PDF Ispis E-mail

 

 

 

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

KOLIBE DONJE 138., 74450 BROD

BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

 

Broj nabave:  01-03-09/18

Mati?ni broj: 11078346

JIB/ID broj: 4403321970003

 

Brod,  17.9.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

za u?eš?e u postupku odabira stru?nog predava?a

 

Sukladno sudjelovanju u  projektu Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), Savez za povratak izbjeglih i raseljeni Bosanske Posavine (dalje u tekstu Naru?itelj) u op?ini Brod provodi projekt ''Edukacijom do zaposlenja'' (dalje u tekstu Projekt) ?iji je cilj poboljšanje položaja mladih i osnaživanje marginaliziranih grupa. 

Više...
 
JAVNI POZIV za dostavu ponude nabave prijenosnih ra?unala/laptopa za potrebe projekta ''Edukacijom do posla'' PDF Ispis E-mail

 

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

KOLIBE DONJE 138., 74450 BROD

BOSNA I HERCEGOVINA

 

xxxxxxx

 

 

Mati?ni broj:11078346

JIB/ID broj:4403321970003

Broj nabavke: 01-02-10/18

Brod,  02.10.2018. godine

 

 

JAVNI POZIV

za dostavu ponude nabave prijenosnih ra?unala/laptopa za potrebe projekta

''Edukacijom do posla''

Više...
 
PDF Ispis E-mail

BOSNA I HERCEGOVINA

Republika Srpska

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Kolibe Donje 138

74450 BROD

 

Broj: 01-01-05/18

Dana, 06.05.2018.god

 

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda za nabavu sušare za vo?e, povr?e i ljekobilje

 

 

Više...
 
JAVNI NATJE?AJ / KONKURS PDF Ispis E-mail

Nevladina i neprofitna organizacija Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementiraju?i projekt
''Sufinanciranje opremanja i rada Centra održivog povratka, razvoja i edukacije'' ?iji je glavni sufinancijer Ministarstvo
uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, dana 30.11.2016. godine, raspisuje

 

 

JAVNI NATJE?AJ/KONKURS
za prijem u radni odnos u svojstvu stru?nog voditelja aktivnosti Centra održivog povratka,
razvoja i edukacije - 1 izvršitelj/izvršioc na odre?eno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

 

Više...
 
PDF Ispis E-mail


Hrvatska televizija u emisiji ''Pogled preko granice'' o implementaciji projekta
''Jedna HR županija - jedna obnovljena ku?a u BiH'' objavila je prilog koji je
snimljen u Novom Selu u op?ini Bosanski Brod i u Šušnjarima u op?ini Derventa.

AĹľurirano: Subota, 26 Studeni 2016 10:03
 
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac sa svojim suradnicima posjetila op?inu Brod PDF Ispis E-mail

Danas, 14.06.2016. ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac
sa svojim suradnicima posjetila je op?inu Brod.

Zajedno s ministricom u posjeti su bili i Josip Jerkovi? i Ramiz Salki?
dopredsjednici Republike Srpske kao i Davor ?ordaš ministar za
izbjeglice i raseljena lica u Vladi RS, sa kojima su u posjeti tako?er
bili i njihovi najuži suradnici – ?lanovi njihova kabineta. 

Visoku delegaciju u svom kabinetu do?ekao je Ilija Jovi?i?, na?elnik
op?ine Brod i Ivo Miji? predsjednik Op?inskog vije?a ove op?ine,
te njihovi suradnici iz najužeg op?inskog rukovodstva.
U do?eku tako?er je sudjelovao i Pavo Dujak kao predsjednik
Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine,
te Senad Žep?an kao vije?nik iz reda bošnja?kog naroda
u Op?inskom vije?u op?ine Brod. 

Ministrica Borovac i drugi visoki dužnosnici iznijeli su planove i mogu?nosti potpora njihovih resora na koje ova op?ina može
ra?unati u svojim razvojnim potrebama, a prioritetno u oblasti infrastrukture u cilju osnaživanja i održivosti povratka u ovu op?inu.
Sa svoje strane na?elnik i drugi lokalni dužnosnici svoje goste su upoznali s problemima i mogu?nostima op?ine u rješavanju istih,
istakavši pri tom da s obzirom na naslije?ene probleme ova op?ina nije u mogu?nosti da ih sama rješava, radi ?ega se s njihove
strane o?ekuje pomo?. 

Nakon službenih razgovora koji su vo?eni u kabinetu na?elnika ministrica Borovac obišla je neke od lokacija u gradu koje je na?elnik
istakao kao prioritetne za rješavanje i u ?emu se o?ekuje pomo? institucija ?iji su dužnosnici boravili u službenoj posjeti ovoj op?ini.
Potom su svi zajedno posjetili povratnike u Donjim i Gornjim Kolibama kako bi se na licu mjesta upoznali s problemima i potrebama
ove populacije.

 

P.D. kolibe.com / 14. 6. 2016.

 
KONKURENTSKI ZAHTJEV PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
ÄŚetvrtak, 02 Lipanj 2016 18:09

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Web site: odrzivipovratak.ba 

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD BOSNA I HERCEGOVINA

 

Broj: 2-05-HRŽ-BH/16

Datum: 02.6.2016.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Jedna HR županija - jedna obnovljena ku?a u BiH''

 

Pozivamo licencirane izvo?a?e da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti ?e se shodno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

 

U skladu sa navedenim, upu?ujemo slijede?i:

 

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja 

 

''Sanacija ratom ošte?enih  obiteljskih ku?a u op?inama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modri?a, Pelagi?evo i Vukosavlje''

AĹľurirano: ÄŚetvrtak, 03 Svibanj 2018 09:17
Više...
 
PDF Ispis E-mail

Povodom informacija u nekim medijima, vezano za realizaciju projekta dodjele junadi za tov i visokosteonih junica, saop?enjem se oglasilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica. U saop?enju se kaže:

''U 2015 godini, u cilju podrške održivom povratku na podru?ju Republike Srpske, Ministarstvo je pripremilo nekoliko zna?ajnih projekata koji imaju za cilj stvaranje uslova za  samozapošljavanja povratnika, ekonomsku samoodrživost povratnika i poboljšanje kvaliteta življenja u lokalnim zaajednicama.

Jedan od projekata je podrška samozapošljavanju u poljoprivredi kroz dodjelu junadi  za tov i visokosteonih junica. Ministarstvo donira 70 posto vrijednosti, dok korisnik u?estvuje sa 30 posto, uz obavezu korisnika da se zadrži u projektu najmanje tri godine.

Raspisan je javni poziv za odabir korisnika projekta, na koji se prijavilo više od 250 fizi?kih osoba – povratnika, sa zahtjevom za dodjelu od pet do 25 pojedina?nih grla po korisniku, što pokazuje veliku zainteresovanost za u?eš?e u ovom programu.

Tako?er, u cilju što kvalitetnije realizacije ovog i drugih programa/projekata, Ministarstvo je angažovalo Veterinarski fakultet u Sarajevu,
s kojim je 27.11.2015. godine potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, koji su uradili stru?nu ekspertizu projekta, te dali
prijedloge i sugestije programu, o ?emu su sastavili i poseban izvještaj.

U okviru prve faze projekta podrške samozapošljavanju u poljoprivredi na podru?ju Republike Srpske ugovori su potpisani s 52 korisnika
za uzgoj tovne junadi i s 33 korisnika za dodjelu visokosteonih junica. Projekt je realizovan u periodu novembar - decembar 2015. godine
kada su podijeljena ukupno 533 grla tovnih junadi i 223 grla visokosteonih junica.

Junadi za tov su tovno-mesne pasmine, dok su visokosteone junice simental pasmine, gravidnosti od ?etiri do osam mjeseci i genetskog
potencijala koji ?e u prvoj laktaciji dati pet do osam hiljada litara mlijeka. Pored toga, korisnici visokosteonih junica imaju i dodatnu
ekonomsku korist kroz novoro?enu telad.

Ukupna vrijednost ulaganja do sad je ve?a od 1,6 miliona KM, od ?ega je li?no u?eš?e korisnika 30 posto.

Obzirom na veliku zainteresovanost potencijalnih korisnika i pozitivne efekte iz prve faze projekta, Ministarstvo ?e nastaviti s realizacijom
druge faze podrške samozapošljavanju u poljoprivredi na podru?ju RS i u 2016. godini''
 - kaže se u saop?enju Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

odrzivipovratak.ba / 18. 02. 2016.

 
NASTAVAK SURADNJE SA CRS-om PDF Ispis E-mail

Me?unarodna humanitarna i razvojna organizacija Catholic Relief Services (CRS) u BiH i ove
godine pomaže održivi povratak u Bosnu i Hercegovinu kroz svoj projekt
''PODRŠKA ODRŽIVOJ (RE)INTEGRACIJI POVRATNIKA U BOSNI I HERCEGOVINI“

Ovim projektom koji se implementira u više op?ina na podru?ju oba BH Entiteta, biti
?e dodijeljena pomo? tako da se povratnicima omogu?i zapošljavanje u maloj privredi,
samozapošljavanje u poljoprivredi ili uvo?enjem u prava iz domena socijalne zaštite, a sve
u cilju ostvarivanja prihoda i ekonomskog osnaživanja njihova povratka.Dodjelu ove ekonomske pomo?i ili podrške u ostvarivanju socijalnih i drugih vrsta prava, a u cilju održivosti, imaju izbjegle
ili raseljene osobe koje su izabrane kao korisnici kroz prvi talas Regionalnog stambenog projekta (RSP) i koja su vratila i žive
na adresi koja je navedena u aplikaciji za RSP za obnovu ili izgradnju stambene jedinice, te koji ispunjavaju kriterije za ekonomsku
pomo? ili su u potrebi za ovakvom vrstom pomo?i.

U implementaciji ovog projekta bilo kroz njegovo sufinanciranje ili kroz razne aktivnosti u?estvuju i resorna entitetska ministarstva,
lokalna uprava i samouprava i organizacije civilnog društva koje su usmjerene na pružanje pomo?i u oblasti povratka i obnove.

Kao nastavak uspješne suradnje sa Savezom za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine u implementaciji i ovog projekta
ova me?unarodna humanitarna i razvojna organizacija i ove godine odlu?ila se za odre?en oblik partnerstva sa Savezom za povratak
izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine.

odrzivipovratak.ba / 24. 8. 2015.

 
MARKETMAKERS: POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA U OBLASTI PROIZVODNJE I PRERADE VO?A I POVR?A PDF Ispis E-mail

MarketMakers, program podržan od strane Vlade Švicarske, raspisao je
poziv za iskazivanje interesa za poslovne aktivnosti u cilju razvoja novih
proizvoda i usluga u sektoru proizvodnje i prerade vo?a i povr?a. 

 

Poziv se odnosi isklju?ivo na proizvodnju i preradu vo?a i povr?e te na
registrovane kompanije/djelatnosti koje djeluju u op?inama/opštinama:

Banovi?i, Bijeljina, Bosanski Brod, Bratunac, ?eli?, Gra?anica, Grada?ac, Domaljevac-Šamac, Doboj Istok, Donji Žabar, Han Pijesak,

Kalesija, Kladanj, Lopare, Lukavac, Mili?i, Modri?a, Osmaci, Odžak, Orašje, Pelagi?evo, Petrovo, Sapna, Srebrenik, Srebrenica,

Šamac, Šekovi?i, Teo?ak, Tuzla, Ugljevik, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice te na podru?ju Br?ko distrikta BiH.

 

Pismo interesa je polazna ta?ka za odluku o nastavku razgovora vezanih za potencijalnu poslovnu saradnju sa projektom i zajedni?ko

razvijanje poslovnog modela koje ?e program podržati. Više informacija o Pozivu dostupno je na ovom linku.

 

marketmakers.ba / 08. 01. 2015.

 
MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE RS I AMERI?KI KARITAS-CRS URU?ILI SJEMENSKE PAKETE POVRATNICIMA U BROD PDF Ispis E-mail
odrzivipovratak.baCRS je danas u Kolibama Donjim zahvaljuju?i financijskoj potpori
Ministarstva za izbjelice i rasljene osobe RS uru?io sjemenske
pakete pomo?i za 23 povratni?ke obitelji u op?inu Brod, pomažu?i
na taj na?in održivi povratak u ovu op?inu. Tom prilikom uru?eni
su i certifikati povratnicima koji su tijekom 2013. godine uspješno
poha?ali obuke kroz CRS radionice iz oblasti poljoprivrede.

U ime MIRL RS i CRS-a pomo? je uru?io g-din Perica Koljanin
pomo?nik ministra za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske,
?emu je nazo?io i Ivo Kamenjaševi?, savjetnik u istom ministarstvu,
te u ime op?ine Brod
g-din Ivo Miji?, predsjednik SO Brod i Senad Maši? dopredsjednik SO Brod, te Siniša Ja?imovi? ispred odjeljenja za
poljoprivredu administrativne službe op?ine Brod, kao i Pavo Dujak u ime terenskog partnera u ovom projektu Saveza
za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, koji je bio i organizator uru?enja ove pomo?i.
(pove?aj sliku)   (VIDEO)

odrzivipovratak.ba / 27. 2. 2014.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Posjeta izaslanstva ameri?kog veleposlanstva Kolibama PDF Ispis E-mail

imageU srijedu 23.10. teku?e godine izaslanstvo ameri?kog veleposlanstva u BiH posjetilo je povratnike u Kolibama kod Bosanskog Broda.

Zajedno sa izaslanstvom ameri?ke ambasade bili su i predstavnici CRS-a kao implemantatori pomo?i Sjedinjenih ameri?kih država u ekonomskom osnaživanju povratka u BiH.

Doma?in ove posjete bio je Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao partner CRS-u u provo?enju programa pomo?i u održivom povratku u op?ini Bosanski Brod.

Predstavnici ameri?kog veleposlanstva  izrazili su zadovoljstvo naporima povratnika u Kolibama da uz njihovu pomo? osnaže svoj položaj i svoju povratni?ku zajednicu. Posebno su ih zanimali realni efekti CRS-ovog projekta ekonomskog osnaživanja povratnika.

Prije ove posjete izaslanstvo ameri?kog veleposlanstva posjetilo je korisnike CRS.ovog projekta u Derventi.

Zbog odgovornog odnosa prema ovom projektu, njegova realizacija doživjela je i tre?u fazu, koja zasigurno ne?e biti i posljednja.

odrzivipovratak.ba / 24. 10. 2013.


 

 

 

 
JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Petak, 04 Listopad 2013 06:27

 

Federalno ministarstvo raseljenih osoba I izbjeglica u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice objavljuje

J A V N I P O Z I V

raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republici Srpskoj za podnošenje prijava za pomo? u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )

 

Prijave se podnose na propisano popunjenom obrascu sa dokazima o ispunjavanju op?ih i posebnih kriterija na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Alipašina br. 41, 71 000 Sarajevo, sa naznakom:

„ZA JAVNI POZIV raseljenim osobama u Federaciji Bosne i Hercegovine i povratnicima u Republiku Srpsku za podnošenje prijava za pomo? u stambenom zbrinjavanju u okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ( RSP u BiH )“.

Prijave se preuzimaju u prostorijama Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice, Vilsonovo šetalište br. 10, na web stranici www.fmroi.gov.ba i op?inama boravka i povratka.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Nezavisne novine“, „Dnevni list“ i „Oslobo?enje“.  (objavljen je 1. 10. 2013.)

Nepotpune i neblagovremene prijave ne?e biti uzete u razmatranje.

Svi detalji OVDJE

 

 
KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA STRU?NI NADZOR PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Ponedjeljak, 06 Lipanj 2016 16:55

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

Web site: odrzivipovratak.ba 

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD BOSNA I HERCEGOVINA

 

 

Broj: 3-05-HRŽ-BH/16

Datum: 06.06.2016.

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Jedna HR županija - jedna obnovljena ku?a u BiH''

 

Pozivamo licencirane poslovne subjekte i licencirane osobe /izvo?a?e da dostave svoju ponudu u ovom postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti ?e se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni sukladno istom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

 

U skladu sa navedenim, upu?ujemo slijede?i:

 

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja 

 

''Nadzor nad sanacijom ratom ošte?enih  obiteljskih ku?a u op?inama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modri?a, Pelagi?evo i Vukosavlje''

AĹľurirano: ÄŚetvrtak, 03 Svibanj 2018 09:13
Više...
 
KONKURENTSKI ZAHTJEV Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine PDF Ispis E-mail

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt
''Jedna HR županija – jedna obnovljena ku?a u BiH''

POZIVAMO licencirane izvo?a?e da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Procedura javne nabave obaviti ?e se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U skladu s navedenim, upu?ujemo slijede?i:

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatne obavijesti o nabavci za

 

''Projektiranje sanacije ratom ošte?enih obiteljskih ku?a u op?inama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modri?a, Pelagi?evo i Vukosavlje''

Više...
 
SPORAZUM ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU 380 STAMBENIH JEDINICA POVRATNIKA PDF Ispis E-mail

imageimageSporazumom o saradnji u provo?enju Državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa, koji je 15.2.2106. potpisan u Vladi Federacije BiH, ozna?en je po?etak rekonstrukcije i izgradnje 380 ošte?enih stambenih jedinica u 20 op?ina na podru?ju Federacije.

U ime jedinica za implementaciju sporazume su potpisali ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac, ministar raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Edin Rami? i na?elnici i predstavnici 20 op?ina, koje su korisnici projekta. Prema ovom sporazumu na prolje?e bi trebala po?eti izgradnja 51 stambene jedinice u Orašju, 38 u Odžaku, 30 u Kupresu, po 25 u Drvaru i Sanskom Mostu, 22 u Novom Travniku, 20 u Maglaju, 19 u Vitezu, po 18 u Busova?i i Bosanskom Grahovu, 15 u Zavidovi?ima,
13 u Travniku, po devet u Varešu i Usori, osam u Bugojnu, šest u Zenici, i ?etiri u op?ini Domaljevac- Šamac.

Potpisivanje sporazuma odnosi se na aktivnosti drugog potprojekta Državnog projekta stambenog zbrinjavanja,
tokom kojeg bi trebalo izgraditi 750 stambenih jedinica, od ?ega u Federaciji 350 i 400 u RS-u. U narednim danima
o?ekuje se potpisivanjesporazuma s korisnicima projekta u Republici Srpskoj.

Regionalnim stambenim programom Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore
predvi?ena su stambena rješenja za gotovo 27.000 doma?instava izbjeglih i raseljenih osoba u ove ?etiri zemlje,
odnosno za ukupno oko 74.000 korisnika. Ukupna vrijednost programa procijenjena je na oko 1,2 milijarde KM, a od ?ega
se na Bosnu i Hercegovinu odnosi oko 200 miliona KM
.
O?ekuje se da svi objekti budu završeni i korisnici useljeni do kraja 2017. godine, kada isti?e iskoristivost IPA sredstava.
Više na:
http://www.fbihvlada.gov.ba/hrvatski/aktuelno.php

odrzivipovratak.ba / 16. 02. 2016.

 
KONKURENTSKI ZAHTJEV PDF Ispis E-mail
Utorak, 14 Travanj 2015 22:48

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

ALLIANCE FOR THE RETURN OF REFUGEES AND DISPLACED

Web site: odrzivipovratak.ba

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD

 

Broj: 1-04-JNNNM/15

Datum: 14.4.2015.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Izgradnja/proširenje nisko-naponske elektro mreže za priklju?ak Društvenog doma mjesne zajednice  Kolibe Donje, op?ina Brod''.

Pozivamo licencirane izvo?a?e da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti ?e se shodno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U skladu sa navedenim, upu?ujemo slijede?i:

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja o nabavci za

''Izgradnju/ proširenje nisko-naponske elektro mreže za priklju?ak Društvenog doma mjesne zajednice Kolibe Donje, op?ina Brod''

Više...
 
Poziv na apliciranje za trening o Medijskoj pismenosti mladih i Otporu medijskim manipulacijama PDF Ispis E-mail

Centar za post-konfliktna istraživanja (CPI) traži mlade ljude iz Bosne i Herzegovine izme?u 16-30 godina starosti da u?estvuju na njihovim radionicama pod nazivom “Medijska pismenost mladih i otpor medijskim manipulacijama” koje ?e se održati od 25-29. oktobra u Sarajevu. Radionice ?e se bazirati na edukaciji u?esnika o razli?itim temama uklju?uju?i tehnike istraživa?kog i gra?anskog novinarstva, fotografiji, stvaranju filma, poštenom i balansiranom izvještavanju, provjeravanju ?injenica, te intervjuisanju. Izabrani u?esnici ?e imati šansu da rade sa ekspertima iz ovih oblasti, te ?e imati priliku i podršku da pišu svoje ?lanke na multimedijalnoj platformi CPI pod nazivom “Balkan Diskurs”.

Balkan Diskurs je regionalna mreža pisaca, blogera, multimedijalnih umjetnika i aktivista koji su se ujedinili kao odgovor na nedostatak objektivnih, relevantnih, osnažuju?ih i nezavisnih regionalnih medija. Publikacije objavljene na ovoj web stranici ?e povezati teme izvan granica i omogu?iti nova i nezavisna vi?enja stvari koje se vezuju i utje?u na ljude u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu. Cilj platforme je da smanji stereotipe i obezbjedi široko vi?enje perspektiva o društvu, kulturi i politici koje se ne mogu na?i u drugim medijima.

Naš cilj je da podu?imo ljude koji ce raditi kao lokalni dopisnici za Balkan Diskurs. CPI ?e u?esnicima pružiti priliku za kompenzaciju i dugoro?ne pozicije.

CPI prepoznaje da mladima nije dato dovoljno prilike da iskažu svoje mišljenje, ili da razgovaraju o njihovim brigama, idejama i mišljenjima vezano za trenuta?ne teme koje se njih direktno ti?u. Mi vjerujemo da je od krucijalne važnosti da se ?uje glas mladih i da se oni shvate ozbiljno kao donosioci odluka u Bosansko-Hercegova?kom procesu ka izgradnji mira.

Otvoreno je 10 pozicija, stoga ako ste zainteresovani. Popunjenu aplikaciju pošaljite na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript .

Svi troškovi prevoza, smještaja i hrane ?e biti obezbje?eni za izabrane kandidate.

APLICIRAJ

 
PDF Ispis E-mail

Javni poziv za prijave za obnovu stambenih jedinica u okviru Regionalnog stambenog zbrinjavanja produžen je do 6. 1. 2014.

Predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica su u proteklom periodu održali sastanke sa predstavnicima
resornih kantonalnih ministarstava, op?ina, centara za socijalni rad i nevladinog sektora u Hercegova?ko - neretvanskom,
Zapadnohercegova?kom, Kantonu 10, Kantonu Sarajevo i Posavskom kantonu radi upoznavanja sa raspisanim Javnim pozivom
i ciljevima Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja.

Detaljnom analizom navedenog Programa, u?esnici su iskazali potrebu za produženjem Javnog poziva kako bi upoznali
najugroženije kategorije potencijalnih korisnika sa istim i pružili im pomo? radi apliciranja na navedeni Javni poziv.
Pored toga, svakodnevno se Ministarstvu obra?aju gra?ani koji su zainteresovani da apliciraju na Javni poziv, ali im je potreban
duži vremenski period zbog prikupljanja potrebne dokumentacije. (VIŠE OVDJE)

 

 

 
JAVNI POZIV PDF Ispis E-mail
Autor Dujak Pavo   
Nedjelja, 13 Listopad 2013 10:59

IMAGEMinistarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i

Hercegovine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava u svrhu dodjele pomo?i u obnovi i izgradnji

komunalne i socijalne infrastrukture (OVDJE)

AĹľurirano: Nedjelja, 13 Listopad 2013 11:16
 
<< PoÄŤetak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 1 od 3

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.68 MB
Application afterInitialise: 0.017 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.019 seconds, 2.07 MB
Application afterDispatch: 0.198 seconds, 3.40 MB
Application afterRender: 0.212 seconds, 3.74 MB

Korištenje Memorije

3978960

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'jpcsa1f2eve8bpe00nnpo51dr4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571353992' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'jpcsa1f2eve8bpe00nnpo51dr4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'jpcsa1f2eve8bpe00nnpo51dr4','1571357592','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:13:12' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:13:12' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 0, 24
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS SECTION, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:13:12' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:13:12' )
    ORDER BY  f.ordering
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa