KONKURENTSKI ZAHTJEV Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine PDF Ispis E-mail

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt
''Jedna HR županija – jedna obnovljena ku?a u BiH''

POZIVAMO licencirane izvo?a?e da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Procedura javne nabave obaviti ?e se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U skladu s navedenim, upu?ujemo slijede?i:

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatne obavijesti o nabavci za

 

''Projektiranje sanacije ratom ošte?enih obiteljskih ku?a u op?inama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modri?a, Pelagi?evo i Vukosavlje''

1. Naru?itelj

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138., 74450 Brod,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

 

2. Uvjeti za sudjelovanje i potrebiti dokazi

 

2.1  Kako bi sudjelovali u proceduri javnih nabava, ponu?a?i moraju ispuniti slijede?e uvjete:

 

a)  ispunjene uvjeta iz ?lana 23.  Zakona o javnim nabavama;

b)pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti ili da su registrirani za obavljanje poslova koji su predmet konkurentskog zahtjeva/poziva;

c)  ekonomsko i financijsko stanje ponu?a?a treba jam?iti ispravno izvršenje ugovora;

d)  tehni?ka i profesionalna sposobnost ponu?a?a treba jam?iti ispravno izvršenje ugovora;

 

2.2.Cijene?i zakonske mogu?nosti navedene u to?ci 2.1. ovog poziva, Ponu?a?i trebaju uz  ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvr?uju da ispunjavaju uvjete tražene konkurentskim  zahtjevom za dostavu ponuda kako slijedi:

 

a) Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude, koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 3.;

b) Popunjen Obrazac za cijenu ponude koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 2.;

c)Izjavu ponu?a?a da nema smetnji za sudjelovanje u predmetnom nadmetanju u smislu ?lanka 23. Zakona o javnoj nabavi s pe?atom i potpisom ovlaštenog lica ponu?a?a - Anex 1.;

d)popunjen obrazac referenc liste ponu?a?a za posljednje 3 godine – Aneks 4;

(Ukoliko ugovorni organ/naru?itelj ponude ustanovi kako je ponu?a? dostavio lažnu izjavu, biti ?e tretiran u skladu s odredbama ?lanka 23. staval 1. pod g. ZJN BiH)

 

e)Dokument kojim dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti tj. za pravna lica: rješenje iz sudskog registra ili Izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija sa pojedina?no ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren);

f)Shodno upustvu o izmjeni i dopuni Upustva o primjeni ZJN BiH (Sl.glasnik BiH br. 24/09) i odluci Vije?a ministara BiH (Sl.glasnik BiH 29/09), ponu?a? je dužan dostaviti dokumente:  izjavu o prednosti doma?ih proizvoda kako je to navedeno u obrazcu za dostavljanje ponude;

(Ponu?a? ovu izjavu dostavlja u okviru Obrazca za dostavljanje ponuda – Aneks 3.)

 

3. Predmet nabave

 

3.1.Predmet javne nabave je nabava projektne dokumentacije za sanaciju ratom ošte?enih obiteljskih ku?a, i to:

 

Red.

Broj

 

Lokacija projektiranja sanacije

Broj

ku?a

Kategorija ošte?enja

1.

Novo Selo u op?ini Bosanski Brod

1

V

2.

Mi?ije u op?ini Bosanska Gradiška

1

V

3.

Donji Hasi? u op?ini Bosanski Šamac

1

IV

4.

Šušnjari u op?ini Derventa

1

VI

5.

Bukovac u op?ini Doboj

1

VI

6.

?ardak u op?ini Modri?a

1

V

7.

Donja Tramošnica u op?ini Pelagi?evo

1

IV

8.

Jakeš u op?ini Vukosavlje

1

V

 

3.2. KONKURETSKI ZAHTJEV OTVOREN JE 15 (petnajest) DANA OD DANA OBJAVE na službenoj web stranici naru?itelja ponude: www.odrzivipovratak.ba,
odnosno zaklju?no sa 01.06.2016 godine do 15,00 sati.

 

3.2.Predmet javne nabave dobavlja? je dužan završiti u roku najkasnije od (petnajest) dana od dana potpisivanja Ugovora o prihva?anju ponude, a projektnu
dokumentaciju dužan je dostaviti u tri jednakovaljana primjerka.

 

4. Zahtjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi s ponudom izme?u dobavlja?a i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

5. Priprema ponuda

 

5.1.Ponu?a?i snose sve troškove u svezi s pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

 

5.2.Tenderska dokumentacija preuzima se osobno na slijede?oj adresi: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138, Brod,
uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

 

5.3. Ponude se dostavljaju osobno na slijede?u adresu: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138,  Brod, uz prethodnu
najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti ?vrsto vezani sa ozna?enim stranicama. Svi listovi moraju biti i parafirani
ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponu?a?a. Sve dopune i izmjene ponuda moraju biti ?itljive i parafirane od ovlaštenih osoba.
Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i isti trebaju biti složeni i ozna?eni rednim brojevima kako je to navedeno u to?ci 2.2. ovog zahtjeva.

 

 

 

 

5.4. Ponu?a? dostavlja ponudu u orginalu i 1 (jednoj) kopiji na kojem ?e jasno pisati ''original ponuda'' i ''kopija ponude''. Original ponuda i kopija treba biti zape?a?ena
u neprovidnoj kuverti sa pe?atom i potpisom ponu?a?a, imenom i adresom ponu?a?a na kojoj ?e stajati napis ''Projektiranje sanacije ratom ošte?enih obiteljskih ku?a''.

 

5.5. Ponu?a?i mogu izmjeniti ili povu?i svoje ponude pod uvjetom da se izmjena ili povla?enje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ/naru?itelj
mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povla?enju ponude i to prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena i povla?enje ponude mora biti izvršena u skladu
s to?kom 5.3., a osim toga na kuverti u kojoj se nalazi izmjena ponu?a?a treba pisati slijede?e ''Izmjena ponude'' ili ''Povla?enje ponude''.

 

5.6. Rok za dostavljanje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponuda isti?e 01.6.2016 godine u 15,00 sati.

 

5.7. Otvaranje ponuda izvršiti ?e se nakon isteka roka za dostavljanje ponude u nazo?nosti ?lanova Projektnog tima naru?itelja ponude i u prostorijama ugovornog
organa/naru?itelja ponude, kada ?e se uzeti u obzir samo one ponude koje stignu do roka nazna?enom u ovom zahtjevu/pozivu.

 

6. Kriteriji dodjele ugovora i cijena

 

Ponu?a? je dužan ponuditi pojedina?nu cijenu za svaku projektiranu ku?u koja je predmet sanacije, a sukladno tenderskoj dokumnetaciji koju je preuzeo,
te s izra?unatim iznosom ukupne cijene ponude kao kona?nom cijenom s kojom se nadme?e.

 

Ugovor se dodjeljuje ponu?a?u na osnovi kriterija ekonomski najpovoljnije i tehni?ki zadovoljavaju?e ponude. Ponu?a?i mogu ponuditi samo jednu cijenu
i ne mogu je mijenjati, a o cijeni se ne?e pregovarati.

 

U postupku konkuretskog zatjeva za dostavu ponuda ugovorni organ/naru?itelj ponude ?e primjeniti prednost doma?eg, a u skladu s Odlukom Vije?a ministara BiH
o obveznom korištenju prefercionalnog tretmana doma?eg u postupcima javne nabave kako je to navedeno u to?ci 2.2. pod f. ovog poziva.

 

7.  Kriteriji za ocjenjivanje ponuda

 

Ocjenjivanje ponuda i odabir ekonomski najpovoljnije tehni?ki zadovoljavaju?e ponude izvršiti ?e ovlašteni predstavnici ugovornog organa/naru?itelja ponude,
a na osnovi kriterija utvr?enih za nabavu kako slijedi:

 

- cijena

 70 bodova

- rok završetka radova

 10 bodova

- jamstvo za kvalitet

 10 bodova

- referenc lista

 10 bodova

 

 

 

 

 

 

8. Obavijest o dodjeli/prihva?anju ponude

 

Ponu?a?i ?e biti obaviješteni o rezultatima postupka za prihvatanje ponude i dodjelu ugovora najkasnije od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru
najpovoljnijeg ponu?a?a. Obavijest ?e im biti dostavljena putem e-mail adrese koju su dužni nazna?iti u svojoj ponudi.

 

9. Informacije o zaštiti prava ponu?a?a

 

U slu?aju da je ugovorni organ/naru?itelj ponude tijekom postupka nabave izvršio povredu Zakona ili podzakonskih akata podnositelji ponuda imaju pravo uložiti
prigovor ugovornom organu. Prigovor se podnosi u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima.

 

10. Naknada, pojašnjene i informacije

 

a)  Ponuda koja ne sadrži sve dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i nije podnesena na propisan na?in može biti eliminirana zbog formalno-pravnih
razloga ili suštinskih nedostataka. Zainteresirani ponu?a?i mogu u pismenoj formi od ugovornog organa/naru?itelja ponude tražiti pojašnjenje tenderske
dokumentacije u vrijeme trajanja roka predvi?enog za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba je: Pavo Dujak, kojem se može obratiti putem telefona
++387 63 534 521 ili na e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuÄŤili JavaScript ili osobno u službenim prostorijama ugovornog organa/naru?itelja ponude, uz prethodno
telefonom dogovoren termin dolaska.

 

b) Ugovorni organ/naru?itelj ponuda zadržava pravo da prilikom utvr?ivanja validnosti dokumenata, odnosno analize prispjelih ponuda, a uz primjenu ?lanka 14.
Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavama BiH u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i pore?enja ponuda naknadno pismeno zatražiti dodatne informacije
koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti njene biti, odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koje se mogu ispraviti ako se time
ne mijenjaju bitni aspekti ponuda niti se narušava konkurencija.

 

c)  Ugovorni organ/naru?itelj ponude ne snosi nikave troškove ponu?a?a po ovom postupku o javnoj nabavi.

 

d) Ugovorni organ/naru?itelj ponude zadržava pravo prekinuti/otkazati postupak dodjele ugovora iz razloga/slu?ajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

 

11. Zaklju?ivanje ugovora o prihva?anju ponude

 

Ugovorni organ/naru?itelj ponude sa odabranim ponu?a?em zaklju?iti ?e ugovor o prihva?anju ponude predmeta ove objave.

 

12. Uvjeti ugovora

 

a) Cijena

 

1. Ponu?ena cijena se ne može mijenjati  u roku važnosti opcije ponude.

2. Cijena mora sadržavti iznos PDV i isti mora biti jasno nazna?en, izra?unat i prikazan u ponudi.

 

b) Isporuka

 

1. Ponu?a?i u svojoj ponudi dužni su navesti najkra?e vrijeme za koje mogu izvršiti predmetnu javnu nabavu za koju dostavljaju svoju ponudu.

 

2. Ponu?a? je obvezan izvršiti isporuku projektne dokumentacije najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora o prihva?anju ponude.

 

d) Pla?anje

 

1. Pla?anje ?e biti izvršeno u KM putem transakcijskog ra?una Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao naru?itelja koji se vodi kod
HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d. Banja Luka Poslovnica Brod, a u skladu s ugovorom zaklju?enim izme?u naru?itelja i izvo?a?a/ponuditelja i po ispostavljenom ra?unu.  

 

2. Ponude koje zahtjevaju avansno pla?anje ne?e se razmatrati.

 

e) Ostalo

 

Dostavljanjem svoje ponude ponu?a? u cjelosti prihva?a sve uvjete iz tenderske dokumentacije bez bilo kakvih uvjeta za izvršenje preuzetih obveza iz ponude.

 

13. Planirani datum otvaranja ponuda

 

a) Planirani datum otvaranja ponuda je 01.6.2016 godine u prostorijama Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138, Brod,
u 18,00 sati, a od strane njegovih ovlaštenih predstavnika kao naru?itelja/kupca.

 

b) U slu?aju potrebe, odnosno eventualnih nejasno?a vezanih za dostavljene ponude, ovlašteni predstavnik naru?itelja/kupca zadržavaju pravo od ponu?a?a
zatražiti dodatno objašnjenje što ?e unijeti u zapisnik o otvaranju ponuda.

 

c) O rezultatima postupka ove nabave, a u skladu s datim ovlaštenjima, Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine sve ponu?a?e ?e obavijestiti
odmah, a najkasnije u roku od 7 radnih dana na njegovu službenu e-mail adresu koju je dužan nazna?iti u dokumentima svoje ponude.

 

Broj: 1-05-HRŽ-BH/16

Datum: 17.5.2016.

 

Pavo Dujak, odgovorna osoba Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine.

 

Profil

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.69 MB
Application afterInitialise: 0.016 seconds, 1.80 MB
Application afterRoute: 0.018 seconds, 2.08 MB
Application afterDispatch: 0.100 seconds, 2.65 MB
Application afterRender: 0.199 seconds, 2.92 MB

Korištenje Memorije

3123600

11 upita evidentirano

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'l4kj5ujbmvunfpaih5usktgft0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571354030' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'l4kj5ujbmvunfpaih5usktgft0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'l4kj5ujbmvunfpaih5usktgft0','1571357630','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 143
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-18 00:13:50' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-18 00:13:50' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='143'
 11. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering

0 evidentiranih legacy upita

  UÄŤitane JeziÄŤne Datoteke

  Dijagnostika neprevedenih tekstova

  Ništa

  Dizajner neprevedenih tekstova

  Ništa