Poruka bira?ima iz Bosanske Posavine PDF Ispis E-mail
ÄŚetvrtak, 12 Svibanj 2016 17:40

izboriDragi naši Posavljaci, dragi prognani i izbjegli bosansko-posavski pu?e,

 

Pred nama su još jedni izbori koji za nas povratnike zaista jesu odlu?uju?i. Na ovim izborima svatko od nas kao pojedinac ima priliku ali i obvezu da svojim glasanjem i svojim ''glasom'' pošalje poruku, potvr?uju?i kako nije suglasan i da ne prihvata ovakvo stanje kakvo  je sada i ovakvu društveno-politi?ku i teritorijalnu ''podjelu'' naše domovine Bosne i Hercegovine, da ne prihvatamo ovu podjelu koja je nastala našim protjerivanjem, te da ne prihvatamo rezultate rata nastale na zlo?inima i da oni ne mogu biti trajna kategorija na kojoj ?e se i nadalje graditi vlast i štititi ovakav po nas diskriminiraju?i ustroj Bosne i Hercegovine.

 

Pozivamo stoga sve progane da se zajedno s nama povratnicima ovom odupru kroz svoje glasanje i kroz ispunjavanje svoje 

gra?anske dužnosti – da svojim ''glasom'' utje?u da se ovakvo pogubno stanje promjeni.

 

Današnju katastrofalnu stvarnost života i politi?kog sustava u Republici Srpskoj  kojoj je ''dato'' pravo na ve?i teretorijalni dio Bosanske Posavine, a za koju nema znakova da ?e se promijeniti na bolje, najviše trpe upravo povratnici  u ovaj entitet. Ono što najviše karakterizira takvo stanje je da zastupljenost povratnika u op?inskim vije?ima/skupštinama op?ina nije adekvatna niti njihoj brojnosti niti njihovoj hrabrosti da na sebe prihvate život u takvim uvjetima kao niti njihovom doprinosu da izpo?etka grade svoju zajednicu, svoju rodnu grudu i svoj zavi?aj koji je rat potpuno opustio. Ta njihova žrtva i njihova ljubav  zloupotrijebljena je ili najblaže re?eno marginilizirana je u svim dosadašnjim izbornim procesima u BiH.

Dakle, nema nas tamo gdje nam je mjesto. Nema nas na pozicijama vije?nika/odbornika, pa time ni na pozicijama predsjednika op?inskih vije?a/skupština opština, kao ni na mjestima na?elnika op?ina. Nama nas isto tako ni na drugim izbornim funkcijama ili na funkcijama na koju se dolazi kroz izborni proces i izborne rezultate.

 

Prevažno je to da bi i ovaj puta ta mjesta prepustili ''putju?im'' ili ''lovcima'' na mandate koji su do sada bezbroj puta potvrdili da im u svim dosadašnjim mandatima koja smo im dali, prioritet nije bio da se kroz te institucije bore protiv naše neravnopravnosti.  I zato je potreban svaki glas, a naro?ito je važno da svi naši prognani koji potpuno legalno i legitimno imaju pravo glasa, da to svoje pravo i ostvare u jedinicama lokalne uprave i samouprave gdje im je bilo prijeratno prebivalište i odakle su vojnom silom prograni i gdje su pri tom u nemalim slu?ajevima po?injeni strašni zlo?ini.

 

Do 19.7.2016. godine, državljani i državljanke Bosne i Hercegovine koji su bilo protjerani ili koji su zbog rata izbjegli, te svoj novi dom ''našli'' izvan BiH i koji iz tih razloga na dan izbora 02.10.2016. ne?e biti u domovini i na svom bira?kom mjestu MOGU svoje glasa?ko pravo ostvariti tako što ?e se REGISTRIRATI za glasanje u odsustvu bilo poštom ili da glasaju u nekom od diplomatsko-konzularnom predstavništvu BiH u zemlji svoga trenutnog boravka.

 

Prijavu za glasanje izvan BiH vrši se slanjem popunjenog obrazca PRP-1 (koji možete preuzeti na ovom linku:  http://www.izbori.ba/Lokalni_izbori_2016/Default.aspx?Lang=4  zatim isti popuniti i uz priloženi dokaz o identitetu – važe?om osobnom ispravom (osobnom/ li?nom kartom ili drugom osobnom ispravom sa slikom), te putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript   sve skupa na ovaj na?in poslati CIP-u/CIK-u BiH.

 

Pri tom valja voditi ra?una da oni koji imaju važe?i osobni identifikacijski dokument iz BiH, u tom slu?aju prijavljuju se kao lice/osoba (glasa?) sa privremenim boravkom izvan BiH.  Ukoliko pak nemate važe?i identifikacijski BH dokument, u tom slu?aju uz popunjeni obrazac PRP-1 prijavljujete se sa dokumentima zemlje doma?ina svoga sadašnjeg boravka ali u tom slu?aju morate tome priložiti i dokaz/uvjerenje o državljanstvu BiH koje nesmije biti starije od 6 (šest) mjeseci. Na ovaj na?in prijavljujete se kao glasa? sa statusom izbjeglice iz BiH.

 

Po potvrdbi uspješne registracije koju ?ete dobiti preko gore navedene e-mail adrese, Centralno izborno povjerenstvo/Centralna izborna komisija putem pošte,  na adresu koji ste naveli u svojoj prijavi,  dostaviti ?e vam glasa?ki materijal. Glasa?ki listi? i drugi glasa?ki materijal treba popuniti u skladu sa svojom izbornom voljom/opredjeljenjem i sa upustvom koje ?ete dobiti u tom pismu.

 

Kako bi na vrijeme obavili tu svoju domoljubnu i gra?ansku dužnost preporu?ujemo vam da se odmah registrujete za glasanje, te da po primitku glasa?kog materijala u najkra?em mogu?em roku svoj glasa?ki materijal putem pošte vratite/pošaljete CIP/CIK-u BiH kako bi vaš glas stigao na vrijeme i kako bi postigli cilj svoga glasanja i svoga ''glasa''.

 

Da budete siguran glas za svoju rodnu grudu, za svoj zavi?aj i svoju domovinu BiH samo je do vas je, do svakog  prognanog,  do svakog  od nas i  bez obzira da li bili u BiH ili ste odavde protjerani. Stoga promjene sadašnjeg stanja  nisu do drugih nego do nas samih i to isklju?ivo zavisi od svih ili od vas na koje ovom prilikom apleiramo da budu taj presudam glas koji ?e donijeti promjene i kroz koje ?e biti popravljen naš sadašnji katastrofalan položaj ili katastrofalan rezultat prethodnih politika prema nama.

 

Svima koji nisu vi?ni administriranju ovakvog prijavljivanja preporu?ujemo da zatraže pomo? i informacije koje smo spremni dati svakome tko nam se obrati. HVALA VAM. (Pavo Dujak, predsjednik Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine)