PISMO MINISTRU: ?emu u natje?aju odredba koje nema u zakonu? PDF Ispis E-mail

Damir LjubicNa sjednici Vije?a tajnika Udruge FENIKS održanoj danas
u središnjici udruge razmatrani su, izme?u ostalog, i problemi
s natje?ajem koji je objavilo državno Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice, te je odlu?eno da se ministru mr. Damiru
Ljubi?u uputi pismo s molbom za produljenje roka trajanja
ovoga natje?aja, jer su sije?anjski blagdani i razli?ita druga
slavlja u RS-u znatno smanjili mogu?nost da se u op?inskim
službama mogu izvaditi traženi dokumenti. Isto tako, odlu?eno
je da se zamoli Ministarstvo za obrazloženje zašto je u ovaj
natje?aj unesena odredba koje nema ni u jednom drugom
natje?aju, a koja znatno diskriminira posavske Hrvate u
mogu?nosti sudjelovanja u natjecanju za obnovu svoje imovine.

Pismo prenosimo u cijelosti:

Ministar za ljudska prava
i izbjeglice BiH

Mr. Damir Ljubi?


Predmet: Pitanje o spornoj odredbi raspisanog natje?aja

Poštovani gospodine ministre,

Natje?aj koji je Vaše ministarstvo raspisalo dana 31. prosinca prošle godine obradovao nas je uistinu, jer je bio realizacija rezultata regionalne donatorske konferencije održane u Sarajevu, nakon koje smo dobivali uvjeravanja da ?e, kona?no, znatniji dio odobrenih sredstava za BiH biti usmjeren i u Bosansku Posavinu, posebno za pomo? izbjeglim Hrvatima iz ove regije, ?ija imovina je ovdje najviše porušena a kojima je dosad dozna?eno najmanje sredstava pomo?i za popravak ku?a.

Me?utim, vrijeme trajanja natje?aja dobrim je dijelom optere?eno novogodišnjim blagdanima, zatim pravoslavnim boži?nim blagdanima, kada ovdje ne radi op?inska administracija, a onda dodatno ?itavim nizom proslava kojima obiluje sije?anj u RS-u i kada opet ne rade institucije. Oni me?u hrvatskim izbjeglicama koji se žele prijaviti na natje?aj, moraju preko granice do?i u Derventu, Bosanski Brod, Doboj ili neku drugu op?inu u RS-u i pogoditi koji dan op?ine rade a koji ne rade. Ako jednom pogrešno prispiju, teško da ?e drugi put u tako malom roku mo?i putovati iz udaljenih mjesta Hrvatske. Zato Vas, kao udruga koju uistinu raduje povratak i koja pomaže svima koji nastoje obnoviti svoju imovinu, molimo da, ako je ikako mogu?e, utje?eteda se rok za ovaj natje?aj (7. velja?e) produlji barem za tjedan-dva.

No mnogo važnije je pitanje formulacije u natje?aju koji ste objavili, a koja bi
mogla onemogu?iti Hrvate iz Posavine da skoro ikako sudjeluju na natje?aju.
Rije? je o odredbi broj 6 u Op?im kriterijima za dodjelu pomo?i, u kojoj se zahtijeva da kandidati ?lanovi njegovog ku?anstva od 1991. godine nemaju na teritoriji BiH, kao i u zemlji sadašnjeg boravka (Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj ili Republici Srbiji)drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje.

Prvi put se, koliko znamo, u jednom natje?aju pojavljuje odredba da kandidat ne smije imati imovinu niti u zemlji u koju je kao prognanik došao. Primjera radi, u zadnjem natje?aju koji je objavila Federalna vlada traži seda korisnik /nositelj doma?instva i ?lanovi njegovog doma?instva koji su
prijavljeni za dobivanje pomo?i u rekonstrukciji, od 1991. godine nemaju na teritoriju BiH drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje, u skladu sa odgovaraju?im standardima o minimumu stambenih uvjeta.
To isto piše i u natje?ajima koje objavljuju humanitarne orgnizacije. Pa ?ak i uPrijedlogu Zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama i povratnicima, koji je postavljen na Internet stranici Vašega ministarstva u ?lanku 14, koji odre?uje op?e uvjete za utvr?ivanje korisnika, stoji samo zahtjevda korisnik ili ?lan njegovog sadašnjeg doma?instva nema na teritoriji BiH
drugu stambenu jedinicu, koja zadovoljava propisane standarde
. Ako je Vaše
ministarstvo predložilo taj zakon, zašto u ovome natje?aju druga?ija
formulacija?!

Pitamo to zato što je ovaj natje?aj Vašeg ministarstva raspisan to?no nakon dvadeset godina od trenutka kada su Hrvati Bosanske Posavine prognani sa svojih ognjišta. Pitanje je gdje su trebali dosad živjeti da bi sada bili slobodni od svake imovine i tako ispunili uvjete za ovaj natje?aj?! Morali su negdje smještati svoje obitelji, to razumije svatko. A svatko tako?er može znati da im Republika Hrvatska nigdje nije pravila naselja, kao što su to pravile vlasti RS-a po posavskim op?inama i drugdje za izbjegle Srbe. Sami su se morali snalaziti a sada im je, ispade tako, i to upisano u grijeh.

Molimo Vas, stoga, da Vaše ministarstvo tu odredbu natje?aja prilagodi zakonu koje je samo predložilo ili pak da nam obrazložite zašto ste je postavili u ovaj natje?aj.

U nadi da ?ete imati razumijevanja za problem o kojem Vam pišemo, o?ekujemo Vaš cijenjeni odgovor.

S poštovanjem,

Pejo Guberac,
predsjednik udruge