KONKURENTSKI ZAHTJEV Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine PDF Ispis E-mail

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine implementira Projekt
''Jedna HR županija – jedna obnovljena kuća u BiH''

POZIVAMO licencirane izvođače da dostave ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.
Procedura javne nabave obaviti će se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06, 12/09 i 60/10), podzakonskim aktima koji su doneseni shodno ovom Zakonu i ovoj tenderskoj dokumentaciji.

U skladu s navedenim, upućujemo slijedeći:

KONKURENTSKI ZAHTJEV

za dostavu ponuda bez dodatne obavijesti o nabavci za

 

''Projektiranje sanacije ratom oštećenih obiteljskih kuća u općinama Bosanski Brod, Bosanska Gradiška, Bosanski Šamac, Derventa, Doboj, Modriča, Pelagićevo i Vukosavlje''

1. Naručitelj

 

Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138., 74450 Brod,
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

 

2. Uvjeti za sudjelovanje i potrebiti dokazi

 

2.1  Kako bi sudjelovali u proceduri javnih nabava, ponuđači moraju ispuniti slijedeće uvjete:

 

a)  ispunjene uvjeta iz člana 23.  Zakona o javnim nabavama;

b)pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti ili da su registrirani za obavljanje poslova koji su predmet konkurentskog zahtjeva/poziva;

c)  ekonomsko i financijsko stanje ponuđača treba jamčiti ispravno izvršenje ugovora;

d)  tehnička i profesionalna sposobnost ponuđača treba jamčiti ispravno izvršenje ugovora;

 

2.2.Cijeneći zakonske mogućnosti navedene u točci 2.1. ovog poziva, Ponuđači trebaju uz  ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uvjete tražene konkurentskim  zahtjevom za dostavu ponuda kako slijedi:

 

a) Popunjen Obrazac za dostavljanje ponude, koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 3.;

b) Popunjen Obrazac za cijenu ponude koji je dat u prilogu ovog zahtjeva - Anex 2.;

c)Izjavu ponuđača da nema smetnji za sudjelovanje u predmetnom nadmetanju u smislu članka 23. Zakona o javnoj nabavi s pečatom i potpisom ovlaštenog lica ponuđača - Anex 1.;

d)popunjen obrazac referenc liste ponuđača za posljednje 3 godine – Aneks 4;

(Ukoliko ugovorni organ/naručitelj ponude ustanovi kako je ponuđač dostavio lažnu izjavu, biti će tretiran u skladu s odredbama članka 23. staval 1. pod g. ZJN BiH)

 

e)Dokument kojim dokazuje pravo na obavljanje relevantne profesionalne djelatnosti tj. za pravna lica: rješenje iz sudskog registra ili Izvod iz sudskog registra ili ovjerena fotokopija sa pojedinačno ovjerenim prilozima (svaki list ovjeren);

f)Shodno upustvu o izmjeni i dopuni Upustva o primjeni ZJN BiH (Sl.glasnik BiH br. 24/09) i odluci Vijeća ministara BiH (Sl.glasnik BiH 29/09), ponuđač je dužan dostaviti dokumente:  izjavu o prednosti domaćih proizvoda kako je to navedeno u obrazcu za dostavljanje ponude;

(Ponuđač ovu izjavu dostavlja u okviru Obrazca za dostavljanje ponuda – Aneks 3.)

 

3. Predmet nabave

 

3.1.Predmet javne nabave je nabava projektne dokumentacije za sanaciju ratom oštećenih obiteljskih kuća, i to:

 

Red.

Broj

 

Lokacija projektiranja sanacije

Broj

kuća

Kategorija oštećenja

1.

Novo Selo u općini Bosanski Brod

1

V

2.

Mičije u općini Bosanska Gradiška

1

V

3.

Donji Hasić u općini Bosanski Šamac

1

IV

4.

Šušnjari u općini Derventa

1

VI

5.

Bukovac u općini Doboj

1

VI

6.

Čardak u općini Modriča

1

V

7.

Donja Tramošnica u općini Pelagićevo

1

IV

8.

Jakeš u općini Vukosavlje

1

V

 

3.2. KONKURETSKI ZAHTJEV OTVOREN JE 15 (petnajest) DANA OD DANA OBJAVE na službenoj web stranici naručitelja ponude: www.odrzivipovratak.ba,
odnosno zaključno sa 01.06.2016 godine do 15,00 sati.

 

3.2.Predmet javne nabave dobavljač je dužan završiti u roku najkasnije od (petnajest) dana od dana potpisivanja Ugovora o prihvaćanju ponude, a projektnu
dokumentaciju dužan je dostaviti u tri jednakovaljana primjerka.

 

4. Zahtjevi po pitanju jezika

 

Ponuda, svi dokumenti i prepiska u svezi s ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

5. Priprema ponuda

 

5.1.Ponuđači snose sve troškove u svezi s pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.

 

5.2.Tenderska dokumentacija preuzima se osobno na slijedećoj adresi: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138, Brod,
uz prethodnu najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

 

5.3. Ponude se dostavljaju osobno na slijedeću adresu: Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138,  Brod, uz prethodnu
najavu dolaska na telefon: ++387 63 534 521.

 

Ponuda treba biti otkucana ili napisana neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto vezani sa označenim stranicama. Svi listovi moraju biti i parafirani
ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponuda moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.
Ponuda treba sadržavati sve tražene dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i isti trebaju biti složeni i označeni rednim brojevima kako je to navedeno u točci 2.2. ovog zahtjeva.

 

 

 

 

5.4. Ponuđač dostavlja ponudu u orginalu i 1 (jednoj) kopiji na kojem će jasno pisati ''original ponuda'' i ''kopija ponude''. Original ponuda i kopija treba biti zapečaćena
u neprovidnoj kuverti sa pečatom i potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača na kojoj će stajati napis ''Projektiranje sanacije ratom oštećenih obiteljskih kuća''.

 

5.5. Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude pod uvjetom da se izmjena ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ/naručitelj
mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude i to prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena i povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu
s točkom 5.3., a osim toga na kuverti u kojoj se nalazi izmjena ponuđača treba pisati slijedeće ''Izmjena ponude'' ili ''Povlačenje ponude''.

 

5.6. Rok za dostavljanje ponuda

 

Rok za dostavljanje ponuda ističe 01.6.2016 godine u 15,00 sati.

 

5.7. Otvaranje ponuda izvršiti će se nakon isteka roka za dostavljanje ponude u nazočnosti članova Projektnog tima naručitelja ponude i u prostorijama ugovornog
organa/naručitelja ponude, kada će se uzeti u obzir samo one ponude koje stignu do roka naznačenom u ovom zahtjevu/pozivu.

 

6. Kriteriji dodjele ugovora i cijena

 

Ponuđač je dužan ponuditi pojedinačnu cijenu za svaku projektiranu kuću koja je predmet sanacije, a sukladno tenderskoj dokumnetaciji koju je preuzeo,
te s izračunatim iznosom ukupne cijene ponude kao konačnom cijenom s kojom se nadmeće.

 

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovi kriterija ekonomski najpovoljnije i tehnički zadovoljavajuće ponude. Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu
i ne mogu je mijenjati, a o cijeni se neće pregovarati.

 

U postupku konkuretskog zatjeva za dostavu ponuda ugovorni organ/naručitelj ponude će primjeniti prednost domaćeg, a u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH
o obveznom korištenju prefercionalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabave kako je to navedeno u točci 2.2. pod f. ovog poziva.

 

7.  Kriteriji za ocjenjivanje ponuda

 

Ocjenjivanje ponuda i odabir ekonomski najpovoljnije tehnički zadovoljavajuće ponude izvršiti će ovlašteni predstavnici ugovornog organa/naručitelja ponude,
a na osnovi kriterija utvrđenih za nabavu kako slijedi:

 

- cijena

 70 bodova

- rok završetka radova

 10 bodova

- jamstvo za kvalitet

 10 bodova

- referenc lista

 10 bodova

 

 

 

 

 

 

8. Obavijest o dodjeli/prihvaćanju ponude

 

Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za prihvatanje ponude i dodjelu ugovora najkasnije od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru
najpovoljnijeg ponuđača. Obavijest će im biti dostavljena putem e-mail adrese koju su dužni naznačiti u svojoj ponudi.

 

9. Informacije o zaštiti prava ponuđača

 

U slučaju da je ugovorni organ/naručitelj ponude tijekom postupka nabave izvršio povredu Zakona ili podzakonskih akata podnositelji ponuda imaju pravo uložiti
prigovor ugovornom organu. Prigovor se podnosi u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavijesti o rezultatima.

 

10. Naknada, pojašnjene i informacije

 

a)  Ponuda koja ne sadrži sve dokumente navedene u konkuretskom zahtjevu i nije podnesena na propisan način može biti eliminirana zbog formalno-pravnih
razloga ili suštinskih nedostataka. Zainteresirani ponuđači mogu u pismenoj formi od ugovornog organa/naručitelja ponude tražiti pojašnjenje tenderske
dokumentacije u vrijeme trajanja roka predviđenog za dostavljanje ponuda. Kontakt osoba je: Pavo Dujak, kojem se može obratiti putem telefona
++387 63 534 521 ili na e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ili osobno u službenim prostorijama ugovornog organa/naručitelja ponude, uz prethodno
telefonom dogovoren termin dolaska.

 

b) Ugovorni organ/naručitelj ponuda zadržava pravo da prilikom utvrđivanja validnosti dokumenata, odnosno analize prispjelih ponuda, a uz primjenu članka 14.
Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavama BiH u cilju olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda naknadno pismeno zatražiti dodatne informacije
koje ne smiju predstavljati izmjenu ponude niti njene biti, odnosno da može prihvatiti ponudu koja sadrži greške ili propuste koje se mogu ispraviti ako se time
ne mijenjaju bitni aspekti ponuda niti se narušava konkurencija.

 

c)  Ugovorni organ/naručitelj ponude ne snosi nikave troškove ponuđača po ovom postupku o javnoj nabavi.

 

d) Ugovorni organ/naručitelj ponude zadržava pravo prekinuti/otkazati postupak dodjele ugovora iz razloga/slučajeva navedenih u Zakonu o javnim nabavama.

 

11. Zaključivanje ugovora o prihvaćanju ponude

 

Ugovorni organ/naručitelj ponude sa odabranim ponuđačem zaključiti će ugovor o prihvaćanju ponude predmeta ove objave.

 

12. Uvjeti ugovora

 

a) Cijena

 

1. Ponuđena cijena se ne može mijenjati  u roku važnosti opcije ponude.

2. Cijena mora sadržavti iznos PDV i isti mora biti jasno naznačen, izračunat i prikazan u ponudi.

 

b) Isporuka

 

1. Ponuđači u svojoj ponudi dužni su navesti najkraće vrijeme za koje mogu izvršiti predmetnu javnu nabavu za koju dostavljaju svoju ponudu.

 

2. Ponuđač je obvezan izvršiti isporuku projektne dokumentacije najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora o prihvaćanju ponude.

 

d) Plaćanje

 

1. Plaćanje će biti izvršeno u KM putem transakcijskog računa Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine kao naručitelja koji se vodi kod
HYPO ALPE-ADRIA-BANK a.d. Banja Luka Poslovnica Brod, a u skladu s ugovorom zaključenim između naručitelja i izvođača/ponuditelja i po ispostavljenom računu.  

 

2. Ponude koje zahtjevaju avansno plaćanje neće se razmatrati.

 

e) Ostalo

 

Dostavljanjem svoje ponude ponuđač u cjelosti prihvaća sve uvjete iz tenderske dokumentacije bez bilo kakvih uvjeta za izvršenje preuzetih obveza iz ponude.

 

13. Planirani datum otvaranja ponuda

 

a) Planirani datum otvaranja ponuda je 01.6.2016 godine u prostorijama Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine, Kolibe Donje 138, Brod,
u 18,00 sati, a od strane njegovih ovlaštenih predstavnika kao naručitelja/kupca.

 

b) U slučaju potrebe, odnosno eventualnih nejasnoća vezanih za dostavljene ponude, ovlašteni predstavnik naručitelja/kupca zadržavaju pravo od ponuđača
zatražiti dodatno objašnjenje što će unijeti u zapisnik o otvaranju ponuda.

 

c) O rezultatima postupka ove nabave, a u skladu s datim ovlaštenjima, Savez za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine sve ponuđače će obavijestiti
odmah, a najkasnije u roku od 7 radnih dana na njegovu službenu e-mail adresu koju je dužan naznačiti u dokumentima svoje ponude.

 

Broj: 1-05-HRŽ-BH/16

Datum: 17.5.2016.

 

Pavo Dujak, odgovorna osoba Saveza za povratak izbjeglih i raseljenih Bosanske Posavine.