KONKURENTSKI ZAHTJEV PDF Ispis E-mail

 

 

SAVEZ ZA POVRATAK IZBJEGLIH I RASELJENIH BOSANSKE POSAVINE

ALLIANCE FOR THE RETURN OF REFUGEES AND DISPLACED

Web site: odrzivipovratak.ba

Telefon: ++387 63  534 521 i ++385 91 505 3517

 KOLIBE DONJE 138 74450 BROD

 

Broj: 1-04-JNNNM/15

Datum: 14.4.2015.

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt ''Izgradnja/proširenje nisko-naponske elektro mreže za priključak Društvenog doma mjesne zajednice  Kolibe Donje, općina Brod''.

Pozivamo licencirane izvođače da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabave  obaviti će se shodno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U skladu sa navedenim, upućujemo slijedeći:

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatnog obavještenja o nabavci za

''Izgradnju/ proširenje nisko-naponske elektro mreže za priključak Društvenog doma mjesne zajednice Kolibe Donje, općina Brod''

1. Naručitelj / kupac

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138., 74450 Brod, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

2. Uvjeti za sudjelovanje i potrebiti dokazi

2.1  Da bi učestvovali u proceduri javnih nabava, ponuđači  moraju ispuniti slijedeće uvjete:

a)  ispunjene uvjeta iz člana 23.  Zakona o javnim nabavama;

b)  pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti ili da su registrirani za obavljanje poslova koji su predmet konkurentskog zahtjeva/poziva;

c)  ekonomsko i finansijsko stanje ponuđača treba jamčiti ispravno izvršenje ugovora;

d)  tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača treba jamčiti ispravno izvršenje ugovora;

 

2.2.Cijeneći zakonske mogućnosti navedene u točci 2.1. ovog poziva, Ponuđači trebaju uz  ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete tražene  konkurentskim  zahtjevom za dostavu ponuda kako slijedi:

a)  Popunjen  Obrazac za dostavljanje ponude, koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 3.;

b)  Popunjen  Obrazac za cijenu ponude koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 2.;

c)  Izjavu ponuđača da nema smetnji za sudjelovanje u predmetnom nadmetanju u smislu članka 23. ZJN s pečatom i potpisom ovlaštenog lica ponuđača - Anex 1.;

d)popunjen obrazac referenc liste ponuđača za posljednje 3 godine – Aneks 4;

(Ukoliko ugovorni organ/naručitelj ponude ustanovi da je ponuđač dostavio lažnu izjavu biti će tretiran u skladu s odredbama članka 23. staval 1. pod g.  ZJN BiH)

e)Dokument kojim dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti tj. za pravna lica: rješenje iz sudskog registra ili Izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija sa pojedinačno ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren);

f)Shodno upustvu o izmjeni i dopuni Upustva o primjeni ZJN BiH (Sl.glasnik BiH br. 24/09) i odluci Vijeća ministara BiH (Sl.glasnik BiH 29/09) ponuđač je dužan dostaviti dokumente:  izjavu o preferciji domaćih proizvoda kako je to navedeno u obrazcu za dostavljanje ponude;(Ponuđač ovu izjavu dostavlja u okviru Obrazca za dostavljanje ponuda – Aneks 3.)

3. Predmet nabave

3.1.  Predmet javne nabave je ugradnja opreme i drugog za ''Izgradnju/proširenje nisko-naponske elektro mreže za priključak  Društvenog doma mjesne zajednice Kolibe Donje, općina Brod''

 

Broj

Predmet nabave

Dužina

Opis

 

 1.

''Izgradnja/proširenje nisko-naponske elektro mreže za priključak Društvenog doma  mjesne zajednice Kolibe Donje, općina Brod''

 

 

300 m/1

 

Radovi i materijal

 

3.2.  Predmet javne nabave dobavljač je dužan isporučiti/završiti u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora o nabavi/o prihvatanju ponude.

3.3.Mjesto izgradnje/isporuke predmeta javne nabave: Kolibe Donje, općina Brod – franco Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje, Brod.

4. Zahtjevi po pitanju jezika

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi s ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

5. Priprema ponuda

5.1.Ponuđači snose sve troškove u svezi s pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

 

5.2.Tenderska dokumentacija preuzima se osobno na slijedećoj adresi: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138.,  Brod, uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521, te uz uplatu ugovornom organu/naručitelju ponude iznosa od 50,00 (pedeset) KM za tendersku dokumentaciju.

5.3. Ponude se dostavljaju osobno na slijedeću adresu: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138.,  Brod, uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto vezani sa označenim stranicama. Svi listovi moraju biti i parafirani ili potisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponuda moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Ponuda treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i isti treba da budu složeni i označeni rednim brojevima kako je to navedeno u točci 2.2. ovog zahtjeva.

5.4. Ponuđač dostavlja ponudu u orginalu i 1 (jednoj) kopiji na kojem će jasno pisati ''orginal ponuda'' i ''kopija ponude''. Orginal ponuda  i kopija treba biti zapečaćena u neprovidnoj koverti sa pečatom i potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati napis ''Ponuda za izgradnju/proširenje nisko-naponske elektro mreže''.

5.5. Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude po uvjetom da se izmjena ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ/naručitelj mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude i to prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena i povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu s točkom 5.3., a osim toga na koverti u kojoj se nalazi  izmjena ponuđača treba pisati slijedeće ''Izmjena ponude'' ili ''Povlačenje ponude''.

5.6. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe 30.4.2015. godine u 15,00 sati.

5.7. Otvaranje ponuda izvršiti će se nakon isteka roka za dostavljanje ponude u prisustvu članova Upravnog odbora i u prostorijama ugovornog organa/naručitelja ponude, kada će se uzeti u obzir samo one ponude koje stignu do roka naznačenom u ovom zahtjevu/pozivu.

6. Kriteriji dodjele ugovora i cijena

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovi kriterija ekonomski najpovoljnije tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati, a o cijeni se neće pregovarati.

U postupku konkuretskog zatjeva za dostavu ponuda ugovorni organ/naručitelj ponude će primjeniti prefercijalni tretman domaćeg, a u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH o obveznom korištenju prefercionalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabave kako je to navedeno u točci 2.2. pod f. ovog poziva.

7.  Kriteriji za ocjenjivanje ponuda

Ocjenjivanje ponuda i odabir ekonomski najpovoljnije tehnički zadovoljavajuće ponude izvršiti će ovlašteni predstavnici ugovornog organa/naručitelja ponude, a na osnovi kriterija utvrđenih za nabavu kako slijedi:

 

- cijena

 70 bodova

- rok završetka radova

 10 bodova

- jamstvo na kvalitet

 10 bodova

- referenc lista

 10 bodova

 

8. Obavijest o dodjeli/prihvatanju ponude

Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za prihvatanje ponude i dodjelu ugovora najkasnije od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

9. Informacije o zaštiti prava ponuđača

U slučaju da je ugovorni organ/naručitelj ponude u toku postupka javne nabave izvršio povredu Zakona ili podzakonskih akata podnositelji ponuda imaju pravo uložiti prigovor ugovornom organu. Prigovor se podnosi u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima.

10. Naknada, pojašnjene i informacije

a)  Ponuda koja ne sadrži sve dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i nije podnesena na propisan način može biti eliminirana zbog formalno-pravnih razloga ili suštinskih nedostataka. Zainteresirani ponuđači mogu u pismenoj formi od ugovornog organa/naručitelja ponude tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije u vrijeme trajanja roka predviđenog za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba je: Pavo Dujak, kojem se može obratiti putem telefona ++387 63 534 521 ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno u službenim prostorijama ugovornog organa/naručitelja ponude, uz prethodno telefonom dogovoren termin dolaska.

b) Ugovorni organ/naručitelj ponuda zadržava pravo da prilikom utvrđivanja validnosti dokumenata, odnosno analize prispjelih ponuda, a uz primjenu članka 14. Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavama BiH u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda da naknadno pismeno zatraži dodatne informacije koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti njene biti, odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koje se mogu ispraviti ako se time  ne mijenjaju bitni aspekti ponuda niti se narušava konkurencija.

c)  Ugovorni organ/naručitelj ponude ne snosi nikave troškove ponuđača po ovom postupku o javnoj nabavi.

d) Ugovorni organ/naručitelj ponude zadržava pravo da prekine/otkaže postupak dodjele ugovora iz razloga/slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

11. Zaključivanje ugovora o prihvatanju ponude

Ugovorni organ/naručitelj ponude sa odabranim ponuđačem zaključiti će ugovor o prihvatanju ponude, odnosno ugovor o izvođenju radova i isporuci opreme i drugog.

12. Uvjeti ugovora

a) Cijena

1. Ponuđena cijena se ne može mijenjati  u roku važnosti opcije ponude.

2. Ponuđena cijena mora sadržavati  sve eventualne troškove koji mogu  nastati od početka nabave do distribucije do korisnika, uključujući troškove nabave, montaže/ugradnje/izgradnje i transporta roba predmeta nabave/ugovora.

b) Isporuka

1. Ponuđač je obvezan izvršiti izgradnju/ugradnju/montažu robe koja je predmet nabave najkasnije do 30.5.2015. godine.

2. Da isporuka roba i radova/izvršenje ponude treba biti izvršeno franco Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje bb, Brod.

3. Ponuđači u svojoj ponudi dužni su navesti najkraće vrijeme za koje mogu izvršiti predmetnu javnu nabavu za koju dostavljaju svoju ponudu.

c) Jamstvo kvaliteta

1. Da je roba koja je predmet nabave orginalnog porijekla i kvaliteta.

2. Za isporučenu robu ponuđač treba da dostavi potvrdu o kvalitetu iz koje je vidljivo da sadrži propisane/zahtjevane standarde.

3. Da ponuđač može ponuditi garancije na kvalitet izvedenih radova i ugrađene opreme.

d) Plaćanje

1. Plaćanje će biti izvršeno u KM. Plaćanje će se izvršiti putem transakcijskog računa Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao naručitelja koji se vodi kod HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d. Banja Luka Poslovnica Brod, a u skladu s ugovorom o nabavi zaključenim između naručitelja i izvođača/dobavljača i ispostavljenom fakturom.

2. Plaćanje će se izvršiti nakon izvršene isporuke, odnosno montaže/izgradnje i potvrde da ugrađena oprema i drugo ispunjava kvalitativne uvjete koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji.

3. Ponude koje zahtjevaju avansno plaćanje neće se razmatrati.

e) Ostalo

Dostavljanjem svoje ponude ponuđač u cjelosti prihvaća sve uvjete iz tenderske dokumentacije bez bilo kakvih svojih uvjeta za izvršenje preuzetih obveza iz ponude.

13. Planirani datum otvaranja ponuda

a) Planirani datum otvaranja ponuda je 30.4.2015. godine u prostorijama Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje b.b., Brod, u 18,00 sati, a od strane njegovih ovlaštenih predstavnika kao naručitelja/kupca.

b) U slučaju potrebe, odnosno eventualnih nejasnoća vezanih za dostavljene ponude, ovlašteni predstavnik naručitelja/kupca zadržavaju pravo da od ponuđača zatraže dodatno pojašnjenje što će unijeti u zapisnik o otvaranju ponuda.

c) O rezultatima postupka ove nabave, a u skladu s datim ovlaštenjima, Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine sve ponuđače će obavijestiti odmah, a najkasnije u roku od 7 radnih dana.

PRILOZI:

1. Aneks 3-Obrazac za dostavljanje ponude

2. Aneks 4-Referenc lista

3. Aneks 2-Obrazac za cijenu

4. Aneks 1-Izjava ponuđača                                           

                                                                                        

                   OVLAŠTENA OSOBA:  Pavo Dujak