SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE PDF Ispis E-mail

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine utemeljen je kao nevladina i neprofitna organizacija - udruga gra?ana, s ciljem djelovanja na  provedbi društveno-korisnih projekata i programa od zna?aja za sve gra?ane,  osobito  za  žrtve rata, raseljene osobe i izbjeglice i njihov održiv povratak na prijeratna prebivališta, suživot, razvijanje filantropije u zajednici i uspostave trajnog mira u Bosni i Hercegovini.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih promi?e zaštitu ljudskih prava i sloboda kao nužnim preduvjetom za razvoj civilnog društva. Cilj našeg djelovanja je  provedba društveno korisnih projekata i programa osobito  onih od zna?aja za povratak i razvoj ratom razorenih ruralnih zajednica. Stoga pružamo potporu povratku izbjeglih i raseljenih na njihova prijeratna prebivališta.

 

Da bi povratak bio održiv promi?emo razvoj Bosanske Posavine kao podru?ja najtežeg ratnog stradanja i razaranja gdje se u povratak najmanje ulagalo i gdje u održiv povratak nisu ulagale ni institucije BiH ni me?unarodna zajednica niti se  išlo u korak sa željom izbjeglih i raseljenih da se vra?aju na svoja imanja i prijeratna prebivališta.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine svoju potporu  pruža žrtvama rata, izbjeglim i raseljenim koji se vra?aju ili su se vratili  na svoja prijeratna prebivališta u Bosni i Hercegovini. Korisnici naših projekata i programa pomo?i pripadaju razli?itim skupinama - od djece i mladih,  žena, umirovljenika, nezaposlenih razvoja?enih branitelja, žrtava trgovine ljudima, osoba s invaliditetom i drugih, a kroz razli?ite inicijative  potpomaže se obnavljanje ku?a i stanova, komunalne i druge socijalne infrastrukture u povratni?kim mjesnim zajednicama, ekološke akcije, o?uvanje baštine i unapre?enje kulture te se pokre?u razli?ite inicijative kojima se  rješavaju  i razli?iti drugi problemi u zajednici.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih  sura?uje s predstavnicima lokalne, regionalne i entitetske i državne uprave,  te sa organizacijama civilnog društva i  ostalim institucijama u Bosni i Hercegovini, a na osnovu  svog Statuta i akta o registraciji kod Osnovnog suda u Doboju ima pravo  provoditi  i  me?unarodne projekte i programe na povratku izbjeglih i raseljenih osoba na njihova prijeratna prebivališta  i obnove povratni?kih domova.  

                

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih se financira javnim sredstvima, sredstvima nacionalnih i me?unarodnih institucija te prilozima javnog i privatnog sektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.68 MB
Application afterInitialise: 0.022 seconds, 1.79 MB
Application afterRoute: 0.026 seconds, 2.07 MB
Application afterDispatch: 0.106 seconds, 2.57 MB
Application afterRender: 0.119 seconds, 2.83 MB

Korištenje Memorije

3024552

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cjcng9ugud5gjsbib7h86n46h5'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1573538602' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'cjcng9ugud5gjsbib7h86n46h5'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'cjcng9ugud5gjsbib7h86n46h5','1573542202','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-11-12 07:03:22' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-11-12 07:03:22' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 24
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-11-12 07:03:22' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-11-12 07:03:22' )
    ORDER BY  f.ordering
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa