?kog naroda
u Op?inskom vije?u op?ine Brod. 

Ministrica Borovac i drugi visoki dužnosnici iznijeli su planove i mogu?nosti potpora njihovih resora na koje ova op?ina može
ra?unati u svojim razvojnim potrebama, a prioritetno u oblasti infrastrukture u cilju osnaživanja i održivosti povratka u ovu op?inu.
Sa svoje strane na?elnik i drugi lokalni dužnosnici svoje goste su upoznali s problemima i mogu?nostima op?ine u rješavanju istih,
istakavši pri tom da s obzirom na naslije?ene probleme ova op?ina nije u mogu?nosti da ih sama rješava, radi ?ega se s njihove
strane o?ekuje pomo?. 

Nakon službenih razgovora koji su vo?eni u kabinetu na?elnika ministrica Borovac obišla je neke od lokacija u gradu koje je na?elnik
istakao kao prioritetne za rješavanje i u ?emu se o?ekuje pomo? institucija ?iji su dužnosnici boravili u službenoj posjeti ovoj op?ini.
Potom su svi zajedno posjetili povratnike u Donjim i Gornjim Kolibama kako bi se na licu mjesta upoznali s problemima i potrebama
ove populacije.

 

P.D. kolibe.com / 14. 6. 2016.

 
KONKURENTSKI ZAHTJEV PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
ÄŚetvrtak, 02 Lipanj 2016 18:09

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Web site: odrzivipovratak.ba 

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD BOSNA I HERCEGOVINA

 

Broj: 2-05-HRŽ-BH/16

Datum: 02.6.2016.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Jedna HR županija - jedna obnovljena ku?a u BiH''

 

Pozivamo licencirane izvo?a?e da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti ?e se shodno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

 

U skladu sa navedenim, upu?ujemo slijede?i:

 

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja 

 

''Sanacija ratom ošte?enih  obiteljskih ku?a u op?inama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modri?a, Pelagi?evo i Vukosavlje''

AĹľurirano: ÄŚetvrtak, 03 Svibanj 2018 09:17
 
Poruka bira?ima iz Bosanske Posavine PDF Ispis E-mail
ÄŚetvrtak, 12 Svibanj 2016 17:40

izboriDragi naši Posavljaci, dragi prognani i izbjegli bosansko-posavski pu?e,

 

Pred nama su još jedni izbori koji za nas povratnike zaista jesu odlu?uju?i. Na ovim izborima svatko od nas kao pojedinac ima priliku ali i obvezu da svojim glasanjem i svojim ''glasom'' pošalje poruku, potvr?uju?i kako nije suglasan i da ne prihvata ovakvo stanje kakvo  je sada i ovakvu društveno-politi?ku i teritorijalnu ''podjelu'' naše domovine Bosne i Hercegovine, da ne prihvatamo ovu podjelu koja je nastala našim protjerivanjem, te da ne prihvatamo rezultate rata nastale na zlo?inima i da oni ne mogu biti trajna kategorija na kojoj ?e se i nadalje graditi vlast i štititi ovakav po nas diskriminiraju?i ustroj Bosne i Hercegovine.

 

Pozivamo stoga sve progane da se zajedno s nama povratnicima ovom odupru kroz svoje glasanje i kroz ispunjavanje svoje 

 
PDF Ispis E-mail

Povodom informacija u nekim medijima, vezano za realizaciju projekta dodjele junadi za tov i visokosteonih junica, saop?enjem se oglasilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. U saop?enju se kaže:

''U 2015 godini, u cilju podrške održivom povratku na podru?ju Republike Srpske, Ministarstvo je pripremilo nekoliko zna?ajnih projekata koji imaju za cilj stvaranje uslova za  samozapošljavanja povratnika, ekonomsku samoodrživost povratnika i poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnim zaajednicama.

Jedan od projekata je podrška samozapošljavanju u poljoprivredi kroz dodjelu junadi  za tov i visokosteonih junica. Ministarstvo donira 70 posto vrijednosti, dok korisnik u?estvuje sa 30 posto, uz obavezu korisnika da se zadrži u projektu najmanje tri godine.

Raspisan je javni poziv za odabir korisnika projekta, na koji se prijavilo više od 250 fizi?kih osoba – povratnika, sa zahtjevom za dodjelu od pet do 25 pojedina?nih grla po korisniku, što pokazuje veliku zainteresovanost za u?eš?e u ovom programu.

Tako?er, u cilju što kvalitetnije realizacije ovog i drugih programa/projekata, Ministarstvo je angažovalo Veterinarski fakultet u Sarajevu,
s kojim je 27.11.2015. godine potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, koji su uradili stru?nu ekspertizu projekta, te dali
prijedloge i sugestije programu, o ?emu su sastavili i poseban izvještaj.

U okviru prve faze projekta podrške samozapošljavanju u poljoprivredi na podru?ju Republike Srpske ugovori su potpisani s 52 korisnika
za uzgoj tovne junadi i s 33 korisnika za dodjelu visokosteonih junica. Projekt je realizovan u periodu novembar - decembar 2015. godine
kada su podijeljena ukupno 533 grla tovnih junadi i 223 grla visokosteonih junica.

Junadi za tov su tovno-mesne pasmine, dok su visokosteone junice simental pasmine, gravidnosti od ?etiri do osam mjeseci i genetskog
potencijala koji ?e u prvoj laktaciji dati pet do osam hiljada litara mlijeka. Pored toga, korisnici visokosteonih junica imaju i dodatnu
ekonomsku korist kroz novoro?enu telad.

Ukupna vrijednost ulaganja do sad je ve?a od 1,6 miliona KM, od ?ega je li?no u?eš?e korisnika 30 posto.

Obzirom na veliku zainteresovanost potencijalnih korisnika i pozitivne efekte iz prve faze projekta, Ministarstvo ?e nastaviti s realizacijom
druge faze podrške samozapošljavanju u poljoprivredi na podru?ju RS i u 2016. godini''
 - kaže se u saop?enju Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

odrzivipovratak.ba / 18. 02. 2016.

 
NASTAVAK SURADNJE SA CRS-om PDF Ispis E-mail

Me?unarodna humanitarna i razvojna organizacija Catholic Relief Services (CRS) u BiH i ove
godine pomaže održivi povratak u Bosnu i Hercegovinu kroz svoj projekt
''PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Ovim projektom koji se implementira u više op?ina na podru?ju oba BH Entiteta, biti
?e dodijeljena pomo? tako da se povratnicima omogu?i zapošljavanje u maloj privredi,
samozapošljavanje u poljoprivredi ili uvo?enjem u prava iz domena socijalne zaštite, a sve
u cilju ostvarivanja prihoda i ekonomskog osnaživanja njihova povratka.Dodjelu ove ekonomske pomo?i ili podrške u ostvarivanju socijalnih i drugih vrsta prava, a u cilju održivosti, imaju izbjegle
ili raseljene osobe koje su izabrane kao korisnici kroz prvi talas Regionalnog stambenog projekta (RSP) i koja su vratila i žive
na adresi koja je navedena u aplikaciji za RSP za obnovu ili izgradnju stambene jedinice, te koji ispunjavaju kriterije za ekonomsku
pomo? ili su u potrebi za ovakvom vrstom pomo?i.

U implementaciji ovog projekta bilo kroz njegovo sufinanciranje ili kroz razne aktivnosti u?estvuju i resorna entitetska ministarstva,
lokalna uprava i samouprava i organizacije civilnog društva koje su usmjerene na pružanje pomo?i u oblasti povratka i obnove.

Kao nastavak uspješne suradnje sa Savezom za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine u implementaciji i ovog projekta
ova me?unarodna humanitarna i razvojna organizacija i ove godine odlu?ila se za odre?en oblik partnerstva sa Savezom za povratak
izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine.

odrzivipovratak.ba / 24. 8. 2015.

 
PDF Ispis E-mail

image bosanski brodSavez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao ?lanica Mreže za izgradnju mira bio je doma?in radnoj sjednici njenog Upravnog odbora koji je Bosanskom Brodu održan u ponedjeljak 23.3. teku?e godine.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine u upravnom odboru ove Mreže ima svoga ?lana dr. Safeta Subaši?a , a pored njega u radu sjednice sudjelovao je i Pavo Dujak kao predsjednik Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, te Senad Žep?an kao aktivista Saveza i vije?nik u Op?inskom vije?u op?ine Brod. Na sjednici se raspravljalo o aktivnostima i zada?ama Mreže u teku?oj godini vezano prije svega na aktivnosti iz projekta Dijalog za budu?nost ?iji je jedan od implemntatora i Mreža za izgradnju mira.

Mreža za izgradnju mira najve?a je mreža organizacija civilnog društva i drugih nevladinih organizacija koje djeluju u Bosni i Hercegovini, a uspostavljena je 2010. godine s ciljem osnaživanja kapaciteta civilnog društva za izgradnju istinskog mira u Bosni i Hercegovini.

 
Javni oglas Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na podru?ju Republike Srpske PDF Ispis E-mail

Javni oglas

Za dodjelu stipendija studentima-povratnicima na podru?ju Republike Srpske

Obrazac prijave

 
PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2014 21:12

Projekat CRS-a, ameri?kog Caritasa, sa ciljem da se ekonomski osnaži povratni?ka populacija, zahvatio je 23 obitelji na podru?ju op?ine Bosanski Brod.

Posjetili smo jednog od korisnika, kako bi se na terenu uvjerili da li je ovaj CRS-ov projekat ispunio svoju svrhu.

Uz neke po?etne poteško?e u proizvodnji korisnik Smail Žep?an iz Koliba uspio je u doniranom plasteniku proizvesti zadovoljavaju?e koli?ine povr?a, što mu nedvojbeno olakšava ekonomski položaj i opstanak na svom ognjištu.

Snimili smo razgovor.

VIDEO

odrzivipovratak.ba / 11. 8. 2014.

AĹľurirano: Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2014 21:24
 
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA STRU?NI NADZOR PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Ponedjeljak, 06 Lipanj 2016 16:55

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Web site: odrzivipovratak.ba 

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

Broj: 3-05-HRŽ-BH/16

Datum: 06.06.2016.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Jedna HR županija - jedna obnovljena ku?a u BiH''

 

Pozivamo licencirane poslovne subjekte i licencirane osobe /izvo?a?e da dostave svoju ponudu u ovom postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti ?e se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni sukladno istom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

 

U skladu sa navedenim, upu?ujemo slijede?i:

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja 

 

''Nadzor nad sanacijom ratom ošte?enih  obiteljskih ku?a u op?inama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modri?a, Pelagi?evo i Vukosavlje''

AĹľurirano: ÄŚetvrtak, 03 Svibanj 2018 09:13
 
KONKURENTSKI ZAHTJEV Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine PDF Ispis E-mail

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt
''Jedna HR županija – jedna obnovljena ku?a u BiH''

POZIVAMO licencirane izvo?a?e da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Procedura javne nabave obaviti ?e se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U skladu s navedenim, upu?ujemo slijede?i:

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatne obavijesti o nabavci za

 

''Projektiranje sanacije ratom ošte?enih obiteljskih ku?a u op?inama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modri?a, Pelagi?evo i Vukosavlje''

 
PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE
I PRVA POSAVSKA BRANITELJSKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ''UZOR POSAVINE''

Obavještavamo razvoja?ene nezaposlene branitelje da pružamo pomo? svim zainteresiranim

za apliciranje na Javni poziv Federalnog ministarstvo za pitanja branitelja i invalida

domovinskog rata za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za „Teku?i transfer pojedincima - Transfer

za pomo? u zapošljavanju bora?kih kategorija putem bora?kih zadruga,“ utvr?enog Budžetom/Prora?unom

Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

Zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: 063 534 521.

Više informacija o javnom pozivu, na?inu prijavljivanja i uvjetima i obrazcima za ostvarivanje ove pomo?i možete pro?itati
na službenim stranicama ministarstva
: http://www.fmbi.gov.ba/bosanski/txt.php?id=11

  Aplikacioni formular

 
SPORAZUM ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU 380 STAMBENIH JEDINICA POVRATNIKA PDF Ispis E-mail

imageimageSporazumom o saradnji u provo?enju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa, koji je 15.2.2106. potpisan u Vladi Federacije BiH, ozna?en je po?etak rekonstrukcije i izgradnje 380 ošte?enih stambenih jedinica u 20 op?ina na podru?ju Federacije.

U ime jedinica za implementaciju sporazume su potpisali ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edin Rami? i na?elnici i predstavnici 20 op?ina, koje su korisnici projekta. Prema ovom sporazumu na prolje?e bi trebala po?eti izgradnja 51 stambene jedinice u Orašju, 38 u Odžaku, 30 u Kupresu, po 25 u Drvaru i Sanskom Mostu, 22 u Novom Travniku, 20 u Maglaju, 19 u Vitezu, po 18 u Busova?i i Bosanskom Grahovu, 15 u Zavidovi?ima,
13 u Travniku, po devet u Varešu i Usori, osam u Bugojnu, šest u Zenici, i ?etiri u op?ini Domaljevac- Šamac.

Potpisivanje sporazuma odnosi se na aktivnosti drugog potprojekta Državnog projekta stambenog zbrinjavanja,
tokom kojeg bi trebalo izgraditi 750 stambenih jedinica, od ?ega u Federaciji 350 i 400 u RS-u. U narednim danima
o?ekuje se potpisivanjesporazuma s korisnicima projekta u Republici Srpskoj.

Regionalnim stambenim programom Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore
predvi?ena su stambena rješenja za gotovo 27.000 doma?instava izbjeglih i raseljenih osoba u ove ?etiri zemlje,
odnosno za ukupno oko 74.000 korisnika. Ukupna vrijednost programa procijenjena je na oko 1,2 milijarde KM, a od ?ega
se na Bosnu i Hercegovinu odnosi oko 200 miliona KM
.
O?ekuje se da svi objekti budu završeni i korisnici useljeni do kraja 2017. godine, kada isti?e iskoristivost IPA sredstava.
Više na:
http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/aktuelno.php

odrzivipovratak.ba / 16. 02. 2016.

 
KONKURENTSKI ZAHTJEV PDF Ispis E-mail
Utorak, 14 Travanj 2015 22:48

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

ALLIANCE FOR THE RETURN OF REFUGEES AND DISPLACED

Web site: odrzivipovratak.ba

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD

 

Broj: 1-04-JNNNM/15

Datum: 14.4.2015.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Izgradnja/proširenje nisko-naponske elektro mreže za priklju?ak Društvenog doma mjesne zajednice  Kolibe Donje, op?ina Brod''.

Pozivamo licencirane izvo?a?e da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti ?e se shodno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U skladu sa navedenim, upu?ujemo slijede?i:

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja o nabavci za

''Izgradnju/ proširenje nisko-naponske elektro mreže za priklju?ak Društvenog doma mjesne zajednice Kolibe Donje, op?ina Brod''

 
MARKETMAKERS: POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA U OBLASTI PROIZVODNJE I PRERADE VO?A I POVR?A PDF Ispis E-mail

MarketMakers, program podržan od strane Vlade Švicarske, raspisao je
poziv za iskazivanje interesa za poslovne aktivnosti u cilju razvoja novih
proizvoda i usluga u sektoru proizvodnje i prerade vo?a i povr?a. 

 

Poziv se odnosi isklju?ivo na proizvodnju i preradu vo?a i povr?e te na
registrovane kompanije/djelatnosti koje djeluju u op?inama/opštinama:

Banovi?i, Bijeljina, Bosanski Brod, Bratunac, ?eli?, Gra?anica, Grada?ac, Domaljevac-Šamac, Doboj Istok, Donji Žabar, Han Pijesak,

Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Mili?i, Modri?a, Osmaci, Odžak, Orašje, Pelagi?evo, Petrovo, Sapna, Srebrenik, Srebrenica,

Šamac, Šekovi?i, Teo?ak, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice te na podru?ju Br?ko distrikta BiH.

 

Pismo interesa je polazna ta?ka za odluku o nastavku razgovora vezanih za potencijalnu poslovnu saradnju sa projektom i zajedni?ko

razvijanje poslovnog modela koje ?e program podržati. Više informacija o Pozivu dostupno je na ovom linku.

 

marketmakers.ba / 08. 01. 2015.

 
Poziv na apliciranje za trening o Medijskoj pismenosti mladih i Otporu medijskim manipulacijama PDF Ispis E-mail

Centar za post-konfliktna istraživanja (CPI) traži mlade ljude iz Bosne i Herzegovine izme?u 16-30 godina starosti da u?estvuju na njihovim radionicama pod nazivom “Medijska pismenost mladih i otpor medijskim manipulacijama” koje ?e se održati od 25-29. oktobra u Sarajevu. Radionice ?e se bazirati na edukaciji u?esnika o razli?itim temama uklju?uju?i tehnike istraživa?kog i gra?anskog novinarstva, fotografiji, stvaranju filma, poštenom i balansiranom izvještavanju, provjeravanju ?injenica, te intervjuisanju. Izabrani u?esnici ?e imati šansu da rade sa ekspertima iz ovih oblasti, te ?e imati priliku i podršku da pišu svoje ?lanke na multimedijalnoj platformi CPI pod nazivom “Balkan Diskurs”.

Balkan Diskurs je regionalna mreža pisaca, blogera, multimedijalnih umjetnika i aktivista koji su se ujedinili kao odgovor na nedostatak objektivnih, relevantnih, osnažuju?ih i nezavisnih regionalnih medija. Publikacije objavljene na ovoj web stranici ?e povezati teme izvan granica i omogu?iti nova i nezavisna vi?enja stvari koje se vezuju i utje?u na ljude u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Cilj platforme je da smanji stereotipe i obezbjedi široko vi?enje perspektiva o društvu, kulturi i politici koje se ne mogu na?i u drugim medijima.

Naš cilj je da podu?imo ljude koji ce raditi kao lokalni dopisnici za Balkan Diskurs. CPI ?e u?esnicima pružiti priliku za kompenzaciju i dugoro?ne pozicije.

CPI prepoznaje da mladima nije dato dovoljno prilike da iskažu svoje mišljenje, ili da razgovaraju o njihovim brigama, idejama i mišljenjima vezano za trenuta?ne teme koje se njih direktno ti?u. Mi vjerujemo da je od krucijalne važnosti da se ?uje glas mladih i da se oni shvate ozbiljno kao donosioci odluka u Bosansko-Hercegova?kom procesu ka izgradnji mira.

Otvoreno je 10 pozicija, stoga ako ste zainteresovani. Popunjenu aplikaciju pošaljite na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript .

Svi troškovi prevoza, smještaja i hrane ?e biti obezbje?eni za izabrane kandidate.

APLICIRAJ

 
<< PoÄŤetak < « 1 2 3 4 5 » > Kraj >>

Stranica 1 od 5